Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Công Đoàn Tin mới nhất Hướng dẫn bình chọn, tuyên dương
Hướng dẫn bình chọn, tuyên dương PDF Print E-mail
Monday, 25 April 2011 22:03

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Số :74/KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2011

HƯỚNG DẪN

Tổ chức bình chọn, tuyên dương “ Người cán bộ công đoàn của chúng tôi”

Cấp công đoàn cơ sở - năm 2011

 

Thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 21/12/2010 của Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2011, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố hướng dẫn nội dung tổ chức bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2011 như sau:

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1- Biểu dương, tôn vinh các cán bộ CĐCS đã có nhiều thành tích trong việc tổ chức các họat động vì đoàn viên công đoàn, vì sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn thành phố, góp phần hình thành chân dung người cán bộ công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

2- Nhân rộng các bài học kinh nghiệm thực tiễn về phương pháp, hình thức họat động hiệu quả của cán bộ CĐCS trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới.

3- Thông qua hiệu quả công việc đạt được, thể hiện rõ nét vai trò cá nhân để bình chọn đúng người, đúng đơn vị có thành tích họat động công đoàn tiêu biểu trong 2 năm 2009 và 2010.

II.NỘI DUNG

1-  Đối tượng bình chọn:

Hiện nay là cán bộ công đoàn chuyên trách, không chuyên trách; là tổ trưởng, tổ phó công đoàn; ủy viên Ban chấp hành công đoàn bộ phận, ủy viên Ban chấp hành CĐCS thành viên, (gọi chung là CĐCS) trực thuộc toàn diện LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở.

-  Đối với khu vực Nhà nước, CĐCS phải đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc 02 năm liên tục: năm 2009 và 2010.

-  Đối với khu vực ngoài Nhà nước, CĐCS phải đạt từ khá trở lên 02 năm liên tục: năm 2009 và 2010.

Số lượng được bình chọn không quá 10% tổng số cán bộ công đoàn của đơn vị (tính từ tổ phó công đoàn trở lên). Đối với những CĐCS có số lượng cán bộ công đoàn ít thì được bình chọn tối đa một người; trường hợp đặc biệt do công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét và quyết định.

2- Hình thức bình chọn

- Đối tượng tham gia bình chọn là đoàn viên công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn, ủy viên BCH công đoàn bộ phận, ủy viên BCH CĐCS thành viên (nếu có), ủy viên BCH công đoàn cơ sở.

- Hình thức bình chọn: tổ chức hội nghị hoặc phát phiếu cho đối tượng tham gia bình chọn. Số lượng người tham gia bình chọn cụ thể do ban Chấp hành CĐCS quyết định sao cho những người tham gia bình chọn có hiểu biết về công việc của người được bình chọn, tuy nhiên phải đảm bảo trong thành phần tham gia bình chọn nhất thiết phải có đoàn viên công đoàn tham dự.

- Cách thức bình chọn: đối với người được bình chọn là tổ trưởng, tổ phó công đoàn, ủy viên BCH công đoàn bộ phận, ủy viên BCH CĐCS thành viên sẽ thực hiện nơi cán bộ công đoàn đó họat động. Trường hợp ủy viên BCH CĐCS, ủy viên BCH CĐCS thành viên không là cán bộ công đoàn cấp tổ, bộ phận thì BCH CĐCS thực hiện việc bình chọn tại cuộc họp Ban Chấp hành CĐCS mở rộng.

3- Quy trình bình chọn

- Bước 1: Ban thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp của CĐCS thông báo danh sách CĐCS tổ chức bình chọn danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” năm 2011.

- Bước 2: Trên cơ sở thông báo của Ban Thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp, Ban Chấp hành CĐCS họp để thống nhất danh sách giới thiệu cán bộ công đoàn đủ tiêu chuẩn được bình chọn và quyết định số lượng người tham gia lấy ý kiến, cách thức lấy ý kiến.

- Bước 3: Cán bộ CĐCS dự kiến được tuyên dương danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” viết thành tích cá nhân.

- Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến: thông báo danh sách cán bộ công đoàn mà Ban chấp hành CĐCS dự kiến (kèm theo bảng tóm tắt thành tích nổi trội) đến đối tượng tham gia bình chọn. Đối tượng tham gia bình chọn lấy phiếu bình chọn đánh dấu vào danh sách (dự kiến) cột đồng ý hoặc không đồng ý. Ban Chấp hành CĐCS thành lập tổ kiểm phiếu đúng quy định.

- Bước 5: Trên cơ sở kết quả bình chọn nơi cán bộ công đoàn họat động, tổ chức họp ban chấp hành CĐCS mở rộng để bỏ phiếu bình chọn cá nhân đạt danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” và báo cáo bằng văn bản cho công đoàn cấp trên trực tiếp. Cán bộ CĐCS đạt từ 70% trở lên phiếu bình chọn đồng ý mới được chọn để tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi”.

- Bước 6: Ban chấp hành CĐCS tổ chức lễ tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” sau khi được sự nhất trí bằng văn bản của công đoàn cấp trên trực tiếp.

3- Tiêu chuẩn bình chọn theo những lọai hình CĐCS như sau

Cán bộ công đoàn được bình chọn phải đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện chức năng, nhiện vụ công tác công đoàn theo qui định của điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa X) và tiêu chuẩn này do công đoàn cấp trên trực tiếp qui định.

5-Hình thức tuyên dương

- Ban chấp hành CĐCS chủ động đề ra hình thức tuyên dương phù hợp nhằm tôn vinh “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở.

 

- Thời điểm tổ chức tuyên dương: CĐCS tổ chức tuyên dương nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (02 năm tổ chức 01 lần)

III-TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Hướng dẫn CĐCS đủ điều kiện như ở mục II tổ chức bình họn danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi”.Thời gian thực hiện: từ nay đến tháng 6 năm 2011.

- Báo cáo kết quả bình chọn và tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở năm 2011 (theo mẫu) về Ban Tổ chức LĐLĐ TP trước ngày 05/8/2011. Đây là cơ sở để công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức bình chọn và tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp trên cơ sở vào năm 2012.

2- Ban Tổ chức LĐLĐ TP

- Phổ biến và hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở năm 2011.

- Theo dõi việc tổ chức thực hiện bình chọn và tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở năm 2011, tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ LĐLĐ TP trước ngày 15/8/2011.

3- Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP.

- Hướng dẫn, gợi ý CĐCS về hình thức tuyên dương.

-  Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào.

4- Ban Tài chính LĐLĐ TP.

Hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp và CĐCS mức chi khen thưởng cho cán bộ đạt danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” theo quy định hiện hành.

Danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” là sự tôn vinh cán bộ công đoàn tâm quyết trong họat động công đoàn nên việc bình chọn phải hết sức khách quan và phản ánh đúng suy nghĩ, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, tránh việc bình chọn mang tính hình thức, tôn vinh không đúng đối tượng, chạy theo thành tích gây mất lòng tin đối với đoàn viên công đoàn.

Trên đây là nội dung hướng dẫn bình chọn “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp công đoàn cơ sở năm 2011. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ Ban Tổ chức LĐLĐ TP (Điện thọai: 38.290.846-38.297.716) để có hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:

-Thường trực LĐLĐ TP(để b/c)

-Các Ban LĐLĐ TP;

-CĐ cấp trên cơ sở;   “để thực hiện”

-CĐCS trực thuộc toàn diện;

-Lưu (VP,ToC)

TM.BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

Trần Thanh Hải