Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Thông báo hướng dẫn tổ chức NCKH Sinh viên năm học 2010 - 2011 PDF. In Email
Thứ ba, 06 Tháng 4 2010 08:19
Trường đã ban hành Quy định tạm thời về tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên (Quyết định số 1135/QĐ-ĐHSP-KHCN&SĐH, ngày 28/9/2005 trong cuốn Các văn bản quy định về hoạt động KHCN). Theo những thời điểm đã ấn định cho năm học, Trường đề nghị các khoa triển khai thực hiện các công tác sau đây:

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TPHCM
--------------
Số: 352 /TB-ĐHSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG BÁO
Về việc Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu khoa học cho SV năm học 2010 – 2011

Kính gửi : Trưởng các Khoa

Trường đã ban hành Quy định tạm thời về tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên (Quyết định số 1135/QĐ-ĐHSP-KHCN&SĐH, ngày 28/9/2005  in trong cuốn Các văn bản quy định về hoạt động KHCN). Theo những thời điểm đã ấn định cho năm học, Trường đề nghị các khoa triển khai thực hiện các công tác sau đây:
1.    Gửi danh sách sinh viên NCKH theo mẫu (Stt, Họ và tên sinh viên, chuyên ngành, tên đề tài, người hướng dẫn, lớp, ghi chú) về Phòng KHCN&TCKH (Khoản 3 Điều 8, có xác nhận của Khoa) và đăng kí kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên cấp khoa. chậm nhất ngày 01/4/2011.
2.    Thông báo cho sinh viên thực hiện đề tài và nộp sản phẩm về phòng KHCN&TCKH sau 02 ngày tính từ khi bảo vệ thành công ở cấp Khoa.
3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa tổ chức đánh giá công trình và gửi danh sách sinh viên có công trình dự “Giải thưởng SVNCKH” cấp Trường (tối đa 2 đề tài/khoa) kèm báo cáo tóm tắt công trình (để in Kỷ yếu) về Phòng KHCN-TCKH chậm nhất 11/4/2011 (Mẫu đính kèm). Ngày 12 tháng 5 năm 2011, Trường tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học.

Sau 5 năm thực hiện, Trường hướng dẫn, bổ sung một số nội dung cụ thể như sau:

1. Quản lí NCKH của sinh viên (điều 5, 6)

1.1.    Đối với các công trình do 2 sinh viên trở lên thực hiện, cần phải ghi rõ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính, trường làm hợp đồng với sinh viên này (căn cứ theo danh sách tuyển chọn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa). Một đề tài tối đa không quá 04 sinh viên tham gia.

1.2.    Khoa lập và xác nhận danh sách sinh viên đã được Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa tuyển chọn tham gia NCKH gửi về Phòng KHCN-TCKH (có kèm theo bản đề xuất kinh phí thực hiện). Thời gian gửi danh sách sinh viên NCKH chậm nhất là 20/02/2011. Trường ra Quyết định cấp kinh phí thực hiện đề tài, Phòng KH - TC sẽ cấp kinh phí hỗ trợ theo Quyết định.

1.3.    Đối với những sinh viên thực hiện một phần đề tài NCKH của giảng viên, Khoa tạo điều kiện cho sinh viên tham dự nghiệm thu đề tài để có điều kiện học tập, rút kinh nghiệm.

1.4.    Khoa có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và thực hiện công tác nghiệm thu, đánh giá các đề tài NCKH của SV theo đúng quy định.

2. Đánh giá công trình

2.1.     Nội dung đánh giá bao gồm:

-         Phương pháp nghiên cứu

-         Nội dung khoa học

-         Hiệu quả kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học

-         Cách trình bày công trình.

2.2.     Cách tính điểm:

Tổng cộng điểm đánh giá nội dung theo 4 tiêu chuẩn trên tối đa là 10 điểm, từng phần chấm đến 0,25 điểm và được phân bổ như sau:

- Phương pháp nghiên cứu và nội dung khoa học của công trình: 7-8 điểm.

- Công trình có ý nghĩa thực tiễn (giáo dục, sản xuất, quốc phòng, an ninh, … tuỳ theo tính chất công trình) và cách trình bày công trình (bố cục, diễn đạt, sơ đồ, hình vẽ, hình thực…): 2-3 điểm.

Điều kiện để một công trình được xem xét xếp giải nhất, nhì, ba và khuyến khích là phải có điểm đánh giá trung bình tối thiểu lần lượt là 9,00, 8,50, 7,50 và 6,50.

