French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Quỹ Tấm lòng vàng PDF. In Email
Thứ tư, 06 Tháng 4 2011 10:35

CÔNG ĐOÀN GD VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG ĐHSP TP.HCM

____________________

Số: 03/KH-ĐHSP- CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

____________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2011

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG QUỸ

“TẤM LÒNG VÀNG” CỦA NỮ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH.


Kính gửi: Các Công đoàn bộ phận.

 

Căn cứ chỉ đạo của CĐ giáo dục Việt Nam và kế kọach họat động công đoàn trường ĐHSP TP.HCM năm 2011, Ban nữ công CĐ Trường triển khai thực hiện việc xây dựng quỹ: “Tấm lòng vàng” của Nữ CBVC Trường ĐHSP như sau:

1.Thời gian phát động: 2 đợt trong năm

Đợt 1: Từ tháng 03 ->09/2011

Đợt 2: Từ tháng 10/2011 ->03/2012

 

2.Cách thức thực hiện:

-Ban nữ công CĐ Trường gửi mỗi CĐ bộ phận 1 con heo đất vào dịp trên.

-Ban Nữ công CĐ Trường và BCH CĐ bộ phận vận động toàn thể CBVC tham gia góp quỹ bằng cách “nuôi heo đất”.

-Lễ “đập heo” sẽ tổ chức vào ngày 01/03 và 01/10 hằng năm, BCH CĐ bộ phận tổng kết và gửi về Ban nữ công CĐ Trường.

-Họat động phát tiền hỗ trợ vào ngày 08/03 và 20/10 hằng năm.

 

3.Đối tượng được xét hưởng quỹ “Tấm lòng vàng”:

-Nữ CBVC bệnh nan y.

-Nữ CBVC gặp khó khăn trong cuộc sống.

 

Kính mong BCH CĐ bộ phận và toàn thể CBVC trong Trường nhiệt tình ủng hộ.

Trân trọng cám ơn.

Nơi nhận:

-Ban nữ công LĐLĐ TP.HCM(để b/c)

-Ban TVCĐ( để b/c)

-Các CĐ bộ phận.(để thực hiện)

-Các đ/c UV Ban nữ công.

-Lưu VPCĐ

TM.BAN CHCĐ TRƯỜNG

Trưởng Ban nữ công

 

 

TÔN THÚY HẰNG