Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Văn Bằng 2
Câu hỏi: V/v: Văn bằng 2 
Trong thời gian hiện nay, trường ta cótổ chức lớp văn bằng 2 nào hay không?
Trả lời:
Có tổ chức lớp văn bằng 2 tiếng Anh (Administrator)