2.3.    Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa tổ chức đánh giá kết quả NCKH của sinh viên. Hồ sơ theo mẫu (gửi kèm):

1.      Biên bản họp hội đồng đánh giá kết quả NCKH của sinh viên.

2.      Phiếu đánh giá kết quả đề tài NCKH của sinh viên.

3. Số lượng giải thưởng

3.1.    Trường xét giải thưởng theo 3 lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Giáo dục.

3.2.     Số giải thưởng: mỗi lĩnh vực nghiên cứu được xét tối đa 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba.

4. Trách nhiệm, quyền lợi của sinh viên tham gia NCKH (Điều 12, 13, 14)

4.1.     Cộng điểm thưởng

-         Điểm thưởng NCKH chỉ cộng vào điểm trung bình chung học tập của năm đang học.

-         Sinh viên tham gia nghiên cứu theo nhóm: điểm thưởng của mỗi cá nhân là phần điểm cân đối theo mức độ đóng góp của mỗi thành viên, sao cho tổng điểm bằng số điểm được điểm thưởng của mỗi công trình (Nhóm trưởng được hưởng mức lớn hơn hoặc bằng 50% tổng số điểm thưởng).

4.2.           Chính sách ưu tiên

-         Công trình NCKH của sinh viên là dân tộc ít người thuộc diện ưu tiên tuyển sinh đại học được cộng thêm 0,25 điểm vào điểm trung bình cuối cùng của điểm đánh giá công trình nghiên cứu.

-         Công trình NCKH của sinh viên đang học năm thứ nhất, thứ hai (hệ đào tạo 4 năm) và công trình của sinh viên đang học năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba (hệ đào tạo 5 năm trở lên) đều được cộng thêm 0,25 điểm vào điểm trung bình cuối cùng (điểm đánh giá công trình khoa học).

4.3.     Quy định hỗ trợ kinh phí

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa được hỗ trợ 01 lần cho hoạt động tuyển chọn, đánh giá công trình NCKH của sinh viên từ nguồn kinh phí KHCN:

+       Mức hỗ trợ 600.000đ đối với Khoa có số công trình nghiên cứu của SV > 10.

+       Mức hỗ trợ 400.000đ đối với Khoa có số công trình nghiên cứu của SV < 10.

5. Trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ hướng dẫn sinh viên tham gia NCKH (Điều 14)

-         Giảng viên, cán bộ nghiên cứu có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (hướng dẫn xây dựng mục tiêu, nội dung và phương hướng nghiên cứu).

-         Phòng Đào tạo và các Khoa căn cứ vào kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên để tính thêm giờ nghiên cứu khoa học cho cán bộ hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (số giờ tối đa cho 01 công trình là 20 giờ).

-         Đối với những đề tài do Khoa gửi lên tham dự Hội nghị SV NCKH cấp Trường là những đề tài trích từ khóa luận tốt nghiệp, chi cho cán bộ hướng dẫn sinh viên NCKH: 500.000đ/ đề tài.

-         Đối với những đề tài khác do Khoa gửi lên tham dự Hội nghị SV NCKH cấp Trường, chi cho cán bộ hướng dẫn sinh viên NCKH: 1.000.000 đ/đề tài.

-         Chi hỗ trợ cho 1 công trình SV NCKH: cấp Khoa là 200.000đ, cấp Trường là 300.000đ, cấp Bộ là 500.000đ.

-         Phòng Kế hoạch – Tài chính cấp kinh phí theo kinh phí khoa học công nghệ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường ;

- Lưu: TC-HC, KHCN&TCKH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

TS. Bạch Văn Hợp


DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2010 – 2011

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Đơn vị


1.

TS Bạch Văn Hợp

Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Trưởng ban

2.

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng

P. Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

P. Trưởng ban

3.

PGS-TS Hoàng Văn Cẩn

P. Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

P. Trưởng ban

4.

TS Huỳnh Thanh Triều

P. Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

P. Trưởng ban

5.

TS Trần Hoàng

Trưởng phòng

P.KHCN-TCKH

Ủy viên thường trực

6.

B. Lê Thị Cẩm Nhi

Chuyên viên

P.KHCN-TCKH

Ủy viên thư ký

7.

ThS Nguyễn Ngọc Trung

P.Trưởng phòng

P. Đào tạo

Uỷ viên

8.

TS Nguyễn Văn Luyện

P. Trưởng khoa

Địa lý

Uỷ viên

9.

TS Ngô Đình Qua

Giảng viên chính

TLGD

Uỷ viên

10.

TS Lê Thái Bảo Thiên Trung

Giảng viên

Toán – Tin học

Uỷ viên

11.

TS Ngô Quốc Việt

Trưởng khoa

Công nghệ TT

Uỷ viên

12.

TS Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng khoa

Vật lý

Uỷ viên

13.

TS Dương Bá Vũ

Trưởng khoa

Hóa học

Uỷ viên

14.

ThS Tống Xuân Tám

P. Trưởng khoa

Sinh học

Uỷ viên

15.

TS Nguyễn Thị Minh Hồng

Trưởng khoa

Trung văn

Uỷ viên

16.

ThS Bùi Phương Thảo

P. Trưởng khoa

Nga văn

Uỷ viên

17.

TS Nguyễn Ngọc Vũ

Trưởng khoa

Anh văn

Uỷ viên

18.

PGS-TS Nguyễn Thành Thi

P. Trưởng khoa

Ngữ văn

Uỷ viên

19.

ThS Nguyễn Trung Tính

P. Trưởng khoa

GDCT

Uỷ viên

20.

ThS Hoàng Thị Tuyết

Giảng viên chính

GDTH

Uỷ viên

21.

ThS Võ Trường Linh

Giảng viên

GDMN

Uỷ viên

22.

ThS Phan Thành Lễ

Giảng viên chính

GDTC

Uỷ viên

23.

TS Lê Thị Minh Hà

Trưởng khoa

GD Đặc biệt

Uỷ viên

24.

Ô Trần Minh Đức

P.Trưởng phòng

QT – TB

Ủy viên

25.

ThS Nguyễn Đức Toàn

Thường trực HĐ TĐKT

Phòng TCHC

Ủy viên

26.

ThS Huỳnh Công Ba

Trưởng phòng

P. CTCT&HSSV

Ủy viên

27.

B. Tô Thị Tuyết

Chủ tịch

Hội Sinh viên

Uỷ viên

28.

B. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Bí thư

Đoàn TN

Ủy viên

Danh sách có 28 người.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TPHCM                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 143 /ĐHSP-KHCN&TCKH                                                               

Tp. HCM, ngày 27    tháng 4 năm 2011

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH NĂM HỌC 2010 – 2011

 

Ban Tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2010-2011 họp ngày 27-4-2011, thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị như sau:

1. Thời gian: Cả ngày thứ Năm (12.5.2011), buổi sáng từ 7 giờ 30, buổi chiều từ 14 giờ 00.

2. Địa điểm:

Buổi sáng: Khai mạc và báo cáo tại 3 tiểu ban

–        Tiểu ban 1: gồm các khoa: Công nghệ Thông tin, Hoá học, Sinh học, Toán – Tin học, Vật lý (Phòng họp C)

–        Tiểu ban 2: gồm các khoa: Anh văn, Địa lý, GD Chính trị, Nga văn, Ngữ văn, Trung văn, (Giảng đường D).

–        Tiểu ban 3: gồm các khoa: GD Đặc biệt, GD Mầm non, GD Thể chất, GD Tiểu học, Tâm lý Giáo dục (Phòng C.1009).

Buổi chiều: Phiên toàn thể tại Giảng đường D (280 An Dương Vương): Giao lưu, tổng kết và trao giải.

3. Mục đích: Tạo điều kiện cho sinh viên công bố kết quả nghiên cứu, học tập và trao đổi kinh nghiệm trong NCKH; tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên toàn trường năm học 2010 – 2011; chọn đề tài xuất sắc để tham dự giải thưởng “Sinh viên NCKH cấp Bộ", giải thưởng VIFOTEC và giải thưởng EUREKA năm học 2010– 2011.

4. Nội dung:

–        Sinh viên báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học tại 3 tiểu ban.

–        Trao đổi kinh nghiệm NCKH.

–        Đánh giá kết quả nghiên cứu để gửi dự thi cấp Bộ, cấp Thành.

5. Thành phần:

–        Ban Giám hiệu;

–        Ban tổ chức Hội nghị

–        Đại diện Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư kí Hội sinh viên Thành phố, Trung tâm Khoa học Công nghệ trẻ Thành Đoàn;

–        Phòng KHCN&TCKH, Phòng Đào tạo, Phòng CTCT&HSSV, Phòng Thanh tra – Đào tạo;

–        Đại diện BCN Khoa và các giảng viên hướng dẫn;

–        BCH Đoàn Trường, BCH Hội Sinh viên Trường, Liên chi hội và Chi hội trưởng Hội SV Trường, lớp trưởng, bí thư các chi Đoàn, Đoàn khoa, các sinh viên tham gia báo cáo tại Khoa và các sinh viên quan tâm.

