Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Nguyễn Anh Tiến PDF. In Email
Thứ hai, 22 Tháng 8 2011 14:25

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Nguyễn Anh Tiến
Ngày, tháng, năm sinh: 06 / 01 / 1980
Quê quán: Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Học vị

Tiến sĩ                                 Năm phong học vị: 2009

Chức vụ: Giảng viên -

Trưởng Bộ môn Hóa đại cương-vô cơ

Môn giảng dạy:

Hóa vô cơ 1, 2; Thực hành hóa vô cơ 1, 2; Hóa học các nguyên tố đất hiếm; Hóa lý 2 (phần Động hóa học); Thực hành chuyên ngành Hóa vô cơ; Hóa vô cơ nâng cao.

Nơi công tác:

Khoa Hóa, Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh

Chổ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại liên hệ:
E-mail:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. or Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


B. PHẦN DANH MỤC

Sách

1.  Е. В. Томина, И. Я. Миттова, М. К. Шаров, Нгуен Ань Тьен, Б. В. Сладкопевцев, А.А. Самсонов (2009). Методы получения и исследования нанопорошков, NXB Trường Đại học Tổng hợp Voronezh, Liên bang Nga, 50 tr.

2. Nguyễn Anh Tiến (2017), Thực hành Hóa học Vô cơ. Phần 1, NXB Đại học Sư phạm TP. HCM.

Đề tài nghiên cứu

 1. Nghiên cứu tổng hợp, khảo sát cấu trúc và tính chất của vật liệu nano Perovskite Y1-xCaxFeO3 _Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ, (11/2012-11/2013).
 2. Tổng hợp, cấu trúc và tính chất của các tinh thể nano La1-xYxFeO3 (4/2010 – 10/2012). Mã số: CNHH-2010_Chương trình CTV NCKH Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
 3. Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của vật liệu nano Y1-xSrxFeO3 (x=0.0; 0.2) (4/2012 – 4/2013). Mã số: CS.2012.19.
 4. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính kiểu perovskite La1-xSrxFeO3 bằng phương pháp đồng kết tủa (9/2013 – 9/2014)). Mã số: CS.2013.19.17.
 5. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano LaFeO3 bằng phương pháp sol-gel (9/2014-9/2015). Mã số: CS.2014.19.46.
 6. Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát các đặc trưng của vật liệu nano bột NiFe2O4 bằng phương pháp đồng kết tủa. Mã số: CS.2015.19.25
 7. Nghiên cứu tổng hợp, khảo sát cấu trúc và các đặc trưng từ tính của vật liệu nano LaFe1-xCoxO3. Mã số: CS.2015.19.41

Bài báo

 1. Nguyen Anh Tien, Мittova I.Ya., Rumyantseva N.А. Application sol – gel technology for production of nanosize of powders La(Y)FeO3. Scientific Journal, Proceedings of Voronezh State University, Series: Chemistry. Biology. Pharmacy. № 2, 2008, pp. 48 – 53 // Нгуен Ань Тьен, Миттова И. Я., Румянцева Н. А. Применение золь-гель технологии для получения наноразмерных порошков La(Y)FeO3. Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2008. № 2. С. 48-53.
 2. Nguyen Anh Tien, I. Ya. Мittova, O. V. Almjasheva, S. A. Kirillova, V. V. Gusarov. Influence of the preparation condisions on the size and morphology of nanocrystalline lanthanum ortoferrite. ISSN 1087-6596, Glass Physics and Chemistry, 2008, Vol. 34, № 6, pp. 756 – 761 // Нгуен Ань Тьен, Миттова И. Я., Альмяшева О. В., Кириллова С. А., Гусаров В. В. Влияние условий получения на размер и морфологию нанокристаллического ортоферрита лантана. Физика и химия стекла. 2008. Т.34. №6. С. 992-998.
 3. Nguyen Anh Tien, O. V. Almjasheva, I. Ya. Mittova, O. V. Stognei, S. A. Soldatenko. Synthesis and magnetic properties of YFeO3 nanocrystals. ISSN 0020-1685, Inorganic Materials, 2009, Vol. 45. № 11, pp. 1304 – 1308.
 4. Nguyen Anh Tien, I. Ya. Mittova, O. V. Almjasheva. Influence of the synthesis conditions on the particle size and morphology of yttrium orthoferrite obtained from aqueous solutions. ISSN 1070-4272, Russian Journal of Applied Chemistry, 2009, Vol. 82. № 11, pp. 1915 – 1918.
 5. Do Tra Huong, Le Xuan Que, Nguyen Anh Tien. Electrochemical impedance and Co content effect of LaNi5 – based ingot electrodes // Конденсированные среды и межфазные границы. 2009. Т. 11. № 3. С. 185 – 189.
 6. Le Xuan Que, Do Tra Huong, Uong Van Vy, Nguyen Anh Tien. New aspect of electrochemical impedance analyses concerning Co effect on LaNi5 based ingot electrodes // Конденсированные среды и межфазные границы. 2009. Т. 11. № 4. С. 265 – 271.
 7. Le Xuan Que, Do Tra Huong, Nguyen Anh Tien, Uong Van Vy. Determination of surface capacity Qs and superficial active layer thickness ds of LaNi5 based ingot electrodes. Scientific Journal, Proceedings of Voronezh State University, Series: Chemistry. Biology. Pharmacy. № 2, 2010, pp. 19 – 23.
 8. Nguyen Anh Tien, V. O. Mittova, I. Ya. Mittova, Dinh Van Tac. Synthesis of La1-xSr(Ca)xFeO3 (x = 0.1; 0.2; 0.3) nanopowders be the sol-gel method. Конденсированные среды и межфазные границы, Т. 12, № 1, 2010, С. 56 – 60.
 9. Uong Van Vy, Do Tra Huong, le Xuan Que, Nguyen Anh Tien. Nano dimension and cobalt ratio effects of active layer on LaNi4.3-xCoxMn0.4Al0.3 ingot electrodes// Scientific Journal, Proceedings of Voronezh State University, Series: Chemistry. Biology. Pharmacy. № 1, 2012, pp. 7 – 12.
 10. Нгуен Ань Тьен. Влияние содержания кальция на магнитные свойства нанокристаллов La­1-xCaxFeO3, полученных золь – гель методом // Всероссийский журнал научных публикаций, № 7, 2011, С. 9 – 11.
 11. Нгуен Ань Тьен. Механизм формирования наночастиц LaFeO3, полученных золь-гель методом // Всероссийский журнал научных публикаций, № 8, 2011, С. 80 – 83.
 12. Нгуен Ань Тьен, Нгуен Туан Хань, Чан Тхи Тху Зунг. Исследование условий синтеза нанокристаллов LaFeO3 // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. 2011. Межвузовский сборник научных трудов. № 3, 2011, С. 150-155.
 13. Нгуен Ань Тьен. Синтез и магнитные свойства нанокристаллов Y1-xSrxFeO3 (x = 0.0; 0.2) // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. Межвузовский сборник научных трудов, Liên bang Nga, № 4, 2012, С. 206 – 211.
 14. Nguyen Anh Tien, I. Ya. Mittova, D. O. Solodukhin, O. V. Al’myasheva, V.O. Mittova, S. Yu. Demidova. Sol-gel formation and properties of nanocrystals of solid solution Y1-xCaxFeO3// ISSN 0036-0236. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2014, Vol. 59, pp. 40-45.
 15. Nguyễn Anh Tiến, Dương Thu Đông, Phạm Quỳnh Lan Phương, Nguyễn Thị Minh Thúy. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu YFeO3 kích thước nanomet bằng phương pháp đồng kết tủa. Tạp chí Khoa học, trường ĐHSP Tp. HCM. 2013, số 6, tập 47. tr. 45-54.
 16. 16. Нгуен Ань Тьен, Миттов И.Я., Кнурова М. В., Миттова В. О., Нгуен Тхи Минь Тху, Хоанг Чан Нгок Бик. Зол-гель синтез и магнитные свойства нанокристаллов феритта лантана//ISSN: 0044-460X. ЖОХ.-2014.-Т.84. №7. с. 1063-1066.
 17. Nguen An Tien, I. Ya. Mittova, M. V. Knuruva, V. O. Mittova, Nguen Thi Min Thu, Hoang Chan Ngok Bik. Sol – Gel Preparation and Magnetic Properties of Nanocrystalline Lanthanum Ferrite// ISSN 1070-3632, Russian Journal of General Chemistry, 2014, Vol. 84, № 7, pp. 1261-1264
 18. A. T. Nguyen, M. V. Knurova, T. M. Nguyen, V. O. Mittova, I. Ya. Mittova. Synthesis and the study of magnetic characteristics of nano La1-xSrxFeO3 by co-precipitation method // Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 2014, 5 (5), P. 692 – 702.
 19. Nguyen Tien Cong, Tran Thi Tuy Duong, Nguyen Anh Tien. Synthesis of 3-acetyl-6-iodo-coumarin and it’s derivatives // Proceedings of Voronezh State University. Scientific Journal. Series: Chemistry, Biology, Pharmacy, 2014, № 3, July – September, P. 38 – 41.
 20. Нгуен Ань Тьен. Магнитные свойства нанокристаллов Y3Fe5O12 co структурой граната, синтезированных методом осаждения. Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. 2014. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 6, 2014, С. 280-286.
 21. Нгуен Ань Тьен, Миттова И.Я., Кнурова М.В., Миттова В.О., Алферова С.И. Синтез нанокристаллов CoFe2O4 золь-гель методом с использованием ПАВ. Вестник ВГУ, Научный журнал, серия: Химия, Биология, Фармация, 2015, №1, январь – Марта, с.22 – 25.
 22. Nguyen Anh Tien, Mittova I.Ya., Knurova M.V., Mittova V.O., Alfyorova S.I. Synthesis of CoFe2O4 nanocrystals by the sol-gel method, using a surfactant. Proceeding VSU, Scientific journal, series: Chemistry. Biology. Pharmacy, 2015, №1, January – March, pp. 22 – 25.
 23. Nguyễn Anh Tiến, Bùi Thị Li Na. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều chế vật liệu nano ferit ytri / Tạp chí Hóa học, 2015, T.53(3E12), tr.163 – 167.
 24. Nguyễn Anh Tiến, Nguyễn Thị Minh Thúy. Tổng hợp vật liệu nano từ tính LaFeO3 bằng phương pháp sol-gel sử dụng long trắng trứng / Tạp chí Hóa học, 2015, T.53(3), tr.327-331.
 25. Nguyễn Anh Tiến, Hoàng Thị Tuyết. Tổng hợp, cấu trúc và từ tính của vật liệu nano CoFe2O4 bằng phương pháp đồng kết tủa / Tạp chí Hóa học, 2015, T.53(4), tr.441-444.
 26. A. T. Nguyen, Ph. H. Nh. Phan, …. The characterization of nanosized ZnFe2O4 material prepared by coprecipitation. Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 2016, 7 (3), P. 459 – 463.
 27. Nguyễn Anh Tiến, Đinh Thanh Quyến, Nguyễn Thị Hợi, Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano spinel MnFe2O4 bằng phương pháp đồng kết tủa. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đồng Tháp, 2016, 20 (6), P.63 – 66.
 28. Nguyễn Anh Tiến, Nguyễn Tiến Đạt, Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính Co1-xNixFe2O4 bằng phương pháp đồng kết tủa. Tạp chí Hóa học, 2016, T.54(5E1,2), tr.226 – 230.
 29. Nguyễn Anh Tiến, Hấp Minh Cường, Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu nano biến tính Y1-xCdxFeO3-δ bằng phương pháp đồng kết tủa. Tạp chí Hóa học, 2016, T.54(5E1,2), tr.237 – 241.
 30. Nguyễn Anh Tiến, Nguyễn Tiến Đạt, Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính NiFe2O4 bằng phương pháp đồng kết tủa. Tạp chí Phát triển KHϨCN, Tập 19, số T6-2016, tr.137-143.
 31. Nguyen Anh Tien, Nguyen Thi Truc Linh, Structure and magnetization of LaFe1-xCoxO3 perovskite nanomaterials synthesized by co-precipitation method. Journal of Science of HNUE, Natural Sci. 2016, Vol.61, No 9, pp.68-74.
 32. Nguyễn Anh Tiến, Lê Thị Hạnh (2016) , Ảnh hưởng của sự pha tạp Ni đến các đặc trưng của vật liệu nano LaFe1-xNixO3 tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa. Tạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 12(90), tr.75-82.
 33. Nguyễn Anh Tiến, Phan Phước Hoài Nhân (2016), Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính LaFeO3 bằng phương pháp đồng kết tủa, Tạp chí Khoa học ĐHSP Tp.HCM, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ,  3(81), tr.5-11.
 34. M.V. Knurova, I.Ya. Mittova, N.S. Perov, O.V. Al’myasheva, Nguyen Anh Tien, V.O. Mittova, V.V. Bessalova, E. L. Viryutina, Effect of Degree of Doping on the Size and Magnetic Properties of Nanocrystals La1-xZnxFeO3 Synthesized by the Sol-Gel Method, Russian Jurnal of Inorganic Chemistry, 62(3), 281-287, 2017, Link: https://link.springer.com/article/10.1134/S0036023617030081.
 35. Anh Tien Nguyen, Tien Dat Nguyen, V.O. Mittova, M.V. Berezhaya, I.Ya. Mittova, Phase composition and magnetic properties of Ni1-xCoxFe2O4 nanocrystals with spinel structure, synthesized by Co-precipitation, Nanosystems: Physics, Chemistr, Mathematics, 8(3), pp. 371-377, 2017, Link: http://nanojournal.ifmo.ru/en/articles-2/volume8/8-3/physics/paper12/.
 36. Nguyễn Anh Tiến, Châu Hồng Diễm, Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ phần pha tạp Co(II) lên kích thước và từ tính của vật liệu nano YFe1-xCoxO3 tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa, Tạp chí Hóa học, 54(5): 597-602, 2016.
 37. Phạm Lê Thanh, Nguyễn Anh Tiến, Tổng hợp, cấu trúc và từ tính của vật liệu nano NdFeO3 bằng phương pháp đồng kết tủa, Tạp chí Hóa học, 55(5e12), 106-111, 2017.
 38. Châu Hồng Diễm, Nguyễn Anh Tiến, Thành phân pha, cấu trúc và từ tính của vật liệu nano pha tạp YFe1-xNixO3- tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa, Tạp chí Hóa học, 55(5e12), 319-324, 2017.
 39. Nguyen Anh Tien, Chau Hong Diem, Nguyen Thi Truc Linh, V.O. Mittova, Do Tra Huong, I. Ya. Mittova, “Structural and magnetic properties of YFe1-xCoxO3 (0.1 ≤ x ≤ 0.5) perovskite nanomaterials synthesized by co-precipitation method”, Nanosystems: Physics, Chemistr, Mathematics, 9(3), pp. 424-429, 2018, DOI 10.17586/2220-8054-2018-9-3-424-429. link: http://nanojournal.ifmo.ru/en/articles-2/volume9/9-3/
 40. I. A. Milyaeva, N. S. Perov, V.V. Bessalova, M.V. Berezhnaya, V. O. Mittova, Anh Tien Nguyen, I.Ya. Mittova, “Synthesis and properties of nanoscale film of the Y2O3-Fe2O3 system on silicon”, Nanosystems: Physics, Chemistr, Mathematics, 9(3), pp. 417-423, 2018,DOI 10.17586/2220-8054-2018-9-3-417-423
 41. 3. M. V. Berezhnaya, O. V. Al’myasheva, V. O. Mittova, A. T. Nguyen, and I. Ya. Mittova,  “Sol-Gel Synthesis and Properties of Y1–xBa x FeO3 Nanocrystals”, Russian Jurnal of General Chemistry, 88(4), pp. 626-631, 2018,  DOI: 10.1134/S1070363218040035
 42. 4. M. V. Berezhnaya, I. Ya. Mittova, N. S. Perov, O. V. Al’myasheva, A. T. Nguyen, V. O. Mittova, V. V. Bessalova, and E. L. Viryutina, “Production of zinc-doped yttrium ferrite nanopowders by the sol-gel method”, Russian Jurnal of Inorganic Chemistry, 63(6), pp. 742-746, 2018,  DOI: 10.1134/S0036023618060049
 43. E.I. Kopeychenko, I.Ya. Mittova, N.S. Perov, A.T. Nguyen, V.O. Mittova, Yu.A. Alekhina, I.V. Salmanov, Nanocrystalline heterogeneous multiferroics based on yttrium ferrite (core) with calcium zirconate (titanate) shell, Russian Journal of General Chemistry, 2020, 90(6), 1030-1035, https://doi.org/10.1134/S1070363220060158. ISI.
 44. A. T. Nguyen, V. Y. Nguyen, I. Ya. Mittova, V. O. Mittova, E. L. Viryutina, C. Ch. T. Hoang, Tr. L. T. Nguyen, X. V. Bui, T. H. Do, Synthesis and magnetic properties of PrFeO3 by the co-precipitation method using ethanol, Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 2020, 11(4), 468-473, https://doi.org/10.17586/2220-8054-2020-11-4-468-473. ISI
 45. Thu Hoang Vo, Huong Thi Le, Tien Anh Nguyen, Nhu Quan Ho, Thang Van Le, Dat Hung Tran, Thuy Thu Truong, Ha Tran Nguyen, Synthesis of novel organocatalyzed phenozazine for free metal atom transfer radical polymerization, Polímeros, 2020, 30(2), e2020018, https://doi.org/10.1590/0104-1428.10119. ISI.
 46. Dang Tan Hiep, Bui Thi Hoa, Ngo Thi My Thanh, Nguyen Anh Tien, Nguyen Viet Long, Le Hong Phuc, Bui Xuan Vuong, Isothermal models of chromium (VI) adsorption by using Fe3O4 nanoparticles, Metallurgical and Materials Engineering, Assosiation of Metaalurgical Engineering of Serbia AMES, http://doi.org/10.30544/489, Scopus.
 47. A.T. Nguyen, H.L.T. Tran, Ph. U. T. Nguyen, I. Ya. Mittova, V. O. Mittova, E. L. Viryutina, V.H. Nguyen, X. V. Bui, T. L. Nguyen, Sol-gel synthesis and the investigation of the properties of nanocrystalline holmium orthoferrite, Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 2020, 11(6), 698-704, https://doi.org/10.17586/2220-8054-2020-11-6-698-704, ISI;
 48. Tan Hiep Dang, Thi Hoa Bui, Anh Tien Nguyen, Mahammed Baqer Almusawi, Xuan Vuong Bui, Nanomaterial transportation and heat transfer simulation in a penetrable canal using power law model, Applied Nanosience, 2021, 26 January, https://doi.org/10.1007/s13204-01675-0, Q1, IF = 2.880.
 49. Wen-Na Bao, Adel Almarashi, Hai-Feng Pan, Yong-Qiang Du, Alibek Issakhov, Xuan Vuong Bui, Shao-Wen Yao, Anh Tien Nguyen, Hybrid nanomaterial transportation and Lorentz effects in a permeable sinusoidal duct, Molecular Liquids, 2021, https://doi.org/10.1016/j.mollid.2021.115796, Q1, IF = 5.065;
 50. Ta Anh Tuan, Elena V. Guseva, Nguyen Anh Tien, Ho Tan Dat, Bui Xuan Vuong, Simple and acid free hydrothermal synthesis of bioactive glass 58SiO2-33CaO-9P2O5 (wt%), Crystals, 2021, 11, 283, https://doi.org/10.3390/cryst11030283, Q2, IF = 2.404
 51. Cao Nhat Linh, Zyablov A. N., Nguyen Anh Tien, Quantum chemical evaluation of the selectivity of polymide with glycine imprints, Sorbtsionnye i Khromatograficheskie Protsessy, 2020, 20(6), 742-748, https://journals.vsu.ru/sorpchrom/article/view/3142. Scopus.Web Scopus của tạp chí: https://www.scopus.com/sourceid/21101038808
 52. Bui Xuan Vuong, Nguyen Anh Tien, Sol-gel synthesis, crystal structure and magnetic properties of nanocrystalline praseodymium orthoferrite, Kondensirobannye Sredy Mezhfaznye Granitsy, 2021, 23(2), 196-203, https://doi.org/10.17308/kcmf.2021.23/3429.  Scopus. ISSN    1606-867X      E-ISSN 2687-0711.Web Scopus của tạp chí: https://www.scopus.com/sourceid/21100995058
 53. Nguyen Anh Tien, Truong Chi Hien, Bui Xuan Vuong, Synthesis of holmium orthoferrite nanoparticles by the co-precipitation method at high temperature, Metallurgical and Materials Engineering, Assosiation of Metaalurgical Engineering of Serbia AMES, Scopus, https://metall-mater-eng.com/index.php/home/article/view/612
 54. E.I. Kopeychenko, I.Ya. Mittova, N.S. Perov, A.T. Nguyen, V.O. Mittova, Yu.A. Alekhina, V. Pham, Synthesis, composition, and magnetic properties of cadmium-doped lanthanum ferrite nanopowders, Inorganic Materials, 2021, 57(4), 367-371, https://doi.org/10.1134/S0020168521040075, ISI; Q2, IF.0.884.
 55. Do Tra Huong, Nguyen Van Tu, Duong Thi Tu Anh, Nguyen Anh Tien, Tran Thi Kim Ngan, Lam Van Tan, Removal of phenol from aqueous solution using internal microelectrolysis with Fe-Cu: optimization and application on real coking wastewater, Processes, 2021, 9, 720, https://doi.org/10.3390/pr9040720, ISI; Q2, IF = 2.753.

Báo cáo khoa học

 1. Mittova I. Ya., Nguyen Anh Tien. Synthesis of LaFeO3 by the sol – gel method // VII International Scientific Conference “Solid state chemistry and modern micro- and nanotechnologies”. Conference materials, Kislovodsk, Russia, 2007, pp. 194 – 196.
 2. Нгуен Ань Тьен, Динь Ван Так. Сравнительная характеристика индикаторных электродов в потенциометрическом титровании // Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов «Молодые исследователи – регионам». Материалы конференции,. Вологда. 2008 г. С. 27 – 29.
 3. I.Ya. Mittova, Nguyen Anh Tien. Preparation of lanthanum ferrite nanopowders doped with strontium by the sol–gel method // Sviridov Readings 2008–international conference on chemistry and chemical education. Conference materials. Minsk, Belarus, 8–10 april 2008. Р. 27
 4. Нгуен Ань Тьен, Миттова И. Я. Формирование нанопорошков феррита иттрия с использованием золь–гель технологии //  XV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «ЛОМОНОСОВ». Материалы конференции. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 8–11 апреля 2008 г. С. 397.
 5. Нгуен Ань Тьен, Миттова И.Я. Легирование нанопорошков феррита лантана кальцием в процессе золь – гель синтеза // XLVI Международная научная студенческая конференция «студент и научно – технический прогресс». Материалы конференции. Новосибирск, 26 – 30 апреля 2008 г. С. 98.
 6. Nguyen Anh Tien, Мittova I.Ya. Preparation of yttrium ferrite nanopowders doped with calcium by the sol-gel method // VIII International Scientific Conference “Solid state chemistry and modern micro- and nanotechnologies”. Conference materials, Kislovodsk, Russia, 2008, pp. 57 – 59.
 7. 30. Нгуен Ань Тьен, Миттова И.Я., Динь Ван Так, Румянцева Н.А. Синтез нанопорошков феррита стронция золь–гель методом //IV всероссийская научная конференция “Физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах”. Материалы конференции «ФАГРАН –2008». Воронеж. 6–9 октября–2008 г. С. 451–453.
 8. 31. Нгуен Ань Тьен, Миттова И.Я., Румянцева Н.А. Образование нанопорошков Y0.6Sr0.4FeO3 в процессе золь–гель синтеза // IV всероссийская научная конференция “Физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах”. Материалы конференции «ФАГРАН –2008». Воронеж. 6–9 октября–2008 г. С. 449–451.
 9. Нгуен Ань Тьен, Миттова И.Я., Томина Е.В., Динь Ван Так, Демидова С.Ю., Сабинина Л.Г. Золь – гель технология получения нанопорошков алюмината иттрия и алюмината лантана // IV всероссийская научная конференция “Физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах”. Материалы конференции «ФАГРАН –2008». Воронеж. 6–9 октября–2008 г. С. 448–449.
 10. Нгуен Ань Тьен, И. Я. Миттова. Золь–гель метод синтеза нанопорошков La0.8Sr0.2FeO3 // Всероссийская научная конференция «Химия твердого тела и функциональные материалы–2008». Материалы конференции. Г.Екатеринбург, 21–24 октября 2008 г. С. 253
 11. Нгуен Ань Тьен, И. Я. Миттова. Образование нанопорошков в системе SrCO3–Fe2O3 // Всероссийская научная конференция «Химия твердого тела и функциональные материалы–2008». Материалы конференции. Г.Екатеринбург, 21–24 октября 2008 г. С. 254.
 12. Нгуен Ань Тьен, Миттова И.Я. Изучение условий образования нанопорошков феррита лантана из водных растворов // VIII Конференция молодых учёных «Актуальные проблемы современной неорганической химии и материаловедения». Материалы конференции. Москва – Звенигород, 6 – 9 ноября 2008 г. С. 44.
 13. Нгуен Ань Тьен. Факторы успешной учебы вьетнамских студентов в Российском вузе // Международная научно-практическая конференция «Философские и психолого-педагогические проблемы развития образовательной среды в современных условиях». Воронеж, 2008. С. 186 – 187.
 14. Нгуен Ань Тьен, Миттова И.Я. Модификация золь – гель метода в процессе синтеза наноразмерных сложных оксидов // VIII Конференция молодых учёных «Актуальные проблемы современной неорганической химии и материаловедения». Материалы конференции. Москва – Звенигород, 6 – 9 ноября 2008 г. С. 45.
 15. Нгуен Ань Тьен. Различные способы получения нанокристаллов феррита иттрия //XVI международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных. Материалы конференции. «Ломоносов – 2009». С. 21.
 16. Нгуен Ань Тьен. Синтез нанокристаллов LaMnO3+δ из водных растворов // XLVII Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-технический прогресс». 11–15 апреля 2009 г. Г. Новосибирск. С. 135.
 17. Нгуен Ань Тьен, Миттова И. Я., Гребенников А. А. Магнитные свойства нанопорошков стронций-содержащего феррита лантана // 7 Международная конференция-школа «Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в современном материаловедении (индустрии наносистем и материалы)». Воронеж_2009. С. 258 – 259.
 18. Нгуен Ань Тьен, Миттова И. Я., Динь Ван Так, Румянцев Н. А., Гречкина М. В. Изучение условий формирования нанопорошков феррита иттрия со структурой граната // 7 Международная конференция-школа «Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в современном материаловедении (индустрии наносистем и материалы)». Воронеж_2009. С. 259 – 261.
 19. Нгуен Ань Тьен, Миттова И. Я., Гребенников А. А., Стогней О. В. Влияние легирования стронцием на магнитные свойства нанокристаллов ортоферрита иттрия. IV Всероссийская научная конференция с международным участием «Химия поверхности и нанотехнология». Санкт-Петербург – Хилово. 28 сентября – 04 октября 2009 г. С. 150 – 151.
 20. Nguyen Anh Tien, Mittova I. Ya. Synthesis, structure and magnetic properties of YFeO3 nanopowders // Hội nghị Khoa học lần thứ 7, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia TP. HCM, tháng 11 năm 2010. P. 169
 21. Nguyen Anh Tien. Annealed by calcium nano-powders of yttrium ferrite: synthesis and magnetic properties Y1-xCaxFeO3 (х = 0.1; 0.2; 0.3; 0.4) // XVIII International Scientific Conference for Undergraduate and Postgraduate Students and Young Scientists “LOMONOSOV-2011”, p.213 – 215.
 22. Говорухин С. И., Зяблов А. Н., Ковалева Н. В., Селеменев В.Ф., Нгуен Ань Тьен. Проточно-инжекционное детектирование аминокислот модифицированным пьезокварцевым сенсором // Материалы международной конференции «Физико-химические основы ионообменных и хроматографических процессов (ИОНИТЫ-2011)», с 17 – 21 октября 2011, г. Воронеж, С. 47 – 49.
 23. Солодухин Д.О., Миттова И.Я., Миттова В.О., Кнурова М.В., Нгуен Ань Тьен Роль двухзарядных заместителей в изменении магнитных свойств нанокристаллических ферритов Y1-xМxFeO3 (М = Ca, Sr, Ba, Zn) // Полифункциональные химические материалы и технологии. Сборник тезисов. Т.1 / Под ред. В.В. Козика, Г.М. Мокроусова. – Томск: Изд. Дом ТГУ, 2013. – 280с.
 24. Vuong Xuan Bui, Mai Quang Vo, Tien Anh Nguyen, Hoa Thi Bui, Investigation of bioactive glass-ceramic 60SiO2-30CaO-10P2O5 prepared by hydrothermal method, Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2019, Article ID 1528326, 8 pages, http://doi.org/10.1155/2019/1528326.
 25. To-Uyen T. Dao, Hong-Tham T. Nguyen, Do Trung Sy, Nguyen Khoa Hien, Nguyen Anh Tien, Trung Thanh Nguyen, Trinh Duy Nguyen, Process optimization studies of congo red dye adsorption onto nickel iron layered double hydroxide using response surface methodology, Solid State Phenomena, 2019, 298, pp.83 – 88. DOI. 10.4028/www.scientific.net/ssp.298.83
 26. To-Uyen T. Dao, Hong-Tham T. Nguyen, Do Trung Sy, Nguyen Khoa Hien, Nguyen Anh Tien, Trung Thanh Nguyen, Trinh Duy Nguyen, Adcorption isotherms and kinetic model for congo red adsorption on Ca-Al layer double hydroxide adsorption, Solid State Phenomena, 2019, 298, pp.128 – 132. DOI. 10.4028/www.scientific.net/ssp.298.128.
 27. I. Ya. Mittova, B. V. Sladkopevtsev, V. O. Mittova, Nguyen Anh Tien, E. I. Kopeichenko, N. V. Khoroshikh, I. A. Varnachkina, Formation of nanoscale film of the (Y2O3 – Fe2O3) on the monocrystal InP, Condensed Matter and Interphases, 2019, 21(3), 406 – 418. DOI:10.17308/kcmf.2019.21/1156.
 28. Nguyễn Phương Chi, Đỗ Trà Hương, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thị Kim Ngân, Lưu Việt Hùng, Nguyễn Anh Tiến, Hấp phụ Mn(II) động trên cột trong sử dụng nước sử dụng vật liệu nano bentonite chế tạo bằng phương pháp hoạt hoá siêu âm, Vietnam Journal of Catalysis and Adcorption, 2019, 8(2), 23-28.
 29. Đỗ Trà Hương, Nguyễn Phương Chi, Nguyền Thành Trung, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Quốc Dũng, Vilaykone Phakaxoum, Nguyễn Anh Tiến, Hấp phụ xanh metylen trong nước sử dụng vật liệu tổ hợp nano Fe3O4/bentonite chế tạo bằng phương pháp hoạt hoá siêu âm, Tạp chí Hoá học, Tập 57, Số (4e1,2) (2019): 181-187.
 30. Lugovskoy Alexander Mikhailovich, Mezhova Lidiya Aleksandrovna, Nguyen Anh Tien, Environmental problems of studying radon safety for human life in modern, Cборник статей XII Международной научно-практической конференции, Состоявшейся 27 октября 2019 г. в г. Пенза // Tuyển tập các bài báo Hội nghị Khoa học Thực nghiệm quốc tế, Tp. Pens, LB Nga ngày 27/10/2019, tr.98-100.
 31. Нгуен Ань Тьен, Межова Л. А., СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЬЕТНАМА, МАТЕРИАЛЫ II ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ // Tuyển tập các bài báo Hội nghị Khoa học Thực nghiệm toàn Nga với sự tham gia của quốc tế, Tp. Voronezh ngày 15-17/11/2019,  tr.88-92
 32. Huong Thi Le, Tien Anh Nguyen, Thu Hoang Vo, Michal Michalak, Tam Hoang Luu, Ha Tran Nguyen, Fabrication of perovskite lanthanum orthoferrite as a photocatalyst for controlled atom transfer radical polymerization ò methacrylate monomers toward an electrolyte material for lead acid batteries, Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 2020, 62(2), 12-18.
 33. Đỗ Trà Hương, Đào Mai Giang, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Anh Tiến, Phân huỷ phenol trong môi trường nước bằng quá trình nội điện phân trên vật liệu Fe-Cu, Tạp chí phân tích Hoá, Lý và Sinh học, 2020, 25(2), 164-170.
 34. Đỗ Trà Hương, Đinh Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Anh Tiến, Phân huỷ phenol trong môi trường nước bằng quá trình nội điện phân trên vật liệu Fe-C, Tạp chí phân tích Hoá, Lý và Sinh học, 2020, 25(1), 143-148.

Nguyễn Anh Tiến, Bùi Xuân Vương, Nguyễn Tuấn Lợi, Tổng hợp vật liệu nano HoFeO3 bằng phương pháp sol-gel citric, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 2020, 36(4), 62-68.

Giải thưởng khoa học

 1. Nguyen Anh Tien (2014) ,Giải nhì Giải thưởng “Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 753 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2