Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Kế hoạch hoạt động KHCN 2009 - 2010 PDF. In Email
Thứ ba, 06 Tháng 4 2010 15:55
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
---------------------------------------
Số: 287 /ĐHSP-KHCN&SĐH
V/v: Kế hoạch KH&CN 2009-2010
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày  22 tháng 09 năm 2009
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KH&CN NĂM 2009-2010

STT

Thời gian

Nội dung thực hiện

Đơn vị phụ trách

1

Tháng 9/2009

- Triển khai kế hoạch KH&CN toàn năm cho CB & SV đăng ký đề tài, nhiệm vụ KH&CN 2011 (đề tài cấp Nhà nước, Bộ trọng điểm, cấp Bộ, Trường, hội nghị khoa học.)

- Thanh lý các đề tài quá hạn. Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài đến hạn.

- Đóng góp xây dựng văn bản Quy định về Sở hữu trí tuệ.

- Chuẩn bị nội dung: KHCN-SĐH, HĐ KH&ĐT Trường duyệt, các khoa triển khai

- Hội đồng HĐKHĐT Trường

2

Tháng 10/2009

- Xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ NCKH của nghiên cứu sinh.

- Hội nghị “Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ ban hành theo quyết định số 10/2009/TT Bộ GD&ĐT ngày 7.5.2009”.

- Cá nhân, đơn vị, Phòng KHCN-SĐH tổng hợp

- Các đơn vị trong trường, phòng KHCNSĐH tổng hợp, b/c HĐ KH&ĐT

3

Tháng 11/2009

- Các đơn vị gửi kế hoạch đăng kí nhiệm vụ KHCN 2011 (cấp Nhà nước, Bộ trọng điểm, cấp Bộ, Trường, hội nghị khoa học.)

- Nghiên cứu sinh gửi kế hoạch đăng kí NCKH 2010

- Các đơn vị, Phòng KHCN-SĐH tổng hợp

- Hội đồng KH&ĐT trường họp xem xét kế hoạch

 

4

Tháng 12/2009

- Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN của chủ nhiệm đề tài theo từng đơn vị.

- Lập báo cáo kế hoạch dự kiến 2010 gửi Bộ

- Tập huấn cập nhật thông tin KHCN của giảng viên, NCS vào website Danhmuccongtrinh

- ĐD BCN khoa, các chủ nhiệm đề tài

- ĐD Ban Giám hiệu, Phòng KHCN-SĐH, KHTC

- Các giảng viên

5

Tháng

1, 2 /2010

- Tổ chức tuyển chọn đề tài cấp Bộ, cấp Trường năm 2011

- Hội đồng KH&ĐT

6

Tháng 3/2010

- Tọa đàm “Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học27.3.2010

- Lập kế hoạch dự toán kinh phí về KHCN gửi Bộ

- Ban biên tập, khách mời

- Phòng KHCN-SĐH, KHTC, BGH

7

Tháng 4/2010

- Các khoa tổ chức Hội nghị KHSV 2009-2010

- Các khoa

8

Tháng 5/2010

- Cá nhân và đơn vị báo cáo kết quả NCKH năm 2009-2010 đề xuất khen thưởng cán bộ có thành tích trong NCKH

- Các đơn vị, phòng KHCN&SĐH

9

Tháng 6/2010

- Tổ chức Hội nghị SV NCKH cấp trường 2009, dự kiến ngày 7.5.2009; Khen thưởng "Sinh viên NCKH" cấp Trường

-Thống kê báo cáo tổng kết năm 2010, dự kiến kế hoạch KHCN năm 2011

- Các đơn vị; Hội đồng TĐKT Trường; Phòng KHCN-SĐH, KHTC.

10

Tháng 7/2010

- Trường họp tổng kết KHCN 2009-2010, chuẩn bị kế hoạch năm 2010-2011

- Hội đồng KH&ĐT Trường

- Các khoa, P.KHCN-SĐH

11

Tháng 8/2010

- Chuẩn bị hồ sơ SV NCKH dự thi cấp Bộ

- Các đơn vị có SV đề xuất dự thưởng cấp Bộ, Phòng KHCN&SĐH

Các công việc thường xuyên

- Phát hành Tạp chí KH số 18, 20 (KHTN) tháng 12, 6 và số 19, 21 (KHXH) tháng 3, 9.

- Báo cáo tiến độ, nghiệm thu, thanh lý đề tài quá hạn;

- Nhận bài báo công bố kết quả NCKH của tác giả gửi phản biện;

- Tổ chức Hội nghị Hội thảo Khoa học cấp Khoa.

Nơi nhận:
- Như trên ;
- Lưu : TCHC, KHCN-SĐH.

HIỆU TRƯỜNG

 

TS BẠCH VĂN HỢP

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 844 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Hai 2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1