Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Công Đoàn Tin mới nhất Vai trò của tổ chức Công đoàn trong cơ chế tự chủ đại học
Vai trò của tổ chức Công đoàn trong cơ chế tự chủ đại học PDF Imprimer Envoyer
Mercredi, 30 Mai 2018 20:36

Thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ trong cơ chế tự chủ đại học, các trường đại học công lập được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị. Như vậy, các trường đại học công lập, trong đó có hệ thống các trường đại học sư phạm, sẽ phải kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự theo hướng tinh gọn, thực chất, đảm bảo thực hiện sứ mạng, tầm nhìn và các mục tiêu của cơ sở giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ. Việc chuyển đổi cơ chế hoạt động này chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động

Do đó, tổ chức Công đoàn trong cơ sở giáo dục đại học công lập nói chung và các trường đại học sư phạm nói riêng cũng cần phải rà soát, xem xét và điều chỉnh vai trò của mình trong cơ cấu tổ chức tổng thể của cơ sở giáo dục đại học để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn và  người lao động một khi các trường tổ chức hoạt động theo cơ chế tự chủ.

Trên cơ sở, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo “Vai trò của tổ chức Công đoàn trong cơ chế tự chủ đại học” với sự tham gia Công đoàn các trường bạn gồm: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Sư phạm Thể dục - Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ những kinh nghiệm quý báu rút ra từ Công đoàn của các trường bạn là cơ sở thực tiễn, quan trọng giúp Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xác định rõ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn trong trường đại học theo cơ chế tự chủ và vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm vào đổi mới tổ chức hoạt động Công đoàn phục vụ cho công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo đảm bảo thành công và đáp ứng tốt nhu cầu giáo dục của xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa của kỉ nguyên công nghiệp 4.0 góp phần thực hiện thắng lợi vào đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà.