Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2009 - 2010 PDF. In Email
Thứ ba, 06 Tháng 4 2010 07:43
Chỉ mục bài viết
Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2009 - 2010
danh-gia-cong-trinh
so-luong-giai-thuong
trach-nhiem-quyen-loi
trach-nhiem-va-quyen-loi-cua-cb-hd-sv
Tất cả các trang
Hướng dẫn chi tiết kế hoạch tổ chức sinh viên NCKH năm học 2009-2010.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM
--------------------o0o-------------------
Số: 316 /TB-ĐHSP-KHCN&SĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2009

 

THÔNG BÁO
Về việc Hướng dẫn tổ chức NCKH SV 2009 – 2010

Kính gửi : Trưởng các Khoa

Trường đã ban hành Quy định tạm thời về tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên (Quyết định số 1135/QĐ-ĐHSP-KHCN&SĐH, ngày 28/9/2005 trong cuốn Các văn bản quy định về hoạt động KHCN). Theo những thời điểm đã ấn định cho năm học, Trường đề nghị các khoa triển khai thực hiện các công tác sau đây:
1.    Gửi danh sách sinh viên NCKH theo mẫu (Stt, Họ và tên sinh viên, chuyên ngành, tên đề tài, người hướng dẫn, lớp, ghi chú) về Phòng KHCN-SĐH (Khoản 3 Điều 8, có xác nhận của Khoa)
2.    Đăng kí kế hoạch, kinh phí tổ chức và kinh phí Hội nghị khoa học sinh viên cấp khoa.
3.    Thông báo cho sinh viên thực hiện đề tài và nộp sản phẩm về phòng KHCN-SĐH sau 02 ngày tính từ khi bảo vệ thành công ở cấp Khoa.
4.    Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa tổ chức đánh giá công trình và gửi danh sách sinh viên có công trình dự “Giải thưởng SVNCKH” cấp Trường, cấp Bộ (theo tỉ lệ 5% trên tổng số sinh viên mỗi khoa) về Phòng KHCN-SĐH chậm nhất 30.04.2010 (Mẫu đính kèm). Ngày 07 tháng 05 năm 2010, Trường tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học.
Sau 4 năm thực hiện, Trường hướng dẫn, bổ sung một số nội dung cụ thể như sau:
1.    Quản lí NCKH của sinh viên (điều 5, 6)
1.1.    Đối với các công trình do 2 sinh viên trở lên thực hiện, cần phải ghi rõ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính, trường làm hợp đồng với sinh viên này (căn cứ theo danh sách tuyển chọn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa). Tối đa một đề tài không quá 04 sinh viên.
1.2.    Khoa lập và xác nhận danh sách sinh viên đã được Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa tuyển chọn gửi về Phòng KHCN-SĐH (có kèm theo bản đề xuất kinh phí thực hiện). Thời gian gửi danh sách sinh viên NCKH chậm nhất là 20-02 hàng năm. Trường ra Quyết định cấp kinh phí thực hiện đề tài. Phòng KH - TC cấp kinh phí hỗ trợ theo Quyết định.
1.3.    Đối với những sinh viên thực hiện một phần đề tài NCKH của giảng viên, khoa tạo điều kiện cho sinh viên tham dự nghiệm thu đề tài để có điều kiện học tập rút kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu.
1.4.    Khoa có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và thực hiện công tác nghiệm thu, đánh giá các đề tài NCKH SV theo đúng qui định.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 548 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Một 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5