Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm