Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2009 - 2010 - Trách Nhiệm - Quyền Lợi Của Cán Bộ Hướng Dẫn Sinh Viên PDF Print E-mail
Tuesday, 06 April 2010 14:43
Article Index
Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2009 - 2010
danh-gia-cong-trinh
so-luong-giai-thuong
trach-nhiem-quyen-loi
trach-nhiem-va-quyen-loi-cua-cb-hd-sv
All Pages
5.    Trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ hướng dẫn sinh viên tham gia NCKH (Điều 14)
-    Giảng viên, cán bộ nghiên cứu có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (hướng dẫn xây dựng mục tiêu, nội dung và phương hướng nghiên cứu).
-    Phòng Đào tạo và các Khoa căn cứ vào kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên để tính thêm giờ nghiên cứu khoa học cho cán bộ hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (số giờ tối đa cho 01 công trình là 20 giờ).
-    Chi cho cán bộ hướng dẫn sinh viên NCKH: 1.000.000 đ/đề tài (đối với những đề tài do khoa gửi lên tham dự Hội nghị SV NCKH cấp Trường).
-    Chi cho cán bộ hướng dẫn sinh viên NCKH với những đề tài trích báo cáo và được tuyển chọn từ khoá luận tốt nghiệp: 500.000 đ/đề tài (đối với những đề tài do khoa gửi lên tham dự Hội nghị SV NCKH cấp Trường).
-    Chi hỗ trợ cho một công trình sinh viên NCKH: cấp Khoa (200.000 đ), cấp Trường (300.000 đ), cấp Bộ (500.000 đ).
-    Phòng KH - TC cấp kinh phí theo kinh phí KHCN.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên ;    
- Ban Giám hiệu (để báo cáo) ;
- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên (để biết) ;
- Lưu: TC-HC, Đào tạo, KHCN&SĐH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 593 guests online

 Vụ KHCN 

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31