6. Phân công:

6.1. Trưởng các tiểu ban và các thành viên ban tổ chức:

–        Trưởng và các thành viên 3 tiểu ban chịu trách nhiệm chọn nội dung báo cáo, điều khiển Hội nghị, xét chọn các giải thưởng, tổng kết tình hình làm việc tại tiểu ban và báo cáo vào phiên toàn thể buổi chiều.

–        Thành viên BTC tham gia xét công trình SV NCKH dự thi cấp Bộ, dự giải thưởng Vifotec, Eureka sau Hội nghị.

–        Thành viên là lãnh đạo phòng ban chức năng chịu trách nhiệm kiểm tra thực hiện nội dung được phân công.

–        Thành viên là giảng viên hướng dẫn, giảng viên trẻ có trách nhiệm trao đổi kinh nghiệm NCKH theo đề nghị của Hội sinh viên.

6.2. Phòng KHCN&TCKH:

–        Đầu mối kiểm tra tiến độ các công việc chuẩn bị Hội nghị.

–        Lên chương trình, kế hoạch, kinh phí, nhận báo cáo, in kỷ yếu.

–        Chi thù lao phục vụ.

–        Nhận nội dung trình chiếu PowerPoint của các sinh viên báo cáo.

–        Tập hợp các báo cáo, lựa chọn, duyệt và chạy thử chương trình.

–        Gửi thư mời cho thành phần triệu tập và báo đài.

–        Hướng dẫn, tập hợp hồ sơ của sinh viên gửi dự thi “Giải thưởng SV NCKH” cấp Bộ.

–        In giấy khen, tổ chức phát giải thưởng.

–        Duyệt danh sách hỗ trợ kinh phí NCKH cho sinh viên, cán bộ hướng dẫn.

6.3. Phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên:

–        Chụp hình.

–        Làm 1 băng rôn treo ở cổng Nguyễn Văn Cừ theo mẫu sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2010 – 2011

Ngày 12 – 5 – 2011

Tiểu ban 1: Phòng họp C; Tiểu ban 2: GĐ D; Tiểu ban 3: Phòng C.1009

-        Làm 3 phông nền có thêm dòng chữ Tiểu ban 1: Công nghệ Thông tin, Hoá học, Sinh học, Toán – Tin học, Vật lý tại Phòng họp C, Tiểu ban 2: Anh văn, Địa lý, GD Chính trị, Ngữ văn, Nga văn, Trung văn tại Giảng đường D, Tiểu ban 3: GD Đặc biệt, GD Mầm non, GD Thể chất, GD Tiểu học, Tâm lý Giáo dục tại phòng C1009 theo mẫu sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2010– 2011
Ngày 12 – 5 - 2011

Tiểu ban .......

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên:

–        Vận động Đoàn viên, thanh niên tham gia NCKH theo hệ thống Đoàn.

–        Chuẩn bị tiếp tân, phục vụ (cử 6 SV nữ).

–         Phối hợp với Phòng KHCN&TCKH xây dựng kịch bản giao lưu, trao đổi kinh nghiệm NCKH (CV Nguyễn Vĩnh Khương).

–         Hướng dẫn tập hợp hồ sơ của sinh viên gửi dự thi Eureka.

6.4. Phòng Quản trị Thiết bị:

–        Kê bàn ghế, khăn trải bàn chủ tọa và các thành viên tiểu ban tại Giảng đường D, phòng họp C và Phòng C.1009.

–        Kê 1 bàn, 2 ghế và khăn trải bàn tại 3 địa điểm tổ chức Hội nghị (để phát tài liệu).

–        Chuẩn bị máy chiếu, màn chiếu, máy vi tính tại Giảng đường D, Phòng họp C và Phòng C1009.

–        Trang trí bàn đại biểu, chủ tọa; đặt hoa, nước uống cho khách mời, chủ toạ đoàn.

–        Phục vụ nước uống cho sinh viên: 3 bình nước 21 lít (có ly nhựa).

–        Cử cán bộ trực điện, micro, vệ sinh địa điểm tổ chức Hội nghị.

–        Có phương án cung cấp điện cho các địa điểm tổ chức Hội nghị trong trường hợp cúp điện đột xuất.

6.5. Phòng Đào tạo:

–        Cung cấp tổng số sinh viên chính quy toàn trường và danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2010- 2011 của các khoa cho Phòng KHCN&TCKH trước ngày 07/5/2010.

6.6. Các khoa:

–        Cung cấp danh sách sinh viên tham gia NCKH năm học 2010 – 2011 chuyển qua Email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để Phòng KHCN&TCKH đề nghị Trường hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài trước ngày 29/4/2010

–        Hội đồng KH&ĐT Khoa chịu trách nhiệm chọn 2 đề tài NCKH của sinh viên (từ 5 – 7 trang A4, cỡ chữ 13), gửi kèm biên bản, phiếu đánh giá công trình NCKH (theo mẫu đánh giá khóa luận) về Phòng KHCN&TCKH trước ngày 29/4/2010.

–        Chọn 1 báo cáo trình bày tại Hội nghị. Hướng dẫn sinh viên thực hiện báo cáo tóm tắt tối đa 20 phút tại Hội nghị.

6.7. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng:

Ra Quyết định khen thưởng, viết giấy khen.

6.8. Phòng Kế hoạch-Tài chính:

Chịu trách nhiệm kiểm tra, quyết toán kinh phí.

7. Cơ cấu giải thưởng:

Giải nhất

3

Mỗi tiểu ban tối đa 1 giải

Giải nhì

6

Mỗi tiểu ban tối đa 2 giải

Giải ba

9

Mỗi tiểu ban tối đa 3 giải

Giải KK


Các công trình dự thi còn lại

 

 

 

 

 

 

Đề nghị các thành viên trong Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận :                                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

–  Hiệu trưởng (để báo cáo)                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

–  Các cá nhân và đơn vị liên quan (để thực hiện);                                                   (đã kí)

–  Thành viên Ban tổ chức (để biết);

–  Lưu: TC-HC, KHCN&TCKH.                                                                   PGS.TS Nguyễn Kim Hồng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TPHCM

PHÂN CÔNG CÁC TIỂU BAN

TẠI HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2010 – 2011

(Kèm theo công văn số 143 /ĐHSP-KHCN&TCKH ngày  27   / 4   /2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP TPHCM)

1. Tiểu ban 1: Công nghệ thông tin, Hoá học, Sinh học, Toán – Tin học, Vật lý

1. PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng

P. Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Trưởng tiểu ban

2. TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng khoa

Vật lý

Thư kí

3. ThS. Tống Xuân Tám

P. Trưởng khoa

Sinh học

Uỷ viên

4. ThS. Nguyễn Ngọc Trung

P. Trưởng phòng

P. Đào tạo

Uỷ viên

5. TS. Dương Bá Vũ

Trưởng khoa

Hóa học

Uỷ viên

6. TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung

Giảng viên

Toán – Tin học

Uỷ viên

7. TS Ngô Quốc Việt

Trưởng khoa

Công nghệ TT

Uỷ viên

8. ThS. Huỳnh Công Baà

Trưởng phòng

Phòng CTCT

Uỷ viên

 

2. Tiểu ban 2: Anh văn, Địa lý, GD Chính trị, Ngữ văn, Nga văn, Trung văn

1. TS Huỳnh Thanh Triều

P. Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Trưởng tiểu ban

2. TS Trần Hoàng

Trưởng phòng

P.KHCN&TCKH

Thư kí

3. PGS-TS Nguyễn Thành Thi

P. Trưởng khoa

Ngữ văn

Uỷ viên

4. TS. Nguyễn Văn Luyện

P. Trưởng khoa

Địa lý

Uỷ viên

5. TS. Nguyễn Ngọc Vũ

Trưởng khoa

Anh văn

Uỷ viên

6 TS Nguyễn Thị Minh Hồng

Trưởng khoa

Khoa Trung

Uỷ viên

7. ThS Bùi Thị Phương Thảo

P. Trưởng khoa

Khoa Nga

Uỷ viên

8. ThS. Nguyễn Trung Tính

P. Trưởng khoa

GDCT

Uỷ viên

9. B. Nguyễn Thị Ngọc Cẩmà

Bí thư

Đoàn TN

Uỷ viên

3. Tiểu ban 3: GD Đặc biệt, GD Mầm non, GD Thể chất, GD Tiểu học, Tâm lý GD

1. PGS.TS. Hoàng Văn Cẩn

P. Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Trưởng tiểu ban

2. TS. Ngô Đình Qua

Giảng viên chính

TLGD

Thư kí

3. TS. Lê Thị Minh Hà

Trưởng khoa

GD Đặc biệt

Uỷ viên

4. ThS Phan Thành Lễ

Giảng viên chính

GDTC

Uỷ viên

5. ThS. Hoàng Thị Tuyết

Giảng viên chính

GDTH

Uỷ viên

6. ThS. Võ Trường Linh

Giảng viên

GDMN

Uỷ viên

7. B. Tô Thị Tuyếtà

Chủ tịch

Hội Sinh viên

Uỷ viên

à Phối hợp xây dựng kịch bản giao lưu tại buổi báo cáo chung ở GĐ D.

 

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 552 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Một 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5