Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Nous avons 1376 invités en ligne

Liên kết website

February 2024
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học xã hội và nhân văn Tháng 10/2019 - Tập 16, Số 10/2019 - KHXH&NV
Tháng 10/2019 - Tập 16, Số 10/2019 - KHXH&NV

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 16,

Số 10(2019)


Khoa học Xã hội và Nhân văn

Education Science
20
200 10/2019 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1

阮氏琼云

Nguyen Thi Quynh Van

胡志明市师范大学汉语语言系汉语教学现状与展望 (Xem toàn văn)

The Chinese language department of Ho Chi Minh City University of Education – Current situation and future prospects

501-505
2

陈开春

Tran Khai Xuan

基于在线学习中小学教师专业发展培训平台探析 以在线教学技巧培训课程为例

(Xem toàn văn)

Preliminary Research on Developing Training Platform for Secondary and High school Teachers via E-learning

506-512
3

李嘉燕

Ly Gia Yen

越南教师专业化意识的觉醒 (Xem toàn văn)

The awakening and development of professionalism of Vietnamese teachers

513-520
4

郭仲廉

Quach Trong Liem

调查 2018-2019 年越南胡志明市师范大学中文系二年级生学习阅读, 写作课的情况 与浅议教学法 (Xem toàn văn)

Investigate the learning of reading – writing of the second-year students at the Chinese Department – Ho Chi Minh City University of Education in 2018-2019 and brief discussion on teaching methods

521-531
5

王慧仪,

周小兵

Vuong Hue Nghi, Zhou XiaoBing

基于自然语料越南学生汉语体标记“在” “着”的偏误分析 (Xem toàn văn)

Error analysis on aspect marker about “Zai” and “Zhe” by Vietnamese students based on real life data

532-544
6

武秋姮, 曾玉萍

Vu Thu Hang, Tang Ngoc Binh

浅析对外汉语口语教学中的多媒体应用 (Xem toàn văn)

Application of ict in teaching Chinese language

545-551
7

吕幸鹂

La Hanh Ly

越南学生汉语社会称谓使用偏误及教学 策略 (Xem toàn văn)

Errors in the use of social vocative words in Chinese language of Vietnamese students and teaching strategies

552-564
8

阮氏幸, 邓氏红杏

Nguyen Thi Hanh, Dang Thi Hong Hanh

关于对外汉语教学中之言语交际得体 (Xem toàn văn)

Discousre about sensitivity in Chinese teaching

565-570
9

段氏清娴, 阮红南

Doan Thi Thanh Nhan, Nguyen Hong Nam

中高级阶段越南学生汉语形容词谓语句的偏误分析 以胡志明市师范大学中文系生为例 (Xem toàn văn)

Errors Analysis by Vietnamese Students of Intermediate and Advanced Levels on Chinese Predicate – Adjectives: A case study at the Chinese Department of Ho Chi Minh City University of Education

571-581
10

刘汉武

Luu Hon Vu

初级汉语水平越南学生 “比” 字句习得过程考察 (Xem toàn văn)

An Investigation into the Acquisition Process of Chinese “BI” marked comparison sentences by Vietnamese Learners at the Elementary Level

582-589
11

黄淑仪

Huynh Thuc Nhi

对外汉语惯用语练习设计 (Xem toàn văn)

Exercise design for Chinese idioms

590-595
12

阮福禄

Nguyen Phuoc Loc

从汉语俗谚看中国传统家庭中的婆媳关系 (Xem toàn văn)

Relationship between mother-in-law and daughter-in-law in Chinese traditional family as reflected in Chinese proverbs

596-603
13

阮明红

Nguyen Thi Minh Hong

汤汉注《陶靖节先生诗》的价值与特点 (Xem toàn văn)

The value and characteristics of Tang Han's notes on Mr. Tao Jingjie's poems

604-610
14

朱亚辉

Chau A Phi

汉语表示方向的介词 “向” 与越语相对应的介词的对比 (Xem toàn văn)

A comparison between the preposition of direction “xiang” in Chinese and correlative prepositions in Vietnamese

611-618
15

胡明光

Ho Minh Quang

“漢越語研究” 資料補勘 (Xem toàn văn)

Wang Li's "Research on Sino-Annamite": Some Complementary Data and Correction of Misprints

619-635
16

范玉灯

Pham Ngoc Dang

汉语认知内部加工过程的脑神经网络之异同部分 (Xem toàn văn)

Similarities and differences of brain neural networks in internal processing of Chinese language cognition

636-644
17

裴氏梅香

Bui Thi Mai Huong

越汉中与 “吃”有关的概念隐喻对比 (Xem toàn văn)

A metaphorical comparison between Vietnamese and chinese expressing the meaning of “Eating”

645-651
18

武阮明诗

Vu Nguyen Minh Thy

越南语系属的问题 (Xem toàn văn)

The problem of Vietnamese language family

652-661
19

范氏缘红, 王康海

Pham Thi Duyen Hong, Vuong Khuong Hai

谈谈汉语名词转化为汉越词动词的现象 (Xem toàn văn)

Discussions on the phenomenon of transforming from Chinese nouns into verbs in Sino-Vietnamese

662-672
20

陈伟良

Tran Vi Luong

从《说文》里带有“女”字部的汉字看中国女性的形象 (Xem toàn văn)

Viewing Chinese women images via the Chinese radical 女 (female) in Xu Shen's "Shuo Wen Jie Zi"

673