Khoa Toán-Tin
  
THÔNG BÁO - V/v: Hoàn thiện trang thông tin của các đơn vị tích hợp váo Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM PDF. In Email
Thứ sáu, 11 Tháng 11 2011 09:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số  345    /ĐHSP-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 10   năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Hoàn thiện trang thông tin của các đơn vị tích hợp vào

Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM)

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Theo quyết định số 1703/QĐ-ĐHSP ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế sử dụng Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, mỗi đơn vị trực thuộc Trường được cấp một trang thông tin điện tử riêng nằm trong hệ thống Cổng thông tin chung của Trường. Đề nghị Trưởng các đơn vị thành lập Ban biên tập và sớm hoàn thiện trang thông tin của đơn vị. Ban biên tập của đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và biên tập nội dung trang thông tin của đơn vị mình.

Kể từ ngày 24/10/2011 Trường sẽ chính thức đưa Cổng thông tin điện tử vào sử dụng thay thế website hiện nay của Trường. Cổng thông tin điện tử sẽ được triển khai đồng thời tại 02 địa chỉ: http://www.hcmue.edu.vnhttp://www.hcmup.edu.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-     Như trên;

-     Lưu: TCHC, CNTT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Đặng Chính Nghĩa

  Nghiên cứu khoa học 

Thông báo về chuyến thăm và làm việc của GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13)

  Nhằm đẩy mạnh Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Sau đại học, Khoa Toán – Tin học mời Giáo sư Lionel Schwartz (ĐH Paris 13) về thăm và làm việc tại Khoa từ ngày 19/4 đến 25/4/2018. GS Lionel Schwartz là một chuyên...
 

 Hội nghị - Hội thảo 

Thông báo số 1 về Hội nghị toán học và đổi mới phương pháp dạy học năm 2018

Nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong những năm qua và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Toán học tại Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, khoa Toán – Tin dự định tổ chức Hội nghị Toán học và đổi mới phương...