Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2009 - 2010 PDF Print E-mail
Tuesday, 06 April 2010 14:43
Article Index
Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2009 - 2010
danh-gia-cong-trinh
so-luong-giai-thuong
trach-nhiem-quyen-loi
trach-nhiem-va-quyen-loi-cua-cb-hd-sv
All Pages
Hướng dẫn chi tiết kế hoạch tổ chức sinh viên NCKH năm học 2009-2010.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM
--------------------o0o-------------------
Số: 316 /TB-ĐHSP-KHCN&SĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2009

 

THÔNG BÁO
Về việc Hướng dẫn tổ chức NCKH SV 2009 – 2010

Kính gửi : Trưởng các Khoa

Trường đã ban hành Quy định tạm thời về tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên (Quyết định số 1135/QĐ-ĐHSP-KHCN&SĐH, ngày 28/9/2005 trong cuốn Các văn bản quy định về hoạt động KHCN). Theo những thời điểm đã ấn định cho năm học, Trường đề nghị các khoa triển khai thực hiện các công tác sau đây:
1.    Gửi danh sách sinh viên NCKH theo mẫu (Stt, Họ và tên sinh viên, chuyên ngành, tên đề tài, người hướng dẫn, lớp, ghi chú) về Phòng KHCN-SĐH (Khoản 3 Điều 8, có xác nhận của Khoa)
2.    Đăng kí kế hoạch, kinh phí tổ chức và kinh phí Hội nghị khoa học sinh viên cấp khoa.
3.    Thông báo cho sinh viên thực hiện đề tài và nộp sản phẩm về phòng KHCN-SĐH sau 02 ngày tính từ khi bảo vệ thành công ở cấp Khoa.
4.    Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa tổ chức đánh giá công trình và gửi danh sách sinh viên có công trình dự “Giải thưởng SVNCKH” cấp Trường, cấp Bộ (theo tỉ lệ 5% trên tổng số sinh viên mỗi khoa) về Phòng KHCN-SĐH chậm nhất 30.04.2010 (Mẫu đính kèm). Ngày 07 tháng 05 năm 2010, Trường tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học.
Sau 4 năm thực hiện, Trường hướng dẫn, bổ sung một số nội dung cụ thể như sau:
1.    Quản lí NCKH của sinh viên (điều 5, 6)
1.1.    Đối với các công trình do 2 sinh viên trở lên thực hiện, cần phải ghi rõ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính, trường làm hợp đồng với sinh viên này (căn cứ theo danh sách tuyển chọn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa). Tối đa một đề tài không quá 04 sinh viên.
1.2.    Khoa lập và xác nhận danh sách sinh viên đã được Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa tuyển chọn gửi về Phòng KHCN-SĐH (có kèm theo bản đề xuất kinh phí thực hiện). Thời gian gửi danh sách sinh viên NCKH chậm nhất là 20-02 hàng năm. Trường ra Quyết định cấp kinh phí thực hiện đề tài. Phòng KH - TC cấp kinh phí hỗ trợ theo Quyết định.
1.3.    Đối với những sinh viên thực hiện một phần đề tài NCKH của giảng viên, khoa tạo điều kiện cho sinh viên tham dự nghiệm thu đề tài để có điều kiện học tập rút kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu.
1.4.    Khoa có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và thực hiện công tác nghiệm thu, đánh giá các đề tài NCKH SV theo đúng qui định.

2.    Đánh giá công trình
2.1.    Nội dung đánh giá
-    Phương pháp nghiên cứu
-    Nội dung khoa học
-    Hiệu quả kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học
-    Cách trình bày công trình.
2.2.    Cách tính điểm
-    Tổng cộng điểm đánh giá 4 nội dung tiêu chuẩn trên tối đa là 10 điểm, từng phần chấm đến 0.25 điểm và được phân bổ như sau :
+ Phương pháp nghiên cứu và nội dung khoa học của công trình: 7-8 điểm.
+ Công trình có ý nghĩa thực tiễn (giáo dục, sản xuất, quốc phòng, an ninh, … tuỳ theo tính chất công trình) và cách trình bày công trình (bố cục, diễn đạt, sơ đồ, hình vẽ, hình thực…): 2-3 điểm.
+ Điều kiện để một công trình được xem xét xếp giải nhất, nhì, ba và khuyến khích phải có điểm đánh giá trung bình tối thiểu lần lượt là 9.00, 8.50, 7.50 và 6.50.
2.3.    Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa tổ chức đánh giá kết quả NCKH sinh viên, hồ sơ theo mẫu (gửi kèm)
1.    Biên bản họp hội đồng đánh giá kết quả NCKH của sinh viên.
2.    Phiếu đánh giá kết quả đề tài NCKH của sinh viên. 
3.    Số lượng giải thưởng
3.1.    Trường xét giải thưởng theo 3 lĩnh vực nghiên cứu : Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Khoa học Giáo dục.
3.2.    Số giải thưởng : mỗi lĩnh vực nghiên cứu được xét 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba.
3.3.    Số lượng công trình mỗi khoa gửi tham dự giải thưởng cấp trường từ 1 đến 2 công trình.

4.    Trách nhiệm, quyền lợi của sinh viên tham gia NCKH (Điều 12, 13, 14)
4.1.    Cộng điểm thưởng
-    Điểm thưởng NCKH chỉ cộng vào điểm trung bình chung học tập của năm đang học.
-    Sinh viên tham gia nghiên cứu theo nhóm : điểm thưởng của mỗi cá nhân là phần điểm cân đối theo mức độ đóng góp của mỗi thành viên, sao cho tổng điểm bằng số điểm được điểm thưởng của mỗi công trình (Nhóm trưởng được hưởng mức lớn hơn hoặc bằng 50% tổng số điểm thưởng).
4.2.    Chính sách ưu tiên
-    Công trình NCKH của sinh viên là dân tộc ít người thuộc điện ưu tiên tuyển sinh đại học được cộng thêm 0.25 điểm vào điểm trung bình cuối cùng của điểm đánh giá công trình nghiên cứu.
-    Công trình NCKH của sinh viên đang học năm thứ nhất, thứ hai (hệ đào tạo 4 năm) và công trình của sinh viên đang học năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba (hệ đào tạo 5 năm trở lên) đều được cộng thêm 0.25 điểm vào điểm trung bình cuối cùng (điểm đánh giá công trình khoa học).
4.3.    Qui định hỗ trợ kinh phí
-    Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa được hỗ trợ 01 lần cho hoạt động tuyển chọn, đánh giá công trình NCKH của sinh viên từ nguồn kinh phí KHCN :
+    Mức hỗ trợ 600.000 đ đối với khoa có số công trình nghiên cứu của SV :  10.
+    Mức hỗ trợ 400.000 đ đối với khoa có số công trình nghiên cứu của SV : < 10.

5.    Trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ hướng dẫn sinh viên tham gia NCKH (Điều 14)
-    Giảng viên, cán bộ nghiên cứu có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (hướng dẫn xây dựng mục tiêu, nội dung và phương hướng nghiên cứu).
-    Phòng Đào tạo và các Khoa căn cứ vào kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên để tính thêm giờ nghiên cứu khoa học cho cán bộ hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (số giờ tối đa cho 01 công trình là 20 giờ).
-    Chi cho cán bộ hướng dẫn sinh viên NCKH: 1.000.000 đ/đề tài (đối với những đề tài do khoa gửi lên tham dự Hội nghị SV NCKH cấp Trường).
-    Chi cho cán bộ hướng dẫn sinh viên NCKH với những đề tài trích báo cáo và được tuyển chọn từ khoá luận tốt nghiệp: 500.000 đ/đề tài (đối với những đề tài do khoa gửi lên tham dự Hội nghị SV NCKH cấp Trường).
-    Chi hỗ trợ cho một công trình sinh viên NCKH: cấp Khoa (200.000 đ), cấp Trường (300.000 đ), cấp Bộ (500.000 đ).
-    Phòng KH - TC cấp kinh phí theo kinh phí KHCN.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên ;    
- Ban Giám hiệu (để báo cáo) ;
- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên (để biết) ;
- Lưu: TC-HC, Đào tạo, KHCN&SĐH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng


 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 609 guests online

 Vụ KHCN 

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31