THÔNG TIN CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

PDF. In Email
Thứ tư, 05 Tháng 4 2023 23:54

1. Chương trình Ngôn ngữ Anh (thuộc ngành Liberal Studies) liên kết đào tạo trình độ đại học giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) với Đại học William Jessup (Hoa Kỳ).

Chỉ tiêu dự kiến: từ 10 đến 50 chỉ tiêu.

Yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào: tối thiểu đạt B2 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trình độ tiếng Anh bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Nếu thí sinh chưa thoả điều kiện ngoại ngữ đầu vào thì cần tham gia học và đạt yêu cầu chương trình tiếng Anh tăng cường do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trước khi nhập học chính thức.

Thời gian và địa điểm đào tạo

Thời gian đào tạo theo thiết kế: 4 năm học (8 học kỳ), bao gồm:

- Giai đoạn 1: 2 năm, học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Giai đoạn 2: 2 năm, học tại Đại học William Jessup.

Thời gian đào tạo tối đa

- Giai đoạn 1: 4 năm, học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Giai đoạn 2: theo quy định đào tạo của Đại học William Jessup và điều kiện visa.


 

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh.

Bằng tốt nghiệp: Liberal Studies - do Đại học William Jessup cấp bằng.

Học phí

- Giai đoạn 1: Sinh viên đóng 128.714.000 đồng tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Giai đoạn 2 (dự kiến): Sinh viên đóng 64.400 USD tại Đại học William Jessup.

Biện pháp quản lí rủi ro, bảo đảm quyền và lợi ích của người học

Trong trường hợp chương trình bị hủy, Đại học William Jessup và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng các phương thức phù hợp cho phép sinh viên đang học tại thời điểm chương trình kết thúc được hoàn tất việc học. Cụ thể là:

- Đại học William Jessup sẽ chấp nhận sinh viên chuyển đổi trực tiếp đến William Jessup với điều kiện năng lực tiếng Anh đáp ứng yêu cầu tối thiểu của Đại học William Jessup. Các tín chỉ của chương trình liên kết quốc tế ngành Ngôn ngữ Anh đã tích lũy trong giai đoạn học tại Việt Nam sẽ được tính tích lũy và sinh viên không phải học lại khi đến học tại Đại học William Jessup.

- Đại học William Jessup sẽ cấp cho sinh viên bảng điểm ghi nhận sinh viên đã hoàn thành bất kì môn học nào của Đại học William Jessup và điểm số đạt được của từng môn.

Trong trường hợp sinh viên không thể chuyển tiếp sang học giai đoạn 2 tại Đại học William Jessup vì lý do bất khả kháng như bị từ chối visa, hoặc lý do tài chính thì được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xem xét cho phép chuyển đổi sang học chương trình cử nhân chính quy Ngôn ngữ Anh. Các tín chỉ của chương trình liên kết quốc tế Ngôn ngữ Anh (thuộc ngành Giáo dục Khai phóng) trình độ đại học đã tích lũy trong giai đoạn 1 sẽ được tính tích luỹ và sinh viên không phải học lại trong chương trình cử nhân chính quy Ngôn ngữ Anh.

2. Chương trình Công nghệ thông tin liên kết đào tạo trình độ đại học giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) với Đại học Deakin (Úc).

Chỉ tiêu dự kiến: 15 - 20 sinh viên.

Yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào: tối thiểu đạt B2 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trình độ tiếng Anh bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Nếu thí sinh chưa thoả điều kiện ngoại ngữ đầu vào thì cần tham gia học và đạt yêu cầu chương trình tiếng Anh tăng cường do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trước khi nhập học chính thức.

Thời gian và địa điểm đào tạo

Thời gian đào tạo theo thiết kế: 3 năm học (6 học kỳ), bao gồm:

- Giai đoạn 1: 1 năm, học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Giai đoạn 2: 2 năm, học tại Đại học Deakin.

Thời gian đào tạo tối đa

- Giai đoạn 1: 2 năm, học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Giai đoạn 2: theo quy định đào tạo của Đại học Deakin và điều kiện visa.

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo gồm 24 học phần được chia làm hai giai đoạn.

- Giai đoạn 1: gồm 8 học phần. Người học học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy 6 học phần và giảng viên của Đại học Deakin giảng dạy 2 học phần;

- Giai đoạn 2: gồm 16 học phần. Người học học tại Đại học Deakin - Úc, giảng viên của Đại học Deakin giảng dạy.

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh.

Bằng tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin và Bảng điểm do Đại học Deakin cấp.

Học phí

- Giai đoạn 1: Sinh viên đóng học phí 70.000.000 đồng/năm. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh độc lập trong việc thu chi của giai đoạn 1;

- Giai đoạn 2: Sinh viên đóng AUD$36,400/năm tại Đại học Deakin (dự kiến).

Biện pháp quản lí rủi ro, bảo đảm quyền và lợi ích của người học

Trong trường hợp sinh viên không đủ điều kiện kinh tế để tự túc kinh phí hoặc điều kiện về visa hoặc do các nguyên nhân khách quan khác không tiếp tục học giai đoạn 2 tại Đại học Deakin, sinh viên sẽ được chấp nhận vào chương trình cử nhân Công nghệ thông tin tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và đóng học phí theo quy định của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Các học phần sinh viên đã tích lũy sẽ được xem xét để miễn giảm các học phần tương đương trong chương trình cử nhân Công nghệ thông tin của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc - Giáo dục Hán ngữ Quốc tế liên kết giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Sư phạm Thủ Đô (Trung Quốc)

Chỉ tiêu dự kiến: 15.

Yêu cầu trình độ tiếng Trung đầu vào: đạt trình độ tiếng Trung tối thiểu Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau khi kết thúc giai đoạn 1).

Thời gian và địa điểm đào tạo

Thời gian đào tạo theo thiết kế: 4 năm học (8 học kỳ), bao gồm:

- Giai đoạn 1: 2 năm tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Giai đoạn 2: 2 năm tại Đại học Sư phạm Thủ Đô.

Chương trình đào tạo: gồm 138 tín chỉ cho cả 2 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Giáo dục Hán ngữ Quốc tế. Việc triển khai chương trình đào tạo được thực hiện như sau:

- Giai đoạn 1: gồm 63 tín chỉ, sẽ được tích luỹ chung cho chương trình ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế. Sinh viên học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách giảng dạy các học phần ở giai đoạn 1;

- Giai đoạn 2: gồm 75 tín chỉ đã bao gồm các học phần thực hành nghề nghiệp, trong đó 45 tín chỉ sẽ được tích luỹ chung cho cả hai chương trình Ngôn ngữ Trung Quốc và Giáo dục Hán ngữ Quốc tế; 20 tín chỉ sẽ được tích luỹ cho chương trình ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, 10 tín chỉ được tích luỹ cho chương trình ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế. Sinh viên học tại Đại học Sư phạm Thủ Đô, giảng viên của Đại học Sư phạm Thủ Đô phụ trách giảng dạy các học phần ở giai đoạn 2. Đại học Sư phạm Thủ Đô phụ trách tổ chức và hướng dẫn sinh viên thực tập nghề nghiệp cho cả hai ngành.

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt, tiếng Trung Quốc

Bằng tốt nghiệp: bằng tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Trung Quốc do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp và bằng tốt nghiệp ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế do Đại học Sư phạm Thủ Đô cấp.

Học phí

- Giai đoạn 1: Sinh viên đóng học phí 35.000.000 đồng/năm. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh độc lập trong việc thu chi của giai đoạn 1;

- Giai đoạn 2: trong giai đoạn 2 học tập tại Đại học Sư phạm Thủ Đô, sinh viên đạt yêu cầu sẽ được nhận học bổng của Trung tâm Hợp tác ngôn ngữ là 40.000 Nhân dân tệ/năm/người, bao gồm: học phí (23.600 Nhân dân tệ), phí bảo hiểm (800 Nhân dân tệ), tiền ở phòng 4 người (9.600 Nhân dân tệ) và sinh hoạt phí (6.000 Nhân dân tệ).

Ngoài ra, các sinh viên đủ điều kiện khi tham gia chương trình liên kết đào tạo giai đoạn 2 học tại Đại học Sư phạm Thủ Đô sẽ phải nộp khoản phí phục vụ đào tạo là 20% mức thu học phí tại Việt Nam (tạm tính là 7.000.000 đồng/năm) cho Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh để duy trì theo dõi kết quả, quá trình học tập, thực tập trong khuôn khổ thoả thuận đào tạo.

Các sinh viên ngoài khuôn khổ số lượng hợp tác, đủ điều kiện và có nguyện vọng bổ sung theo học giai đoạn 2 tại Đại học Sư phạm Thủ đô thực hiện nghĩa vụ học phí theo quy định và nộp trực tiếp cho Đại học Sư phạm Thủ Đô.

Các chi phí khác sinh viên phải nộp bao gồm: Bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của Bảo hiểm xã hội, các khoản nhập học theo thông báo của hai Trường, tiền ở ký túc xá khi có phát sinh, các khoản phí theo quy định khi tham gia các hoạt động đoàn thể chính trị xã hội (nếu có).

Biện pháp quản lí rủi ro, bảo đảm quyền và lợi ích của người học

Trong trường hợp sinh viên không đạt yêu cầu về thành tích học tập để có thể nhận học bổng theo học giai đoạn 2 tại Đại học Sư phạm Thủ Đô và không đủ điều kiện kinh tế để tự túc kinh phí hoặc do các nguyên nhân khách quan khác thì sẽ tiếp tục được đào tạo chương trình Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và đóng học phí theo quy định của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trang Thông tin Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP (Phòng A.101)

280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028 38355077 - Email: tuvantuyensinh@hcmue.edu.vn