Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Trịnh Văn Biều PDF. In Email
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 14:07

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Trịnh Văn Biều

Ngày tháng năm sinh :

20-05-1952

Quê quán :

Thái Bình

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh :

Giảng viên

Đơn vị công tác : Khoa Hóa
Địa chỉ liên lạc : 280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại : 8254658

B- PHẦN DANH MỤC

Bài báo

 1. Trịnh Văn Biều (1993), “Kiểm tra đầu giờ như thế nào?” Hỏi đáp về Thực tập sư phạm (nhiều tác giả),  ĐHSP TP.HCM.
 2. Trịnh Văn Biều (1993), “Sử dụng hình vẽ và mô hình trong giảng dạy hoá học như thế nào?”, Hỏi đáp về Thực tập sư phạm (nhiều tác giả), ĐHSP TP.HCM.
 3. Trịnh Văn Biều (1993), “Cẩm nang” của người thầy giáo hoá học là gì?”, Hỏi đáp về Thực tập sư phạm (nhiều tác giả), ĐHSP TP.HCM.
 4. Trịnh Văn Biều (1993), “Chuẩn bị thí nghiệm cho một giờ dạy hoá như thế nào?”, Hỏi đáp về Thực tập sư phạm (nhiều tác giả), ĐHSP TP.HCM.
 5. Trịnh Văn Biều (1996), “Về khái niệm hoá trị trong môn hoá học” Thông tin nghiên cứu giáo dục (số 1 năm 1996),  Viện nghiên cứu giáo dục và đào tạo phiá Nam.
 6. Nguyễn Thị Sửu - Trịnh Văn Biều (1996), “Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên là phương tiện đào tạo toàn diện có hiệu quả người giáo viên hoá học”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước”, Đại học Quốc gia Hà nội -Trường ĐHSP.
 7. Trịnh Văn Biều (1998), “Rèn luyện hệ thống các kỹ năng dạy hoá học cho sinh viên khoa Hoá trường ĐHSP”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị hoá học toàn quốc lần thứ  3 “Hoá học vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” tập 2, Hà nội.
 8. Trịnh Văn Biều (1999), “Đổi mới phương pháp dạy học ở đại học đi trước và đỡ đầu cho việc đổi mới phương pháp dạy học ở PTTH”. Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới phương pháp dạy học, ĐHSP TP. HCM.
 9. Nguyễn Đức Dũng – Trịnh Văn Biều (1999), “Sử dụng phương tiện nghe nhìn trong việc rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên khoa Hoá trường ĐHSP”, Thông tin nghiên cứu giáo dục (số 1-2 năm 1999), Viện nghiên cứu giáo dục và đào tạo phiá Nam.
 10. Trịnh Văn Biều (2000), “Thảo luận nhóm với việc rèn luyện kỹ năng sư phạm và nâng cao hiệu quả dạy học”, Tuyển tập báo cáo hội thảo “Định hướng phát triển hoá học Việt nam về lĩnh vực giáo dục và đào tạo”, ĐHSP TP. HCM.
 11. Trịnh Văn Biều (2000), “Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông trung học”, Tuyển tập báo cáo hội thảo “Định hướng phát triển hoá học Việt nam về lĩnh vực giáo dục và đào tạo”, ĐHSP TP HCM.
 12. Nguyễn Cương – Nguyễn Đức Dũng – Trịnh Văn Biều (2000), “Xây dựng và sử dụng các băng hình dạy học trong việc rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên khoa Hoá học trường ĐHSP”, Hoá học và công nghiệp hoá chất (số 2).
 13. Trịnh Văn Biều (2000), “Việc dạy học môn Hoá ở phổ thông trung học – Thực tế và triển vọng”, Tạp chí khoa học (số 23 tháng 5-2000),  ĐHSP TP. HCM.
 14. Trịnh Văn Biều - Lê Trọng Tín  - Trang Thị Lân - Vũ Thị Thơ - Trần Thị Vân (2000), “Xây dựng hệ thống thí nghiệm thực hành lý luận dạy học hoá học”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tiếp tục đẩy mạnh việc dạy thí nghiệm hoá học” của khoa Hoá học các trường ĐHSP và CĐSP toàn quốc, Hà nội.
 15. Trịnh Văn Biều (2000),  “Phòng chống độc hại khi tiến hành thí nghiệm”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tiếp tục đẩy mạnh việc dạy thí nghiệm hoá học” của khoa Hoá học các trường ĐHSP và CĐSP toàn quốc, Hà nội.
 16. Trịnh Văn Biều (2001), Một số kết quả nghiên cứu về kĩ năng dạy học của sinh viên khoa Hoá trường ĐHSP TP.HCM, Tạp chí khoa học số 26 - 2001. ĐHSP TP. HCM.
 17. Trịnh Văn Biều - Lê Trọng Tín  - Trang Thị Lân - Vũ Thị Thơ - Trần Thị Vân (2001), “Đổi mới nội dung và  phương pháp dạy học học  phần  “Thực  hành lý luận dạy học hoá học”, Tạp chí khoa học số 26 - 2001. ĐHSP TP. HCM.
 18. Trịnh Văn Biều (2001), “Dạy học bằng sự đa dạng các phương pháp”, Tạp chí khoa học số 28 - 2001. ĐHSP TP. HCM.
 19. Nguyễn Bác Dụng- Trịnh Văn Biều (2001), “Dạy và học môn Hoá ở trường phổ thông”, Tạp chí khoa học số 28 - 2001. ĐHSP TP. HCM, tr .
 20. Trịnh Văn Biều - Lê Trọng Tín  - Trang Thị Lân - Vũ Thị Thơ - Trần Thị Vân (2001), “Xây dựng hệ thống thí nghiệm thực hành lý luận dạy học hoá học”, Thông báo khoa học của các trường đại học, Hà nội.
 21. Trịnh Văn Biều (2002), “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học theo địa chỉ”, Kỷ yếu hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên theo địa chỉ, ĐHSP TP. HCM.
 22. Trịnh Văn Biều (2002), “Dạy học bằng hoạt động của người học”, Tạp chí khoa học số 30 - 2002. ĐHSP TP. HCM.
 23. Trịnh Văn Biều – Ung Thanh Hải (2002) “Một số kinh nghiệm dạy học môn Hoá ở trường THPT”, Tạp chí khoa học số 30 - 2002. ĐHSP TP. HCM.
 24. Trịnh Văn Biều (2002) Nghiên cứu khoa học cơ bản- thực trạng và giải pháp, kỷ yếu hội thảo khoa học Đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản trong các trường đại học phía Nam. ĐHSP TP. HCM.
 25. Trịnh Văn Biều - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (2003), Dạy nghề trong công tác đào tạo của trường sư phạm, Tạp chí khoa học số 32 - 2003. ĐHSP TP. HCM.
 26. Trịnh Văn Biều – Đặng Việt Hà (2003), Một số điều rút ra từ hội thảo báo cáo kinh nghiệm học tập ở đại học của sinh viên khoa Hóa, Tạp chí khoa học số 32 - 2003. ĐHSP TP. HCM.
 27. Trịnh Văn Biều (2003), Dạy học bằng sự đa dạng các phương pháp, Tạp chí Dạy và học ngày nay, 6 – 2003.
 28. Trịnh Văn Biều (2003), Một số kết quả điều tra về kĩ năng dạy học của sinh viên khoa Hoá đợt TTSP tháng 2 và 3 năm 2003, Hội thảo lien kết và cải tiến việc đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ĐHSP TP. HCM.
 29. Trịnh Văn Biều (2003), Tổ chức cho sinh viên tham gia đánh giá trong quá trình rèn luyện kỹ năng dạy học, Hội nghị Hoá học toàn quốc tháng 10 – 2003.
 30. Trịnh Văn Biều (2003), Group Discussion Based on Open Source Document, 10th Asian Chemical Congress, October 2003.
 31. Trịnh Văn Biều (2004), Một số hoạt động và thành tựu bước đầu trong đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở khoa Hoá ĐHSP TP.HCM, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở các trường Đại học Sư phạm”, Hà Nội.
 32. Trịnh Văn Biều (2004), Thảo luận nhóm theo tài liệu thiết kế dạng mở, Tạp chí khoa học số 36 - 2004. ĐHSP TP. HCM.
 33. Trịnh Văn Biều (2004), Đổi mới nội dung đào tạo – một giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng giáo dục ở trường đại học. Kỷ yếu hội thảo Các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo dục đại học, trường ĐHSP TP. HCM – Báo Giáo dục & Đào tạo tháng 11 – 2004.
 34. Trịnh Văn Biều (2004), Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học sư phạm. Kỷ yếu hội thảo Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học tại trường ĐHSP TP. HCM tháng 12 – 2004.
 35. Trịnh Văn Biều (2004), Hướng dẫn sinh viên tổng kết rút kinh nghiệm sau thực tập sư phạm – một việc làm cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo, Tạp chí khoa học số 38 - 2004. ĐHSP TP. HCM.
 36. Trịnh Văn Biều (2005), Nâng cao chất lượng giờ lên lớp của sinh viên khoa Hoá trường ĐHSP TP. HCM trong thực tập sư phạm, Tạp chí khoa học số 40/2005, ĐHSP TP. HCM.
 37. Trịnh Văn Biều- Nguyễn Thị Thanh Hoa (2006), Tổ chức tập giảng theo nhóm, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo giáo viên hoá học trong giai đoạn mới” Hà Nội 06.10.2006.
 38. Trịnh Văn Biều (2006), Các trường sư phạm với việc đổi mới phương pháp dạy học, 60 năm ngành sư phạm Việt Nam 1946- 2006, Kỉ yếu Hội thảo quốc gia tại Đại học Sư phạm TP.HCM ngày 24.10.2006, NXBGD.
 39. Trịnh Văn Biều (2007),  Rèn luyện các kỹ năng dạy học cho sinh viên qua hoạt động tập giảng theo nhóm, Tạp chí khoa học số 45 - 2007, Đại học Sư phạm TP.HCM
 40. Trịnh Văn Biều (2007), Những bài học kinh nghiệm từ chuyến tham quan phòng thí nghiệm  một số trường đại học, Viện nghiên cứu tháng 11,12 năm 2005, Kỷ yếu hội thảo Đánh giá chất lượng, hiệu quả các tiểu dự án từ quỹ nâng cao chất lượng giáo dục đại học. ĐHSP TP. HCM 2007.
 41. Trịnh Văn Biều (2007), Một số vấn đề cơ bản về kiểm tra đánh giá, Kỷ yếu hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy và sử dụng trang thiết bị. ĐHSP TP. HCM 2007.
 42. Trịnh Văn Biều (2008), Hoạt động nhóm trong dạy học ở trường phổ thông, Tạp chí khoa học số 48 - 2008, Đại học Sư phạm TP.HCM.
 43. Trịnh Văn Biều (2008), Sử dụng phương pháp thuyết trình trên lớp theo chủ đề ở đại học, cao đẳng. Kỷ yếu hội thảo quốc gia, Phân hội giảng dạy hoá học 2008, Hà Nội.
 44. Trịnh Văn Biều (2009), Kỹ năng thông tin trong dạy học ở đại học, Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 1/2009. Hội Hoá học Việt Nam.
 45. Trịnh Văn Biều, Lê Thị Kim Dung (2009), Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông- thực trạng và giải pháp, Tạp chí khoa học số 51 - 2009, Đại học Sư phạm TP.HCM.
 46. Trịnh Văn Biều (2011), Dạy học hợp tác- một xu hướng mới của giáo dục thế kỷ XXI, Tạp chí khoa học số 59 - 2011, Đại học Sư phạm TP.HCM.
 47. Trịnh Văn Biều, Phan Đồng Châu Thủy, Trịnh Lê Hồng Phương (2011), Dạy học dự án-từ lí luận đến thực tiễn, Tạp chí khoa học số 62 - 2011, Đại học Sư phạm TP.HCM.
 48. Trịnh Văn Biều (2012) Một số giải pháp nâng cao năng lực dạy học môn hóa học của giáo viên trung học phổ thông, Tạp chí Giáo chức Việt Nam số 60 – 2012.
 49. Trịnh Văn Biều (2012), Một số vấn đề về đào tạo trực tuyến, Tạp chí khoa học số 74 - 2012, Đại học Sư phạm TP.HCM

Đề tài nghiên cứu

 1. Luận án Tiến sĩ : Một số biện pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng dạy học hóa học cho sinh viên trường Đại học Sư phạm. Hà Nội 2003.
 2. Trịnh Văn Biều (cùng cộng sự), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở mã số CS 99/ 02  ĐHSP TP.HCM “Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học học phần “Thực hành Lý luận dạy học hoá học” nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trong giai đoạn mới”. Chủ nhiệm đề tài. Nghiệm thu 2000, loại tốt.
 3. Trịnh Văn Biều (cùng cộng sự), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số B2002 – 23 – 35 “Những biện pháp nâng cao chất lượng bài lên lớp của sinh viên khoa Hoá trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh trong thực tập sư phạm”. Chủ nhiệm đề tài. Nghiệm thu 2004, loại tốt.
 4. Trịnh Văn Biều (cùng cộng sự), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số B2005 – 23- 66 “Nghiên cứu việc tổ chức một số hoạt động rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên khoa Hoá Đại học Sư phạm TP.HCM”. Chủ nhiệm đề tài. Đề tài đã được nghiệm thu loại tốt tháng 2/2007.
 5. Trịnh Văn Biều (cùng cộng sự), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số B2009.19.46 “dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cực và dạy học hợp tác”. Chủ nhiệm đề tài. Nghiệm thu ngày 1 tháng 11/2011, đạt loại tốt.

Sách

 1. Trịnh Văn Biều, Nâng cao hiệu quả dạy học môn Hoá ở trường PHTH, Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1997 – 2000, Trường ĐHSP- Đại học Quốc gia TP.HCM (1999).
 2. Trịnh Văn Biều, Giảng dạy hoá học ở trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM (2002).
 3. Trịnh Văn Biều (cùng cộng sự), Thực hành thí nghiệm Phương pháp dạy học hoá học, ĐHSP TP.HCM (2001) Chủ biên.
 4. Trịnh Văn Biều, Lý luận dạy học hoá học, ĐHSP TP.HCM (2005).
 5. Trịnh Văn Biều (cùng cộng sự), “Giáo dục môi trường thông qua dạy học hoá học ở trường THPT”, Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III, ĐHSP TP.HCM 2005 (chủ biên).
 6. Trịnh Văn Biều, Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, ĐHSP TP.HCM 2005, dùng cho sinh viên và học viên cao học.
 7. Trịnh Văn Biều, Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của người học, Tài liệu Bồi dưỡng giáo viên cốt cán THPT, ĐHSP TP.HCM 2005.
 8. Trịnh Văn Biều (cùng cộng sự), Tư liệu dạy học về bảng tuần hoàn và các nguyên tố hoá học, Tài liệu tham khảo dùng cho sinh viên và học viên cao học. ĐHSP TP.HCM 2008 (chủ biên).

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 196 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2