Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Thanh tra đào tạo
  
(07/12/2011)-Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2011-2012 PDF Print E-mail
Wednesday, 07 December 2011 08:46

Ngày 29/11/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 6036/CT-BGDĐT chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011-2012. Theo đó, công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các điểm sau:

1)     Tăng cường công tác thanh tra thi và thanh tra tuyển sinh; thanh tra liên kết đào tạo và đào tạo. Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng của các nhà trường.

2)     Thanh tra việc đổi mới quản lý giáo dục ở các trường và cơ quan quản lý giáo dục theo Chỉ thị số 296 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

3)     Tăng cường hoạt động tự kiểm tra và thanh tra nội bộ ở các trường.

4)     Chỉ đạo và phối hợp với Thanh tra các Bộ ngành và Thanh tra các địa phương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 115 của Chính phủ.

 


 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập  Liên kết 


 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA