Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Công Đoàn Tin mới nhất Khám sức khỏe định kì
Khám sức khỏe định kì PDF Print E-mail
Monday, 25 April 2011 21:49

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP

Số:      /TB-CĐ

V/v:Tổ chức Khám sức khỏe

định kỳ năm 2011.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh,ngày 18 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn bộ phận.

Được sự chấp thuận của Hiệu trưởng, Công đoàn Trường phối hợp với trạm y tế của Trường thống nhất kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ Viên chức, Đoàn viên Công đoàn năm 2011 như sau:

1.Đối tượng :

-Toàn thể Đoàn viên Công đoàn, Cán bộ Viên chức và nhân viên hợp đồng khoán việc.

-Số Cán bộ, Giáo viên của Trung tâm ngoại ngữ có đóng bảo hiểm xã hội.

2.Thời gian khám:

-Lấy máu xét nghiệm: buổi sáng các ngày 10; 11; 12/5/2011

-Khám sức khỏe: vào các ngày 19; 20; 21/5/2011, Phân bổ như sau:

+Ngày 19/5/2011 :K. Toán, K.Lý, K.Hóa, K.Sinh, K.Anh, K.Pháp, K.Nga, K.Trung,  Tổ Ngoại ngữ, P. CTCT&HSSV, P.QHQT, Thư viện, Nhà xuất bản, Trường THTH, TT. Tin học, P.KHCN- SĐH, P.KHCN và TCKH, P.KHTC.

+Ngày 20/5/2011 : K.Văn, K.Sử, K.Địa, K.GDCT, K.Tâm lý, K.GDTC, Tổ GDNC, K.GDTH, K.GDMN, Ngành GDĐB, K.GDQP, P.TCHC-DSMT, P.Đào tạo, P.QTTB, -YTế, KTX, Viện NCGD, Bộ môn Tiếng Nhật, P.TT Đào tạo-Ban dự án. Ban Giám Hiệu.

+Ngày 21/5/2011 : tất cả các CNV còn lại được phân vào ngày 10, 11 nhưng chưa đi khám.

-Khám vét: Từ ngày 23-28/5/2011.

3.Địa điểm khám:

-Lấy máu xét nghiệm:

+ Tại trạm y tế của Trường số 280 ADV  P.4 Q.5.

+ Những người không lấy máu XN tại Trạm y tế thì lấy máu XN tại nơi khám.-Khám sức khỏe; tại Trung tâm Y khoa Phước An, cơ sở 3 số 95A Phan Đăng Lưu, P   7, Q. Phú Nhuận.

4.Các Công đoàn bộ phận nhận phiếu khám sức khỏe cho đoàn viên tại trạm y tế của Trường.

Một số lưu ý:

-Để thuận tiện cho CBVC,Trung tâm y tế Phước An sẽ tổ chức lấy máu xét nghiệm tại Trường trước để khi khám tổng quát, Trung tâm có kết quả tổng hợp và tư vấn về sức khỏe cho từng người. Khi lấy máu xét nghiệm,đề nghị không ăn sáng.

-Những người không thu xếp được thời gian lấy máu xét nghiệm tại Trạm y tế thì sẽ lấy máu xét nghiệm tại trung tâm.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Trưởng đơn vị thông báo và tạo điều kiện để CBVC, Đoàn viên Công đoàn của đơn vị mình biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên(để thực hiện)   ;

- Đảng ủy, hiệu trưởng(để b/c);

- Lưu VP.

TM.BCH CĐ TRƯỜNG ĐHSP

P. CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN  VĨNH