Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Thông báo viết bài cho Thông tin Công đoàn PDF 打印 E-mail
周三, 2011年 07月 13日 11:57

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP

_____________

Số:   48  /TB-CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

__________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày   13    tháng  7   năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v viết bài cho Thông tin Công đoàn số đặc biệt kỉ niệm 35 năm ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

_____________________

Thông tin Công đoàn số đặc biệt chào mừng kỉ niệm 35 năm ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (1976 – 2011) sẽ phát hành vào tháng 8/2011. Ban Thường vụ Công đoàn Trường thông báo để các Ủy viên BCH Công đoàn trường, các Công đoàn bộ phận vận động công đoàn viên viết bài.

Nội dung bài viết:

  1. Phản ánh họat động của Công đoàn bộ phận (các họat động tiêu biểu, tấm gương người tốt việc tốt..);
  2. Trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn;
  3. Phổ biến các chế độ chính sách;
  4. Sáng tác: thơ, truyện ngắn, nhạc…

Bài viết xin gửi về Văn phòng công đoàn hoặc gửi theo địa chỉ mail: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 trước ngày 15.8.2011.

 

 

Nơi nhận:

-         Các UVBCH CĐ;

-         Các công đoàn bộ phận;

-         Lưu VPCĐ.

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã kí)

 

 

 

Đỗ Thị Thanh Xuân