Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Phòng Thanh tra đào tạo
  
Kế hoạch công tác năm học 2010-2011 PDF Imprimer Envoyer
Vendredi, 11 Mars 2011 20:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc

TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 385 /ĐHSP-TTĐT                                               Tp. HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2010

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THANH TRA ĐÀO TẠO

Năm học 2010 – 2011

Kính gửi: Các đơn vị

Căn cứ Quyết định số 1209/QĐ-ĐHSP-TCHC ngày 18/10/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Thnah tra đào tạo (nay là Phòng Thanh tra đào tạo);

Căn cứ Chỉ thị số 4713/CT-BGDĐT ngày 19/10/2010 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2010 – 2011;

Được sự phê duyệt của Hiệu trưởng ngày 27/10/2010, Phòng Thanh tra đào tạo kính gửi các đơn vị kế hoạch hoạt động cho năm học 2010 – 2011 như sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm của công tác thanh tra đào tạo năm học 2010 – 2011

1. Quán triệt tinh thần Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện chủ đề của năm học: “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo”.

2. Trong công tác đào tạo, cần chú trọng thanh kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo trong tình hình trường mới bắt đầu thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

II. Triển khai thực hiện

1. Công tác tìm hiểu việc thực hiện quy chế giảng dạy mới

- Để góp phần giúp Hiệu trưởng nắm được tình hình triển khai việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Quy chế 43), Phòng TTĐT sẽ phối hợp với các phòng chức năng xuống các đơn vị để tìm hiểu tình hình cụ thể. Đồng thời, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các chủ trương về công tác đào tạo của trường.

2. Công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên

- Công tác này Phòng đã tiến hành mấy năm nay và đã đi vào nề nếp. Trong năm học này, ngoài việc kiểm tra thường xuyên và ngẫu nhiên, Phòng tăng cường phối hợp với các phòng ban chức năng như phòng Đào tạo, phòng CTCT&HSSV, Đoàn TNCS HCM, các đơn vị đào tạo để thanh tra theo địa chỉ các trường hợp được sinh viên phản ánh.

3. Công tác thanh tra thi

- Phối hợp với Tổ Thanh tra thi tiến hành thanh tra các kỳ thi trong trường.

- Ngoài công tác coi thi, Phòng sẽ tổ chức kiểm tra ngẫu nhiên, đột xuất việc chấm thi, lên điểm, bảo quản bài thi.

- Thực hiện công tác thanh tra ủy quyền kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

4. Công tác xác minh, giải quyết khiếu tố, khiếu nại liên quan đến đào tạo

- Là thường trực Ban Chỉ đạo kiểm tra văn bằng, chứng chỉ và là đầu mối xác minh văn bằng, chứng chỉ, Phòng có trách nhiệm phối hợp với các phòng ban chức năng trong việc quản lý văn bằng và xác minh các văn bằng, chứng chỉ.

- Tiếp khách tại văn phòng Phòng TTĐT

+ Địa điểm:     Phòng C-1008.

+ Thời gian:    từ 8h đến 11h các ngày thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần.

+ Điện thoại:   38 352 020 – 160

- Tiếp nhận đơn thư khiếu tố, khiếu nại từ hộp thư và e-mail của phòng, website của trường, trình Hiệu trưởng đề xin chỉ đạo.

+ 3 hộp thư: bố trí tại cạnh phòng Đào tạo, phòng Tổ chức – Hành chính và cơ sở 222 Lê Văn Sỹ.

+ E-mail:       Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

+ Website:    http://hcmup.edu.vn

5. Công tác giám sát dự án

- Thực hiện vai trò giám sát và đánh giá dự án Giáo dục đại học 2 mà trường tham gia.

6. Các công tác khác

- Thực hiện các công tác đột xuất hoặc phát sinh ngoài kế hoạch này nhưng nằm trong chức năng, nhiệm vụ cùa phòng, do Hiệu trưởng giao.

III. Chế độ báo cáo

- Công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy: báo cáo Hiệu trưởng hàng tháng và tổng kết cuối mỗi học kỳ, báo cáo Ban Thi đua khen thưởng của Trường vào dịp xét thi đua khen thưởng cuối năm.

- Công tác thanh tra thi: báo cáo Hiệu trưởng hoặc Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau mỗi kỳ thi.

- Báo cáo công tác thanh tra theo yêu cầu của Bộ.

- Các công tác khác do Hiệu trưởng giao: báo cáo Hiệu trưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nơi nhận: TL.HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị; TRƯỞNG PHÒNG TTĐT

- HT và các PHT;

- Lưu TCHC, TTĐT.                                                                                   (Đã ký)

 

Trần Quốc Hà

 


 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập  Liên kết 


 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA