Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Kế hoạch làm việc của Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường ĐHSP Tp. HCM năm 2009 PDF Print E-mail
Tuesday, 06 April 2010 15:25
Căn cứ thông báo số 42/HĐCDGSNN ngày 11.05.2009 về đợt xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2009 (điều chỉnh lần II ngày 15.06.2009), Phòng KHCN&SĐH dự kiến kế hoạch làm việc như sau:
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
PHÒNG KHCN&SĐH
Số :          /KHCN&SĐH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.HCM, ngày     tháng 07 năm 2009

 

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC
CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GSCS NĂM 2009

Căn cứ thông báo số 42/HĐCDGSNN ngày 11.05.2009 về đợt xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2009 (điều chỉnh lần II ngày 15.06.2009), Phòng KHCN&SĐH dự kiến kế hoạch làm việc như sau :

I.    Công tác chuẩn bị

 • Ngày 20.05.2009 :     Làm công văn thông báo gửi các đơn vị về đợt xét công nhận chức danh PGS, GS đợt năm 2009.
 • Ngày 31.05.2009 :     Hết hạn nộp đơn xét chức danh đợt 2006 cho Trường.
 • Ngày 19.06.2009 :     Hết hạn nộp công văn và hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở.
 • Ngày 04.07.2009 :     Hạn cuối cùng nộp Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS ra Hội đồng CDGSNN.
 • Từ 20-24.07.2009 :   Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (Thành viên Hội đồng CDGSCS và Tổ Thư kí).
 • Ngày 28.07.2009 :    Hạn cuối cùng nộp Hồ sơ đăng ký xét chức danh GS, PGS tại Trường.

II.    Lịch làm việc của Hội đồng
1.    Kì họp thứ nhất

 • Thời gian : 08h00, thứ Ba, ngày 07.07.2009.
 • Địa điểm : Phòng C.907.
 • Thành phần : Các thành viên Hội đồng CDGSCS và Tổ Thư kí.
 • Nội dung :  Hội đồng bầu Chủ tịch và Uỷ viên thường trực.

2.    Kì họp thứ hai

 • Thời gian : 08h00, thứ Hai, ngày 03.08.2009.
 • Địa điểm : Phòng họp C.907.
 • Thành phần : Các thành viên Hội đồng CDGSCS, Tổ Thư kí.
 • Nội dung
  • Trao đổi những vấn đề chung
  • Xét hồ sơ từng ứng viên.
  • Trao đổi công khai, đánh giá từng hồ sơ của ứng viên.
  • Biểu quyết công khai những ứng viên đủ tiêu chuẩn đăng kí, được mời tới báo cáo tổng quan, trình bày ngoại ngữ trước Hội đồng.
  • Giới thiệu các chuyên gia thẩm định ngoại ngữ.
  • Hội đồng báo cáo cho các ứng viên về thời gian, địa điểm trình bày ngoại ngữ và báo cáo tổng quan.

3.    Kì họp thứ ba

 • Thời gian : 8h00, thứ Sáu, ngày 14.08.2009.
 • Địa điểm : Phòng họp C.907.
 • Thành phần : Các thành viên Hội đồng CDGSCS, Tổ Thư kí, các chuyên gia, các ứng viên.
 • Nội dung 
  • Các ứng viên báo cáo tổng quan, trình bày ngoại ngữ. Hội đồng đặt câu hỏi, ứng viên trả lời.
  • Hội đồng đánh giá, kết luận về báo cáo tổng quan, xác định trình độ ngoại ngữ.
  • Biểu quyết công khai thông qua danh sách những ứng viên đủ điều kiện đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm.
  • Cử ban kiểm phiếu.
  • Biểu quyết tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín.
  • Thông qua biên bản kiểm phiếu và nghị quyết cuộc họp Hội đồng.
  • Rút kinh nghiệm đợt xét và góp ý về tất cả các vấn đề liên quan đến công tác chức danh PGS, GS.

4.    Những công việc tiếp theo

 • Ngày 15.08 đến 21.08.2009 : Thông báo công khai kết quả tín nhiệm của Hội đồng CDGSCS.
 • Ngày 24.08.2009 : Hoàn chỉnh văn bản gửi Hồ sơ ra Hội đồng CDGSNN (công văn đề nghị cho các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn, tài liệu, hồ sơ ứng viên…).
Nơi nhận:
-    Hiệu trưởng ;
-    Thành viên Hội đồng CDGSCS ;
-    Các ứng viên đăng ký ;
-    Lưu : KHCN&SĐH.
TRƯỞNG PHÒNG
(Tổ trưởng Tổ Công tác)

TS. Trịnh Thanh Sơn
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 821 guests online

 Vụ KHCN 

August 2021
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5