Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Lịch Sử
Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán tương lai
 

 
Trang Chủ ĐOÀN - HỘI NHÓM TRUNG KIÊN hướng dẫn hoạt động của nhóm trung kiên
hướng dẫn hoạt động của nhóm trung kiên PDF Imprimer Envoyer
Jeudi, 14 Avril 2011 01:33

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

 

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

 

BAN TỔ CHỨC

---                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 1999

Số: 21 - HD/TC.99

 

HƯỚNG DẪN

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

***

 

Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng, đảng viên dự bị và đảng viên trẻ trong tuổi Đoàn tu dưỡng rèn luyện về mặt nhận thức chính trị và hành động cách mạng trong thực tiễn, để nhanh chóng trưởng thành, xứng đáng là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng.

Nay Ban tổ chức Thành Đoàn hướng dẫn thống nhất về việc tổ chức và hoạt động NHÓM TU DƯỠNG RÈN LUYỆN với các nội dung sau:

I.- TÊN GỌI - ĐỐI TƯỢNG:

- Tên gọi: Nhóm Tu dưỡng rèn luyện

- Đối tượng: bao gồm những đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng, đảng viên dự bị, đảng viên trẻ còn trong tuổi Đoàn.

II.- YÊU CẦU KHI THÀNH LẬP

1.- Việc thành lập nhóm tu dưỡng rèn luyện phải thiết thực, phải xuất phát từ nhu cầu của từng đơn vị. Tránh việc thành lập một cách hình thức, thiếu đầu tư nội dung, phương thức dẫn đến hoạt động không hiệu quả làm mất động lực và yếu tố nòng cốt của đối tượng này.

2.- Việc thành lập bắt buộc phải đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy trên cơ sở, đề án chuẩn bị của Ban chấp hành Đoàn.

III.- CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - MỐI QUAN HỆ

1.- Chức năng:

Nhóm tu dưỡng rèn luyện là môi trường rèn luyện qua đó giúp đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ nhanh chóng trưởng thành về nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị  và gương mẫu trong hành động cách mạng.

2.- Nhiệm vụ:

- Nhóm Tu dưỡng rèn luyện tổ chức cho các thành viên học tập, nghiên cứu đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, làm cơ sở về mặt lý luận để tích cực tham gia phong trào hành động cách mạng của Đảng, Đoàn và đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động văn thể mỹ, đáp ứng nhu cầu vui chơi, sinh hoạt, học tập của thành viên.

- Tương thân tương trợ, giúp đỡ thành viên trong nhóm giải quyết những khó khăn trong công tác, sinh hoạt, học tập …

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cấp ủy - Đoàn thanh niên cùng cấp giao cho.

- Gặp gỡ, trao đổi với cấp ủy. Thường xuyên tìm hiểu tình hình tư tưởng và nguyện vọng của các thành viên, kịp thời thông tin, báo cáo, nhận xét hoạt động của nhóm và các thành viên trong nhóm cho cấp ủy Đảng và Ban chấp hành đoàn cùng cấp

3.- Mối quan hệ:

- Đối với cấp ủy Đảng: nhóm Tu dưỡng rèn luyện được cấp ủy Đảng cơ sở ra quyết định thành lập và lãnh đạo trực tiếp về mặt nhân sự, định hướng nội dung hoạt động, bồi dưỡng những thành viên của nhóm trưởng thành về mặt nhận thức.

- Đối với Ban chấp hành Đoàn cùng cấp: Đoàn có vai trò nòng cốt trong tổ chức và hoạt động của nhóm thể hiện qua việc tham mưu đề xuất nhân sự trong ban điều hành, bổ sung, cung cấp lực lượng cho nhóm, cùng với nhóm tổ chức các hoạt động.

IV.- PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM TU DƯỠNG:

1.- Cấp thành lập nhóm Tu dưỡng rèn luyện:

- Đối với Đoàn cấp quận (huyện), Đoàn tương đương trong lực lượng vũ trang, công nhân lao động: nhóm Tu dưỡng rèn luyện được thành lập và hoạt động ở cấp Đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở gắn với đơn vị hoặc nơi có tổ chức Đảng.

- Đối với Đoàn trong các trường Đại học - Cao đẳng: nhóm Tu dưỡng rèn luyện được thành lập ở cấp Đoàn cơ sở trở lên.

2.- Nguyên tắc hoạt động:

Nhóm Tu dưỡng rèn luyện hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

3.- Tổ chức nhóm:

- Ban điều hành: số lượng Ban điều hành nhóm tùy theo quy mô, số lượng thành viên nhóm và đặc thù của từng khu vực, Ban chấp hành đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở đề xuất với cấp ủy Đảng số lượng cụ thể. Tuy nhiên, Ban điều hành nhóm nhất thiết phải có một tỷ lệ nòng cốt lãnh đạo là đảng viên

* Lưu ý: việc thành lập ban điều hành nhóm do Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn có ý kiến đề xuất giới thiệu - cấp ủy quyết định chuẩn y.

- Nếu nhóm có số lượng từ 50 thành viên trở lên có thể phân tổ hoạt động (bố trí thành viên của Ban điều hành làm tổ trưởng).

- Việc thay đổi, bổ sung nhân sự ban điều hành do Ban chấp hành cùng cấp tham mưu đề xuất, cấp ủy có ý kiến, quyết định.

V.- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

- Được học tập, quán triệt nghị quyết của Đoàn, Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghe thời sự, sinh hoạt chuyên đề tổ chức xây dựng Đảng – Đoàn.

- Được bồi dưỡng tìm hiểu về tổ chức Đảng - lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

- Làm nhiệm vụ nòng cốt tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thông qua hoạt động Đoàn - Hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ của nhóm, trực tiếp tham gia vào một số nội dung chuyên đề do cấp ủy phân công.

VI.- QUY TRÌNH THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

1.- Quy trình thành lập:

* Bước 1: Chuẩn bị lực lượng

- Từ kết quả phân tích chất lượng đoàn viên hàng năm, Ban chấp hành chi đoàn báo cáo danh sách đoàn viên xuất sắc về Ban chấp hành đoàn cơ sở.

- Hằng năm ban chấp hành đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở tổng hợp danh sách đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng, đảng viên dự bị, đảng viên trẻ của đơn vị mình.

- Ban chấp hành đoàn cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục công nhận các danh hiệu đoàn viên ưu tú, thông báo kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú về các cho đoàn trực thuộc.

* Bước 2: Chuẩn bị nhân sự ban điều hành

- Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cấp thành lập bàn bạc lựa chọn nhân sự giới thiệu ban điều hành xin ý kiến cấp ủy.

- Cấp ủy xem xét cho ý kiến nhân sự.

 

- Sau khi thống nhất trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn có văn bản đề nghị cấp ủy ra quyết định thành lập nhóm và phân công ban điều hành nhóm.

- Cấp ủy phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hoặc theo dõi giúp đỡ hoạt động của nhóm Tu dưỡng rèn luyện.

* Bước 3: Lễ ra mắt thành lập nhóm Tu dưỡng rèn luyện

Chương trình lễ ra mắt:

- Phần nghi thức khai mạc

- Đại diện Ban chấp hành đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở trình bày báo cáo tóm tắt quá trình chuẩn bị để thành lập nhóm.

- Đại diện cấp ủy đọc quyết định thành lập và phân công Ban điều hành nhóm.

- Ban điều hành nhóm ra mắt nhận nhiệm vụ – Công bố chương trình hành động của nhóm.

- Phát biểu của đoàn viên ưu tú là thành viên nhóm.

- Phát biểu lãnh đạo Đảng và Đoàn cấp trên (nếu có)

- Nghi thức bế mạc.

* Bước 4: Tổ chức hoạt động

Sau khi thành lập, Ban điều hành nhóm có nhiệm vụ lãnh đạo các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo nội dung chương trình hành động của nhóm đã đề ra.

- Ban điều hành nhóm Tu dưỡng rèn luyện phải xây dựng quy chế hoạt động để đảm bảo nguyên tắc và tổ chức hoạt động được tốt. Quy định rõ trách nhiệm của ban điều hành, thành viên ban điều hành, thành viên nhóm, mối quan hệ và các quy định cụ thể khác có liên quan.

- Hàng tháng có chế độ sinh hoạt, làm việc với:

ú         Cấp ủy: để được sự chỉ đạo, định hướng nội dung hoạt động của nhóm, kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nhận thức tư tưởng, chính trị cho các thành viên.

ú         Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn: để thống nhất chương trình hành động, hình thức tổ chức và điều kiện hoạt động

- Định kỳ 6 tháng có báo cáo tình hình hoạt động của nhóm tu dưỡng rèn luyện, tình hình hoạt động của các thành viên trong nhóm cho cấp ủy và cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp.

 

- Cuối năm có nhận xét đánh giá kết quả rèn luyện, hoạt động của mỗi thành viên, báo cáo cấp ủy và đề nghị Ban chấp hành Đoàn cùng cấp xét giới thiệu kết nạp Đảng.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức và hoạt động của nhóm Tu dưỡng rèn luyện, các cơ sở Đoàn nghiên cứu tổ chức thực hiện.

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)

Võ Văn Hoan

 

 

 

 

 


 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học