Get Adobe Flash player

Từ ngày 20/7/2021 đến ngày 28/7/2021, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa I diễn ra tại Hà Nội, đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận và biểu quyết đáp ứng với thực tiễn đang diễn ra của đất nước, trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng trong kỳ họp này, bao gồm:

-  Báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia về tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,     kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV trúng cử; báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri cả nước gửi đến kỳ họp Quốc hội Khóa XV.

-  Xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước. Đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước cả nhiệm kỳ.

-  Xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; xem xét, quyết định các kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế, xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư trung hạn.

-  Xem xét, quyết định 02 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

-  Xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; việc thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề và một số nội dung quan trọng khác.

Thực hiện công văn số 801-CV/BTGTU ngày 03/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu “Đề cương báo cáo Kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV” đến đảng viên, viên chức, người lao động và người học.

Xem toàn văn tại đây

Số lượt truy cập