Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  
Bùi Thị Xuyến PDF. In Email
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 03:18

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Bùi Thị Xuyến

Ngày tháng năm sinh :

10-01-1956

Quê quán : Quảng Nam

Học vị :

Thạc sĩ

Năm được phong : 1998

Đơn vị công tác :

Khoa Giáo dục Chính trị

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

 1. Bùi Thị Xuyến, Trương Văn Quế (1989), Hướng dẫn ôn thi Kinh tế chính trị Mác-Lênin (câu hỏi và trả lời), Ban xuất bản ĐHSP Tp. HCM.
 2. Bùi Thị Xuyến (1992), Ý nghĩa học thuyết giá trị và giá trị thặng dư của Các Mác trong giảng dạy Kinh tế chính trị. Đề tài nghiên cứu cấp Trường.
 3. Bùi Thị Xuyến (1996, tái bản 1999), Lịch sử tư tưởng kinh tế, Ban xuất bản ĐHSP Tp. HCM.
 4. Bùi Thị Xuyến (1998), Về biện pháp giải quyết lao động dư thừa ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tạp chí Lao động và xã hội, số 141, tháng 8/1998.
 5. Bùi Thị Xuyến (1998), Kinh nghiệm giải quyết việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Lao động và xã hội, số 143, tháng 10/1998.
 6. Bùi Thị Xuyến (1998), Vấn đề sử dụng lực lượng lao động trong quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước hiện nay, Luận văn Thạc sĩ, bảo vệ tại Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, ĐHQG, Hà Nội.
 7. Bùi Thị Xuyến (1999), Giai cấp công nhân và vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Tạp chí Thông tin lý luận số 01/1999.
 8. Bùi Thị Xuyến (1999), Nguồn gốc và vai trò của việc sử dụng sức lao động của người khác trong nền sản xuất xã hội, Tạp chí Khoa học ĐHSP Tp HCM, số 21, 04/1999.
 9. Bùi Thị Xuyến (1999),Trường phái điều tiết với vấn đề giải quyết việc làm- thất nghiệp và phát triển kinh tế ở nước ta; Kỷ yếu Hội thảo khoa học Định hướng việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử các học thuyết kinh tế, Trường ĐHKT thuộc ĐHQG Tp HCM, ngày 15/12/1999.
 10. Bùi Thị Xuyến, Trần Thanh Dũng, Bùi Thị Quỳnh Hương, Trương Văn Quế (1999, tái bản năm 2000), Hướng dẫn ôn thi Kinh tế chính trị Mác-Lênin (câu hỏi và trả lời), Ban xuất bản ĐHKHTN.
 11. Bùi Thị Xuyến (2000), Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân tố con người trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tạp chí Khoa học Xã hội, số 44, quý II/2000.
 12. Bùi Thị Xuyến (2000), Giảm giờ lao động trong tuần và vấn đề tái sản xuất sức lao động trong các doanh nghiệp hiện nay, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 23, tháng 5/2000.
 13. Bùi Thị Xuyến (2000),Vấn đề sử dụng lao động trong quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước hiện nay, Thông tin lý luận, số 11.
 14. Bùi Thị Xuyến (2000), Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về con người mới và việc đào tạo người lao động cho nền kinh tế thị trường Việt Nam, Tạp chí Khoa học Xã hội, số 46, quý IV/2000.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 2319 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Sáu 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 DƯ LUẬN 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...