Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Nous avons 820 invités en ligne

Liên kết website

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Tổng mục lục năm 2011 PDF Imprimer Envoyer
Vendredi, 23 Décembre 2011 07:11

TỔNG MỤC LỤC

TẠP CHÍ KHOA HỌC NĂM 2011

GENERAL INDEX 2011

STT

No.

MÃ SỐ

Code

TÁC GIẢ

Author

CHUYÊN MỤC VÀ TÊN BÀI

Category and Tilte

SỐ

Number

TRANG

Pages

KHOA HỌC GIÁO DỤC

1

KHGD 2011-01-25

Nguyễn Thị Kim Anh

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thị giác của trẻ em (Xem toàn văn)

Studying factors impacting on children’s sights

25(59)

45-49

2

KHGD 2011-01-25

Nguyễn Ngọc Ân

Thực trạng và giải pháp rèn luyện kỹ năng nghe hiểu trong việc học ngoại ngữ đối với sinh viên không chuyên ở trường đại học–cao đẳng (Xem toàn văn)

Status and measures to drill listening comprehension skill in studying foreign languages for non-major English learners at universities and colleges

25(59)

130-133

3

KHGD 2011-11-31

Huỳnh Công Ba

Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kì hội nhập và phát triển (Xem toàn văn)

Organizing activities of education (political, ideological, moral and affective) for the undergraduates at the Ho Chi Minh City University of Education

31(65)

51-57

4

KHGD 2011-05-28

Annie Bessot,

Nguyễn Thị Nga

Mô hình hóa toán học các hiện tượng biến thiên trong dạy học nhờ hình học động - dự án nghiên cứu Mira (Xem toàn văn)

Mathematical modeling of variations in teaching thanks to dynamic geometry - Mira research project

28(62)

55-62

5

KHGD 2011-01-25

Trịnh Văn Biều

Dạy học hợp tác – một xu hướng mới của giáo dục thế kỉ XXI (Xem toàn văn)

Cooperative teaching - a new educational trend of the 21st century education

25(59)

88-93

6

KHGD 2011-05-28

Trịnh Văn Biều,

Phan Đồng Châu Thủy,

Trịnh Lê Hồng Phương

Dạy học dự án – từ lí luận đến thực tiễn (Xem toàn văn)

Project-based learning – from theory to practice

28(62)

3-12

7

KHGD 2011-01-25

Nguyễn Thanh Bình

Giáo dục kĩ năng sống trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Xem toàn văn)

Introducing life skills education to curriculum of master of education at Ha Noi University of Education

25(59)

9-14

8

KHGD 2011-01-25

Đặng Thị Thanh Bình

Dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông

(Xem toàn văn)

Collaborative teaching Chemistry in group at secondary high schools

25(59)

94-101

9

KHGD 2011-11-31

Lê Thị Bảo Châu

Nghiên cứu cách tiếp cận phát triển kĩ năng tư duy cho học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ và vừa bậc tiểu học (Xem toàn văn)

Studying the approaches to developing thinking skills for children with mild and moderate learning difficulties at primary education level

31(65)

227-233

10

KHGD 2011-01-25

Lê Thị Hoài Châu

Dạy học Thống kê ở trường phổ thông và vấn đề nâng cao năng lực hiểu biết toán cho học sinh (Xem toàn văn)

Teaching statistics in secondary high schools and the issue of enhancing mathematics ability for students

25(59)

68-77

11

KHGD 2011-11-31

Lê Quỳnh Chi

Thư viện đại học và việc đổi mới phương pháp học tập của sinh viên (Xem toàn văn)

University library and the renovation in students’ learning methods

31(65)

22-28

12

KHGD 2011-11-31

Vương Văn Cho

Tự đánh giá khả năng học tiếng Anh của học sinh ở một số trường trung học cơ sở công lập quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

Students’ self-assessment ability to learn English at some public junior high schools in District 6 Ho Chi Minh City

31(65)

152-157

13

KHGD 2011-11-31

Claude Comiti,

Lê Thị Hoài Châu

Những đóng góp của thuyết nhân học đối với việc phân tích giờ học trên lớp

(Xem toàn văn)

The contribution of anthropology theory to analyzing teaching in normal classrooms

31(65)

8-21

14

KHGD 2011-04-27

Đỗ Văn Cường

Một số phương thức rèn luyện năng lực thích nghi trí tuệ cho học sinh phổ thông trong quá trình nghiên cứu và thực hành dạy học toán

(Xem toàn văn)

Some measures to cultivate students’ intellectual adaptation ability for secondary high school students in the process of study and practice teaching and learning mathematics

27(61)

78-86

15

KHGD 2011-01-25

Nguyễn Kim Dung  

Cách viết mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể khi thực hiện giảng dạy trong trường trung học (Xem toàn văn)

Ways to write general and specific objectives in teaching at popular shools

25(59)

140-145

16

KHGD 2011-11-31

Nguyễn Kim Dung

Quản lí nhà nước và mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục đào tạo qua kết quả khảo sát (Xem toàn văn)

Surveying the state administration and self-governed levels of educational institutes

31(65)

210-217

17

KHGD 2011-01-25

Trần Anh Dũng

“Hợp đồng dạy học” – một công cụ để nghiên cứu những sai lầm của học sinh

(Xem toàn văn)

Didactic contract – an instrument to study students’ mistakes

25(59)

78-87

18

KHGD 2011-01-25

Đoàn Văn Điều

Một số phẩm chất của giảng viên theo đánh giá của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Some instructors’ virtues baesd on the evaluation by students at Ho Chí Minh City University of Education

25(59)

1-8

19

KHGD 2011-03-26

Đoàn Văn Điều

Khảo sát đặc điểm tâm lý của người học thành công (Xem toàn văn)

Surveying successful students’ psychological characteristics

26(60)

114-122

20

KHGD-2011-04-27

Đoàn Văn Điều

Khảo sát khả năng suy luận trừu tượng của học sinh chuyên toán ở một số trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Survey the ability of abstract reasoning of good Mathematic students at some secondary high schools in Ho Chi Minh City

27(61)

87-93

21

KHGD 2011-05-28

Đoàn Văn Điều

Khảo sát kinh nghiệm học tập của học sinh giỏi toán tại một số trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

Surveying good math students’ learning experiences at some secondary high schools in Ho Chi Minh City

28(62)

63-70

22

KHGD 2011-11-31

Đoàn Văn Điều

Một số quan điểm về đạo đức, lối sống của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Some viewpoints on ethics, ways of life by students at Ho Chi Minh City University of Education

31(65)

58-64

23

KHGD 2011-01-25

Lê Thị Minh Hà

Khảo sát vận dụng kế hoạch giáo dục cá nhân ở một số trường chuyên biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Surveying the status of teachers’ application of the individual educational plan  to teaching children in special schools in HCMC

25(59)

50-55

24

KHGD 2011-11-31

Lê Thị Minh Hà

ASQ - bộ công cụ sàng lọc, phát hiện và can thiệp sớm trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

(Xem toàn văn)

ASQ - The tool-kit for screening, detecting and early intervening children with special education needs

31(65)

218-226

25

KHGD 2011-11-31

Hoàng Thị Nhị Hà,

Nguyễn Thị Thu Hằng,

Bùi Thị Kim Trúc

Đánh giá hệ thống tài liệu quản lí đào tạo sau đại học theo bộ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000 (Xem toàn văn)

Reviewing the document system of post-graduate program management through the ISO 9001:2000 quality standards

31(65)

65-75

26

KHGD 2011-11-31

Mai Mỹ Hạnh

Thử nghiệm nâng cao nhận thức của học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi nghiện game online

(Xem toàn văn)

An experiment to raise awareness for students at secondary high schools in Ho Chi Minh City on addictive behavior of games online

31(65)

202-209

27

KHGD 2011-05-28

Trần Nguyễn Nguyên Hân

Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ Mầm non theo hướng “Học với động cơ chơi” (Xem toàn văn)

Organizing language development activities for pre-school children toward “learning with playing motivation”

28(62)

106-111

28

KHGD 2011-01-25

Nguyễn Thị Trường Hân

Thực trạng công tác tư vấn hướng nghiệp ở một số trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Status of vocational consultancy for students in some secondary high schools in Ho Chi Minh City

25(59)

116-120

29

KHGD 2011-11-31

Trần Văn Hiển

Phát triển và quản lí liên kết học thuật Việt - Mĩ (Xem toàn văn)

Developing and managing the academic cooperation between Vietnam and the USA

31(65)

29-38

30

KHGD 2011-05-28

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu,

Huỳnh Văn Sơn

Thực trạng kỹ năng quản lí thời gian của sinh viên một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay phân tích trên góc nhìn thói quen sử dụng thời gian (Xem toàn văn)

Status of time-management skills of students in some universities in Ho Chi Minh City at present analyzed on the perspective of the habits using the time

28(62)

112-116

31

KHGD 2011-11-31

Nguyễn Kim Hồng

“Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” nhìn từ góc độ trường học

(Xem toàn văn)

“Radical and complete innovation of Vietnam education” in the view from school

31(65)

3-7

32

KHGD 2011-11-31

Trần Thị Hương

Xây dựng hệ thống bài tập thực hành môn Giáo dục học phổ thông theo chương trình đào tạo tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Developing a practical task set for the subject “General Education” in the form of credit training  at Ho Chi Minh University of Education

31(65)

167-178

33

KHGD 2011-11-31

Nguyễn Vĩnh Khương

Tìm hiểu về hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2010

(Xem toàn văn)

Scientific research activities at Ho Chi Minh City University of Education in the period of 2006-2010

31(65)

158-166

34

KHGD 2011-11-31

Trang Thị Lân,

Nguyễn Thị Khoa

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Lecturemaker trong thiết kế bài giảng điện tử môn Hóa học(Xem toàn văn)

Guidelines to use the Lecturemaker software in designing multimedia lesson plans for Chemistry

31(65)

240-244

35

KHGD 2011-11-31

Nguyễn Thị Kim Liên

Phương pháp dự án và ưu thế vận dụng vào dạy học Địa lí 12, trung học phổ thông

(Xem toàn văn)

Project method and its superiority in applying into teaching geography 12, high school education

31(65)

137-144

36

KHGD 2011-05-28

Trà Thị Kiều Loan

Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học cấp tiểu học và một số giải pháp về mặt quản lý (Xem toàn văn)

Issues of method teaching innovation at elementary level some management solutions

28(62)

146-153

37

KHGD 2011-05-28

Triệu Thị Kim Loan

Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ ôn tập, luyện tập phần hóa học hữu cơ lớp 11 (Xem toàn văn)

Proposing some measures to improve the quality of review and practice periods for organic chemistry grade 11

28(62)

81-91

38

KHGD 2011-07-29

Trịnh Cam Ly

Rèn kĩ năng đọc cho trẻ tiểu học thông qua giờ dạy tập đọc lớp 4, 5 (Xem toàn văn)

Reading skill training for Primary schools’ pupils through grade 4th & grade 5th reading lessons

29(63)

53-56

39

KHGD 2011-05-28

Đào Hồng Nam

Phân tích thực hành hoạt động giảng dạy của giảng viên qua tiết học về mô hình ngưỡng p-k (Xem toàn văn)

Analysis of teaching practice of teacher through the class of threshold model p-k

28(62)

71-80

40

KHGD 2011-11-31

Nguyễn Thị Yến Nam

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Some measures to upgrade the efficiency of the the financial tasks toward autonomy, accountability at Ho Chi Minh City University of Education

31(65)

192-201

41

KHGD 2011-11-31

Nguyễn Thị Hằng Nga

Cơ chế tâm lí của quá trình hình thành sự định hướng trong không gian cho trẻ lứa tuổi mầm non (Xem toàn văn)

Psychological mechanism of the process to form spatial orientation for preschool children

31(65)

234-240

42

KHGD 2011-11-31

Dư Ngọc Ngân

Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ (Xem toàn văn)

Teaching Vietnamese as a foreign language

31(65)

39-46

43

KHGD 2011-01-25

Tưởng Phi Ngọ

Nhận thức và xác định kiến thức cơ bản trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông (Xem toàn văn)

Realization and identification of basic knowledge in teaching and learning history at high schools

25(59)

102-110

44

KHGD 2011-05-28

Nguyễn Chương Nhiếp

Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến trong tư tưởng Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The principle of popular relations in Ho Chi Minh's ideology

28(62)

38-44

45

KHGD 2011-11-31

Ngô Minh Oanh

Từ nghiên cứu lịch sử giáo dục phương Tây nghĩ về triết lí giáo dục Việt Nam

(Xem toàn văn)

Based on studying the history by Western education, thinking about the educational philosophy of Vietnam

31(65)

179-187

46

KHGD 2011-05-28

Nguyễn Thị Kim Oanh,

Nguyễn Thị Hồng Nam

Tác động của hoạt động ghi chép đối với kỹ năng đọc văn bản của học sinh

(Xem toàn văn)

Some impacts of taking notes in the process of reading on students’ reading text ability

28(62)

133-145

47

KHGD 2011-11-31

Huỳnh Phẩm Dũng Phát

Sử dụng cartogram phục vụ giảng dạy và học tập cho sinh viên chuyên ngành Địa lí

(Xem toàn văn)

Using cartogram in teaching and learning geography for specified students

31(65)

245-250

48

KHGD 2011-01-25

Trịnh Lê Hồng Phương

Vận dụng lí thuyết dạy học tương tác trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông (Xem toàn văn)

Application of interactive teaching theory to teaching chemistry at secondary  high schools

25(59)

121-129

49

KHGD 2011-01-25

Ngô Đình Qua

Tính khoa học của việc xây dựng chương trình một số môn nghiệp vụ sư phạm của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Xem toàn văn)

Scientific characteristics of developing some syllabi of pedagogical professional at Ho Chi Minh City University of Education

25(59)

23-30

50

KHGD 2011-05-28

Lê Vinh Quốc

Một số vấn đề về triết lí giáo dục

(Xem toàn văn)

Some issues about philosophy of education

28(62)

117-125

51

KHGD 2011-05-28

Nguyễn Thị Quy

Tìm hiểu nguyên nhân những đối tượng vị thành niên đã qua trường giáo dưỡng vi phạm pháp luật khi tái hòa nhập cộng đồng (tại Thành phố Hồ Chí Minh) (Xem toàn văn)

Some causes leading to infringement by juvenile having been reeducated at the reformatories as reintegrating the community (in Ho Chi Minh city)

28(62)

126-132

52

KHGD 2011-11-31

Trịnh Sâm

Hợp tác đào tạo với nước ngoài, nhìn từ Khoa Ngữ văn (Xem toàn văn)

Viewpoints on training cooperation with oversea universities by Department of Vietnamese Linguistics and Literature

31(65)

47-50

53

KHGD 2011-01-25

Huỳnh Văn Sơn

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy Tâm lí học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

(Xem toàn văn)

Some measures to improve the efficiency of teaching Psychology for HCMC University of Education students in the direction of cultivating pedagogical skills

25(59)

31-35

54

KHGD 2011-05-28

Huỳnh Văn Sơn

Biểu hiện biếng ăn tâm lí ở trẻ từ 1 đến 6 tuổi qua đánh giá của phụ huynh (Xem toàn văn)

Signs of anorexia nervosa amongst children aged 1 to 6 through parents’ assessments

28(62)

23-32

55

KHGD 2011-11-31

Huỳnh Văn Sơn

Xu hướng chọn nghề nghiệp của học sinh cuối cấp trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông tỉnh Bình Dương hiện nay (Xem toàn văn)

The current trends of the career choice by Grade 9 - junior high school and secondary high school students in Binh Duong province

31(65)

125-131

56

KHGD 2011-12-32

Huỳnh Văn Sơn

Thực trạng nhận thức của phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh về sự phát triển trí tuệ xã hội của trẻ 6 - 11 tuổi

(Xem toàn văn)

Status of perception by parents in Ho Chi Minh City on the intellectual and social development of children aged 6 to 11 years

32(66)

57-68

57

KHGD 2011-01-25

Nguyễn Thị Văn Sử

Đánh giá tác động chương trình hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên

(Xem toàn văn)

An impact evaluation of a teacher education training program

25(59)

36-44

58

KHGD 2011-01-25

Nguyễn Ngọc Tài,

Đào Thị Vân Anh

Công tác tập huấn giáo viên vùng dân tộc trong việc giáo dục hướng nghiệp cho học sinh dân tộc (Xem toàn văn)

Training courses for teachers in ethic minority areas on vocational education for students

25(59)

111-115

59

KHGD 2011-11-31

Đào Thị Minh Tâm

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The status of applying IT to teaching by kindergarten teachers in Ho Chi Minh City

31(65)

102-111

60

KHGD 2011-11-31

Phạm Thị Xuân Thọ

Tích hợp giáo dục môi trường qua môn Địa lí Đô thị (Xem toàn văn)

Integrating environmental education into Urban Geography subject

31(65)

132-136

61

KHGD 2011-07-29

Hồ Văn Thông

Một số thành tựu và giải pháp xây dựng xã hội học tập tỉnh Bình Dương giai đoạn 2005 -2010 (Xem toàn văn)

Some achievements and solutions to  build a learning society in Binh Duong province from 2005 to 2010

29(63)

124-134

62

KHGD 2011-01-25

Hoàng Thụy Bích Thủy,

Bùi Thị Kim Trúc

Gợi ý một số cách tạo hứng thú cho lời vào bài trong dạy học phân môn Tập đọc ở tiểu học (Xem toàn văn)

Some measures to withdraw pupils’ interest in introduction to Reading at primary schools

25(59)

134-139

63

KHGD 2011-11-31

Phan Đồng Châu Thủy

Nhiệm vụ, thách thức của giáo viên, học sinh Việt Nam trong dạy học theo dự án

(Xem toàn văn)

Tasks and challenges of Vietnamese teachers, students in project-based learning

31(65)

145-151

64

KHGD 2011-04-27

Phạm Ngọc Thủy

Đề xuất một số biện pháp gây hứng thú trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

(Xem toàn văn)

Suggesting some motivational measures in teaching and learning chemistry  at secondary high schools

27(61)

109-114

65

KHGD 2011-04-27

Dương Hữu Tòng

Các cách tiếp cận của khái niệm số tự nhiên trong lịch sử và sách giáo khoa Toán lớp 1 (Xem toàn văn)

The approaches to the natural numbers in history and mathematics textbook Grade 1

27(61)

142-149

66

KHGD 2011-11-31

Huỳnh Thanh Triều

Lạm bàn về giáo dục (Xem toàn văn)

Some ideas on education

31(65)

188-191

67

KHGD 2011-01-25

Bùi Anh Tuấn,

Đào Thị Hồng Nam

Đánh giá của các trường trung học phổ thông về chất lượng đào tạo của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

(Xem toàn văn)

Analysis the feedback of highschools for the teacher training quality of School of Education, Can Tho University

25(59)

146-160

68

KHGD 2011-05-28

Lê Anh Tuấn,

Nguyễn Thị Hồng Tâm

Văn hóa ứng xử của hướng dẫn viên du lịch (Xem toàn văn)

A tour-guide’s behaving culture

28(62)

45-54

69

KHGD 2011-01-25

Hoàng Tuyết

Chương trình môn học trong đào tạo theo học chế tín chỉ (Xem toàn văn)

Syllabi in the credit based system

25(59)

15-22

70

KHGD 2011-05-28

Đinh Thị Tứ

Nhận thức của giáo viên Mầm non về nội dung cần chuẩn bị biểu tượng số cho trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi vào học toán ở lớp Một

(Xem toàn văn)

Pre-school teachers' perception of required preparation work on numeric symbols for children to study arithmetic at grade 1

28(62)

33-37

71

KHGD 2011-11-31

Đinh Thị Tứ,

Triệu Tất Đạt

Thực trạng chuẩn bị biểu tượng số cho trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) vào học Toán ở lớp 1 của một số trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The status of preparing numeric symbols for children at the age of 5 to 6 years old to study arithmetic at grade 1 in some preschools at Ho Chi Minh City

31(65)

94-101

72

KHGD 2011-11-31

Hoa Ánh Tường

Sử dụng câu hỏi kết thúc mở kích thích học sinh giao tiếp toán học (Xem toàn văn)

Using “Open – ended questions” to promote students to communicate mathematics

31(65)

121-124

NGÔN NGỮ HỌC

73

NN 2011-07-29

Phạm Hùng Dũng

Ý nghĩa dải mức độ và cách dùng của các đơn vị chỉ mức độ trong tiếng Việt

(Xem toàn văn)

Meaning of degree band and the use of units for degree in Vietnamese

29(63)

57-67

74

NN 2011-11-31

Trần Hoàng

Ngôn ngữ trong câu trắc nghiệm khách quan (Xem toàn văn)

Linguistics in objective test items

31(65)

83-93

75

NN 2011-12-32

Nguyễn Thị Lệ

Từ ngữ trong án văn tiếng Việt hiện nay: thực trạng và giải pháp (Xem toàn văn)

The words in the Vietnamese sentences now - status and solutions

32(66)

154-162

76

NN 2011-12-32

Nguyễn Thị Mai

Hai thành phần thông tin trong câu hỏi chính danh tiếng Việt (Xem toàn văn)

Two informative components in a Vietnamese explicit question

32(66)

78-84

77

NN 2011-12-32

Đinh Văn Sơn

Một số khả năng chuyển dịch các từ phiếm định trong câu khẳng định tuyệt đối tiếng Việt sang tiếng Anh (Xem toàn văn)

Some possibilities of translating the indefinite words in Vietnamese absolutely affirmative sentences into English

32(66)

85-91

78

NN 2011-12-32

Đoàn Thị Tâm

Từ nguồn gốc gia đình của F. Enghen, tìm hiểu về từ thân tộc trong tiếng Ê-đê

(Xem toàn văn)

From the family’s origin of F. Enghen, learning about the word “kinship” in Ede language

32(66)

69-77

79

NN 2011-03-26

Đào Mạnh Toàn

Đối chiếu cấu trúc ngữ nghĩa, ngữ dụng của các từ hồng, đỏ trong tiếng Việt với các từ , trong tiếng Hán hiện đại

(Xem toàn văn)

Contrasting semantic, pragmatic structures of the words “hồng”, “đỏ” in Vietnamese with the words , in modern Chinese

26(60)

137-144

80

NN-2010-07-29

Huỳnh Thị Thu Toàn

Nghiên cứu về những ảnh hưởng của đặc điểm điệu tính tiếng Việt đến việc phát âm tiếng Pháp (Xem toàn văn)

Investigating the influence of  characteristics of Vietnamese intonation  in learning French

29(63)

43-51

81

NN 2011-07-29

Lê Văn Trung

Thử sơ đồ hóa khái niệm từ Hán Việt và một số thuật ngữ hữu quan (Xem toàn văn)

Mapping some concepts of the Sino-Vietnamese words and some related terms

29(63)

142-148

82

NN 2011-01-25

Nguyen Thanh Tung

Vietnamese and Australian rules of politeness and respect (Xem toàn văn)

Các quy tắc lịch sự và kính trọng của người Việt và người Úc

25(59)

56-67

83

NN 2011-05-28

Nguyễn Thanh Tùng

Cấu trúc thông tin trong văn bản và khả năng ứng dụng trong giáo dục ngôn ngữ (Xem toàn văn)

Information structure in a text and its application capacity into language education

28(62)

92-105

84

NN 2011-11-31

Nguyen Ngoc Vu

Understanding english idioms from the conceptual metaphor theory of cognitive linguistics (Xem toàn văn)

Hiểu thành ngữ tiếng Anh dưới góc nhìn lí thuyết ẩn dụ ý niệm của ngôn ngữ học tri nhận

31(65)

76-82

TOÁN HỌC & KH TỰ NHIÊN

85

HH 2011-09-30

Nguyễn Thị Bích Chi,

Lê Ngọc Thạch

Ly trích khử lưu huỳnh trong dầu diesel bằng chất lỏng ion (Xem toàn văn)

Extractive desulfurization of diesel oil by ionic liquid

30(64)

89-95

86

HH 2011-04-27

Nguyễn Tiến Công,

Đỗ Văn Huê,

Võ Thị Hồng Thơm,

Đặng Hà Xuyên

Tổng hợp và cấu trúc của một số hiđrazit n-thế của (4,6-đimetylpyrimiđin -2-ylsunfanyl)axetohiđrazit với các xeton thơm hoặc dị vòng thơm (Xem toàn văn)

Synthesizing and determining the structures of some N-substituted hydrazides from (4,6-dimethylpyrimidin-2-ylsulfanyl) acetohydrazide

with aromatic ketones or aromatic heterocyclic ketones

27(61)

94-99

87

TH 2011-11-31

Trần Anh Dũng

Giảng dạy Toán nâng cao bậc trung học phổ thông ở Hoa Kì nhìn từ quan điểm đổi mới giáo dục ở Việt Nam (Xem toàn văn)

Teaching advanced mathematics at secondary high schools in the USA under the viewpoint of Vietnam educational innovation

31(65)

112-120

88

SH 2011-09-30

Dương Trí Dũng,

Nguyễn Hoàng Oanh

Đặc điểm động vật nổi trên kênh, rạch ô nhiễm ở Cần Thơ vào mùa khô

(Xem toàn văn)

Characteristics of plankton on the polluted canals at Can Tho City in dry season

30(64)

108-115

89

HH 2011-09-30

Lê Văn Đăng,

Phạm Hoàng Hiển

Giới thiệu về máy quay phim kỹ thuật số và sử dụng phần mềm Pinnacle Studio 9.4 để xử lý một cảnh quay thí nghiệm hóa học

(Xem toàn văn)

Introduction to digital cameras and software of Pinnacle Studio 9.4 to handle a scene of Chemical test

30(64)

146-153

90

TH 2011-04-27

Lê Hoàn Hóa,

Nguyễn Ngọc Trọng

Tính  của tập nghiệm mạnh phương trình vi tích phân volterra đối số lệch phi tuyến loại hyperbolic (Xem toàn văn)

The  property of a set of strong solutions of the nonlinear hyperbolic Volterra integro-differential equation with deviating argument

27(61)

1-14

91

TH 2011-09-30

Do Xuan Hoi,

Tran Thi Ngoc Lam

On the linear behavior of the screening potential in high-density OCP plasmas

(Xem toàn văn)

Về dạng biến thiên tuyến tính của thế màn chắn trong plasma OCP mật độ cao

30(64)

59-67

92

SH 2011-09-30

Phạm Thị Hồng,

Lê Diễm Kiều,

Võ Hồng Trung,

Lê Thị Trung

Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy và mật độ tế bào xuất phát lên sự tăng trưởng của vi tảo Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko được phân lập ở huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Effect of the culture condition and initial cell density on the growth of microalgae Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko from Can Gio, Ho Chi Minh City isolated

30(64)

124-131

93

VL 2011-09-30

Nguyễn Văn Hùng,

Phạm Hùng Thái

Xác định liều chiếu trong của P-32 cho nhân viên bức xạ bằng phân tích nước tiểu và đo nhấp nháy lỏng (Xem toàn văn)

Determining internal dosimetry of P-32 for radiation workers by analysis of the human urine and liquid scintillation counting

30(64)

68-76

94

TH 2011-04-27

Trần Huyên

Thuật toán tìm cơ sở của giao và tổng hai modun con trong modun tự do hữu hạn sinh trên vành chính (Xem toàn văn)

On the algorithm constructing the basis of cross and total for two sub-modules in the finite free module generated over the principal ring

27(61)

24-29

95

SH 2011-09-30

Ngô Thị Lan,

Võ Đạo Hiến

Nghiên cứu thành phần quần xã Tuyến trùng ở một số sinh cảnh điển hình thuộc Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Investing elements of nematode communities in some typical habitats in Can Gio mongrove swamp, Ho Chi Minh City

30(64)

117-123

96

TH 2011-04-27

Nguyễn Chí Long

Bổ đề Farkas và ứng dụng trong thị trường tài chính (Xem toàn văn)

Farkas lemma and its applications in financial market

27(61)

41-53

97

TH 2011-09-30

Nguyễn Chí Long

Mô hình định giá tài sản tư bản

(Xem toàn văn)

The capital asset pricing model

30(64)

25-41

98

TH 2011-04-27

Nguyễn Thị Nga,

Alain Birebent

Nghiên cứu didactique về sự mô hình hóa các hiện tượng tuần hoàn (Xem toàn văn)

A didactic research on the modeling periodic phenomena

27(61)

30-40

99

HH 2011-04-27

Trần Thị Kim Ngân,

Lê Ngọc Thạch

Tổng hợp một số benzensulfonat aril dưới sự chiếu xạ vi sóng (Xem toàn văn)

Synthesis of some aryl benzenesulfonates with microwave irradiation

27(61)

100-108

100

SH 2011-04-27

Tống Xuân Tám,

Nguyễn Thị Ngọc Chúc

Điều tra thành phần các loài cá ở một số nhánh sông, suối chính chảy vào sông Sài Gòn thuộc tỉnh Bình Phước (Xem toàn văn)

Investigating fish composition in some main tributaries, springs flowing into Sai Gon river in Binh Phuoc province area

27(61)

127-141

101

SH 2011-09-30

Tống Xuân Tám,

Đào Thị Kim Anh

Bước đầu sử dụng phần mềm Articulate Studio ’09 để xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan lớp lưỡng cư phục vụ dạy - học trực tuyến (Xem toàn văn)

Applying Articulate Studio ’09 software to analyzing the multiple choice items on amphibian class for E-learning

30(64)

96-107

102

HH 2011-04-27

Trần Thiện Thanh,

Hoàng Đức Tâm,

Hà Xuân Cường

Xác định hàm lượng của kali trong một số mẫu muối kali có trên thị trường ở Việt Nam (Xem toàn văn)

Determining the content of potassium in some salt samples on the Vietnam market, namely

27(61)

115-120

103

TH 2011-04-27

KHGD-2011-04-27

Nguyễn Chiến Thắng

Một số phương thức rèn luyện cho sinh viên sư phạm toán kỹ năng biến đổi thông tin khi dạy học các môn toán sơ cấp

(Xem toàn văn)

Some ways to cultivate the skills of information processing for math teacher students to teach elementary mathematics subjects

27(61)

68-77

104

TH 2011-09-30

Nguyen Huu Thong,

Tran Van Hao

A new probabilistic algorithm for solving nonlinear equations systems (Xem toàn văn)

Một giải thuật xác suất mới giải hệ phương trình phi tuyến

30(64)

1-17

105

TH 2011-04-27

Lê Thái Bảo Thiên Trung

Dạy và học khái niệm giới hạn hàm số ở trường trung học phổ thông (Xem toàn văn)

Teaching and learning the concept of limit function at secondary high schools

27(61)

62-67

106

TH 2011-09-30

Lê Thái Bảo Thiên Trung

Vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán và các lợi ích của máy tính cầm tay (Xem toàn văn)

Issues of application of information technology to teaching mathematics and the benefits of calculators

30(64)

51-58

107

TH 2011-03-27

Hoa Ánh Tường

Định lý Thalès một nghiên cứu nâng cao chất lượng dạy và học (Xem toàn văn)

Using Thalès theorem correctly - A research to improve teaching and learning quality

27(61)

54-61

108

TH 2011-09-30

Ngo Quoc Viet

Multi-coronas Zernike moments on curvelet-like transform and application to pattern recognition (Xem toàn văn)

Moment đa vành tròn trên miền biến đổi tựa curvelet và ứng dụng trong nhận dạng ảnh

30(64)

42-50

109

TH 2011-04-27

Le Anh Vu,

Duong Quang Hoa

The structure of connes’ C* Algebras associated to a subclass of md5 groups (Xem toàn văn)

Cấu trúc các C*đại số Connes liên kết với một lớp con các MD5 nhóm

27(61)

15-23

110

TH 2011-09-30

Lê Anh Vũ,

Nguyễn Phước Thịnh

Phân loại các MD-đại số năm chiều với ideal dẫn xuất hai chiều (Xem toàn văn)

Classification of 5-diemensional MD-algebras-

with 2-dimensional derived ideal

30(64)

18-24

111

HH 2011-09-30

Dương Bá Vũ,

Nguyễn Thị Minh Thúy,

Nguyễn Kim Diễm

Mai

Tổng hợp, cấu trúc của một số phức chất của platin(ii) chứa phối tử amin

(Xem toàn văn)

Synthesis and structure of some complexes of platinum (II) containing amine ligand

30(64)

82-88

VĂN HỌC

112

VH 2011-03-26

Trần Văn Ban

Kiểu nhân vật ám ảnh trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương (Xem toàn văn)

The style of the character with obsession in the works by Nguyen Binh Phuong

26(60)

27-36

113

VH 2011-03-26

Trần Quang Dũng,

Lê Thị Nương

Tư tưởng Nho giáo và đạo lý dân tộc qua đề tài “Triết lý nhân sinh, răn dạy đạo lý” trong thơ Nôm Đường luật thế kỉ XV

(Xem toàn văn)

