Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  
Nguyễn Ngọc Khá PDF. In Email
Thứ hai, 30 Tháng 11 2015 17:00

NGUYỄN NGỌC KHÁ

PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh: 25 / 11 / 1962

Quê quán:Ý Yên, Nam Định

Học vị: Tiến sĩ

năm công nhận: 2001

Chức danh: Phó Giáo sư

năm được phong: 2015

Môn giảng dạy: Triết học

Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Chính trị

Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

Điện thoại:

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHẦN DANH MỤC

Bài báo

 1. Nguyễn Ngọc Khá (1997), “Phạm trù “hệ thống” trong lịch sử triết học”, Tạp chí Triết học, số 3, tr. 51-54
 2. Nguyễn Ngọc Khá (1998),“Về mối quan hệ giữa phương pháp hệ thống và phép biện chứng duy vật”, Tạp chí Triết học, số 3, tr. 35-38
 3. Nguyễn Ngọc Khá (1999),“Về mối quan hệ giữa cái toàn thể và cái bộ phận trong triết học Hêghen”, Tạp chí Triết học, số 6, tr. 51-53
 4. Nguyễn Ngọc Khá (2001), “Vai trò của phương pháp hệ thống trong tổ chức và quản lý xã hội”, Tạp chí Triết học, số 1, tr. 57-59
 5. Nguyễn Ngọc Khá (2001), “Một số vấn đề về tổ chức và quản lý khoa học – công nghệ bằng quan điểm hệ thống ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Khoa học xã hội, TP. Hồ Chí Minh, số 2 (48), tr. 50-53
 6. Nguyễn Ngọc Khá (2012), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, số12 (41), tr. 5-11
 7. Nguyễn Ngọc Khá (2013), “Quan điểm mác-xít về mối quan hệ giữa khoa học – công nghệ và đạo đức”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, số 8 (49), tr. 31-40
 8. Nguyễn Ngọc Khá (2014), “Những thiếu sót của chủ nghĩa duy vật trước Mác nói chung và chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc nói riêng về lĩnh vực xã hội”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, số 10 (63), tr. 182-190
 9. Nguyễn Ngọc Khá (2015), “Đổi mới phương pháp dạy học các môn Lý luận chính trị theo cách tiếp cận năng lực khoa học và phẩm chất sư phạm của sinh viên của sinh viên trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh hiện nay”,Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, số 3 (68), tr. 48-53

10. Nguyễn Ngọc Khá (2015),“Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới phát triển toàn diện với việc xây dựng và phát triển con người Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, số 4 (69), tr. 81-88-128

11. Nguyễn Ngọc Khá (2014), “Nguyên tắc tính hệ thống trong phương pháp luận nhận thức thực tiễn”, Tạp chí Khoa học xã hội, TP. Hồ Chí Minh, số 12(196), tr. 3-12

12. Nguyễn Ngọc Khá (2014), “Mối quan hệ giữa lôgíc biện chứng và phép biện chứng duy vật”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 220, tr. 11-14

13. Nguyễn Ngọc Khá (2015), “Học thuyết tồn tại của Pácmenít và ý nghĩa của nó”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 225, tr. 31-34

14. Nguyễn Ngọc Khá (2014),“Đổi mới chương trình đào tạo ngành giáo dục chính trị ở các trường đại học sư phạm”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 10, tr. 58-61

15. Nguyễn Ngọc Khá (2015),“Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý giáo dục, đào tạo”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 5, tr. 69-73

16. Nguyễn Ngọc Khá (2015),“Về đổi mới chương trình ngành GDCT, GDCD theo cách tiếp cận năng lực khoa học và phẩm chất sư phạm của sinh viên ở các trường đại học sư phạm hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia do Bộ GD-ĐT và ĐHQG TP. HCM đồng tổ chức, tr. 345-351

17. Nguyễn Ngọc Khá (2014),“Một số vấn đề về đổi mới chương trình ngành giáo dục chính trị ở các trường đại học sư phạm hiện nay”, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số 23, tr. 42-47

18. Nguyễn Ngọc Khá (2015),“Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo”, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số 2 (27), tr. 3-9

19. Nguyễn Ngọc Khá (2015), “Tính hệ thống của phép biện chứng duy vật”, Tạp chí Triết học, số 1(284), tr. 37-46.

20. Nguyễn Ngọc Khá (2016), “Khái niệm khoa học từ cách tiếp cận hệ thống”, Tạp chí Triế thọc, số1, tr. 48-55.

21. Nguyễn Ngọc Khá, Nguyễn Huỳnh Bích Phương (2015), “Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa dưới quan điểm hệ thống”, Văn hóa với động lực của sự nghiệp đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 149-157.

22. Nguyễn Ngọc Khá, Nguyễn Huỳnh Bích Phương (2016), “Tổ chức và quản lý lĩnh vực văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế do Học viện cán bộ TP. Hồ Chí Minh và Trường Chính trị - Hành chính thủ đô Viêng chăn đồng tổ chức, tr.219-231.

23. Nguyễn Ngọc Khá, “Tổ chức và quản lý lĩnh vực chính trị dưới ánh sáng Nghị quyết Đảng từ cách tiếp cận hệ thống”, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với đổi mới công tác tư tưởng, lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2016, tr. 151-170.

24. Nguyễn Ngọc Khá (2016), “Đổi mới phương pháp dạy học các môn Lý luận chính trị theo cách tiếp cận năng lực và phẩm chất của sinh viên ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”, Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị trong xu thế toàn cầu hóa, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội,  tr. 85-90

Đề tài nghiên cứu

 1. Nguyễn Ngọc Khá (2012), Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2011, mã số CS.2011.19.10
 2. Nguyễn Ngọc Khá (2013), Những vấn đề đạo đức nảy sinh từ sự tác động của khoa học – công nghệ ở Việt Nam hiện nay. Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2012, mã sốCS.2012.19.14
 3. Nguyễn Ngọc Khá (2015), Quan niệm duy vật về lịch sử của C. Mác và Ph. Ăngghen thời kỳ hình thành chủ nghĩa Mác (1842 – 1848). Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2014, mã số CS.2014.19.03.
 4. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ nhiệm), Nguyễn Huỳnh Bích Phương (tham gia) (2016), Quan niệm duy vật về lịch sử của C. Mác và Ph. Ăngghen thời kỳ hoàn thiện và phát triển chủ nghĩa Mác (1848 – 1895). Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2015, mã số CS.2015.19.09.
 5. Nguyễn Ngọc Khá (2017), Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về con người với việc xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước hiện nay. Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016, mã số: CS.2016.19.46

Sách

 1. Nguyễn Ngọc Khá (2012), Phương pháp hệ thống: Một số vấn đề lý luận và vận dụng (Sách chuyên khảo), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
 2. Nguyễn Ngọc Khá (chủ biên), Nguyễn Huỳnh Bích Phương (2015), Giáo trình Lịch sử triết học trước Mác, Nxb Đại học Sư phạm, TP. Hồ Chí Minh.
 3. Nguyễn Ngọc Khá (đồng biên soạn)(1996), Hướng dẫn ôn tập triết học (câu hỏi và trả lời), Lưu hành nội bộ, Đại học Sư phạm, TP. Hồ Chí Minh.
 4. Nguyễn Ngọc Khá (đồng chủ biên) (2008), Hỏi và đáp môn Triết học Mác – Lênin, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.
 5. Nguyễn Ngọc Khá (đồng chủ biên) (2011), Hỏi và đáp môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.
 6. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), Đinh Ngọc Thạch, Nguyễn Huỳnh Bích Phương (2016), Giáo trình Lịch sử triết học Mác - Lênin, Nxb Đại học Sư phạm, TP. Hồ Chí Minh.
 7. Nguyễn Ngọc Khá (2016), Giáo trình Chuyên đề Triết học, Nxb Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 1640 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Năm 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 DƯ LUẬN 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...