French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Công Đoàn Kế hoạch và thông báo của các Ban Ban Tuyên giáo, chuyên môn 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2011
6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2011 PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 3 2011 11:08

6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 của công tác tuyên giáo Công đoàn

Công tác tuyên giáo CĐ ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổ chức học tập và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, trước hết tập trung nghiên cứu xây dựng triển khai chương trình hành động của tổ chức CĐ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong hệ thống CĐ và CNVCLĐ.

2. Xây dựng nội dung và triển khai hiệu quả các hoạt động trong “Tháng công nhân”, nhân kỷ niệm 125 năm Ngày Quốc tế Lao động 1.5 và 82 năm Thành lập CĐVN.

3. Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng GCCN thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước”, gắn với việc tổng kết 4 năm triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hệ thống CĐ.

4. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản trong hệ thống CĐ, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về phong trào CN, hoạt động CĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Hướng dẫn các cấp CĐ tiếp tục triển khai thực hiện Tiểu đề án 3 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNLĐ khu vực kinh tế ngoài nhà nước; chủ động nghiên cứu tham gia xây dựng Luật CĐ và Luật Lao động (sửa đổi), triển khai nhân rộng mô hình “tổ tự quản” khu nhà trọ CN.

6. Tổ chức triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hoá  trong CNVCLĐ; chủ động phối hợp với ngành GDĐT, LĐTBXH đẩy mạnh công tác nâng cao trình độ, học vấn, tay nghề cho CNLĐ.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2011, các cấp CĐ cần vận dụng linh hoạt một số giải pháp chủ yếu:

Một là, đổi mới phương thức hoạt động của công tác tuyên giáo CĐ. Hướng mạnh về cơ sở, đầu tư nghiên cứu xây dựng tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ phù hợp từng đối tượng CNVCLĐ để vận dụng triển khai trong điều kiện mới.

Hai là, tăng cường công tác khảo sát thực tế, nắm vững tình hình đời sống, việc làm, điều kiện làm việc, sinh hoạt, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, những vấn đề bức xúc của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các KCX - KCN trong các DN khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Ba là, kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác tuyên giáo CĐ, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tuyên truyền, phương pháp nắm bắt dư luận và kỹ năng tổ chức thực tiễn hoạt động tuyên giáo ở cơ sở.

Bốn là, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, DN, tổ chức, các chương trình, dự án, đề án... để tạo nguồn kinh phí triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, văn hoá, thể thao đến CNVCLĐ, chú trọng CNLĐ trong các KCN-KCX, CNLĐ trong các DN khu vực kinh tế ngoài nhà nước, vùng sâu, vùng xa có nhiều khó khăn.