Khoa Toán-Tin
  
THÔNG BÁO - Về việc triển khai Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM PDF. In Email
Thứ sáu, 11 Tháng 11 2011 09:00

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số   423   /ĐHSP-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2010

THÔNG BÁO

(V/v: Triển khai Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM)

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Để thuận tiện trong việc phổ biến đầy đủ và kịp thời nhất các thông tin về tổ chức, đào tạo, quản lý, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chi tiết về thủ tục hành chính của Trường cho cán bộ giáo viên và sinh viên cũng như các đối tác ngoài trường một cách nhanh chóng, Trường tiến hành triển khai hệ thống Cổng thông tin điện tử, trong đó mỗi đơn vị sẽ có một web site riêng trong hệ thống cổng thông tin chung của Trường.

Thời gian triển khai thực hiện: từ ngày 15/12/2010.

Đề nghị Trưởng các đơn vị tiến hành tổ chức thực hiện triển khai web site được cấp của đơn vị mình, cụ thể:

- Thiết kế, tổ chức nội dung web site của đơn vị;

-  Lập danh sách cán bộ phụ trách quản trị (tối thiểu một cán bộ), cán bộ cập nhật thông tin trên web site của đơn vị (tối thiểu một cán bộ) theo mẫu đính kèm; điền thông tin đơn vị theo mẫu đính kèm và gởi về phòng Công nghệ thông tin theo địa chỉ email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 26/10/2010 để tổ chức các lớp đào tạo hướng dẫn sử dụng;

- Cập nhật thường xuyên thông tin trên web site của đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-     Như trên;

-     Lưu: TCHC, CNTT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

ThS. Đặng Chính Nghĩa

  Nghiên cứu khoa học 

Thông báo về chuyến thăm và làm việc của GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13)

  Nhằm đẩy mạnh Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Sau đại học, Khoa Toán – Tin học mời Giáo sư Lionel Schwartz (ĐH Paris 13) về thăm và làm việc tại Khoa từ ngày 19/4 đến 25/4/2018. GS Lionel Schwartz là một chuyên...
 

 Hội nghị - Hội thảo 

Thông báo số 1 về Hội nghị toán học và đổi mới phương pháp dạy học năm 2018

Nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong những năm qua và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Toán học tại Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, khoa Toán – Tin dự định tổ chức Hội nghị Toán học và đổi mới phương...