Confucianism thoughts and national morality through the theme of life philosophy, moral teaching of Tang prosody Nom poetry in the 15th century

26(60)

11-17

114

VH 2011-03-26

Nguyễn Tiến Dũng

Vẻ đẹp người anh hùng Dăm Giông trong sử thi “Giông, Giơˇ mồ côi từ nhỏ”

(Xem toàn văn)

The beauty of the hero Dăm Giông in the epic “Giông, Giơˇ - an orphan since early childhood”

26(60)

145-151

115

VH 2011-07-29

Nguyễn Văn Đông

Thiên nhiên miền Tây Nam Bộ trong truyện ngắn Sơn Nam (Xem toàn văn)

Western Nam Bo nature in Son Nam’s short stories

29(63)

22-32

116

VH 2011-07-29

Bạch Văn Hợp

Văn xuôi nghệ thuật Nguyên Hồng và cội nguồn của lòng thương cảm (Xem toàn văn)

Nguyen Hong’s artistic prose and the root of compassion

29(63)

1-10

117

VH 2011-07-29

Nguyễn Thị Huệ

Truyện đường rừng của nhà văn Lý Văn Sâm (Xem toàn văn)

“Truyen duong rung” by Ly Van Sam

29(63)

11-21

118

VH 2011-12-32

Lê Văn Hùng

Lời thơ trào phúng – một biện pháp nghệ thuật xây dựng nên thơ Nôm Đường luật Hồ Xuân Hương (Xem toàn văn)

The satirical language in Ho Xuan Huong’s poems writtenunder Duong’s poetic rules

32(66)

111-119

119

VH 2011-03-26

Đoàn Trọng Huy

Sự kết hợp tài hoa thi ca và triết học trong thơ Chế Lan Viên (Xem toàn văn)

Harmonious association between poetry and philosophy in Che Lan Vien‘s poetry

26(60)

18-26

120

VH 2011-12-32

Wang Jia

Tình hình dịch thuật và xuất bản tiểu thuyết Minh - Thanh (Trung Quốc) ở Việt Nam đầu thế kỉ XX (1900-1930) (Xem toàn văn)

Study on Vietnam translating and publishing Chinese Ming-Qing novels in the early 20th century (1900-1930)

32(66)

145-153

121

VH 2011-03-26

Nguyễn Văn Kha

Tiếp nhận văn học Nga thời kỳ Xô – viết ở Việt Nam (Xem toàn văn)

Accepting the Russian literature in the Soviet time in Vietnam

26(60)

37-44

122

VH 2011-07-29

Nguyễn Thị Minh

Mùa thu trong thơ chữ Hán Nguyễn Du

(Xem toàn văn)

Autumn in Nguyen Du’s Chinese poems

29(63)

33-37

123

VH 2011-07-29

Phan Bích Thủy

Bến không chồng - những ám ảnh khó quên từ trang sách đến màn ảnh (Xem toàn văn)

“Bến không chồng” - a unforgettable obsession from novel to film

29(63)

38-42

124

VH 2011-12-32

Phan Bích Thủy

Phim Đừng đốt – câu chuyện huyền thoại về cuốn nhật kí Đặng Thùy Trâm

(Xem toàn văn)

The film “Don’t burn” – the legendary story of Dang Thuy Tram’s diary

32(66)

120-126

125

VH 2011-12-32

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Hội thoại trong Truyện Kiều của Nguyễn Du (Xem toàn văn)

Conversation in Nguyen Du’s Tale of Kieu

32(66)

92-102

126

VH 2011-03-26

Đinh Phan Cẩm Vân

Cảnh và tình trong Đường thi (Xem toàn văn)

Scenery and love in the Tang poetry

26(60)

6-10

127

VH 2011-12-32

Đinh Phan Cẩm Vân

Ảnh hưởng của C.P. Baudelaire trong thơ lãng mạn Trung Quốc và Việt Nam đầu thế kỉ XX (Xem toàn văn)

Influences of P. C. Baudelaire on Chinese and Vietnamese romantic poetry in the early 20th century

32(66)

136-144

128

VH 2011-03-26

Đoàn Thị Thu Vân

Bài kệ thị tịch của đại sư Khuông Việt – những tâm truyền đầy ý nghĩa cho mọi người trong cuộc sống (Xem toàn văn)

The Buddhist poem “Thi tich” of the great bonze Khuong Viet -a meaningful impartation of heart for everybody in the life

26(60)

1-5

129

VH 2011-12-32

Đoàn Thị Thu Vân

Sự hợp dung văn hóa trong ca dao Việt Nam

(Xem toàn văn)

Cultural mixability in Vietnamese folk-songs

32(66)

127-135

130

VH 2011-12-32

Lê Thu Yến

Văn hóa ứng xử người Việt thể hiện qua tình yêu Kim – Kiều (Truyện Kiều của Nguyễn Du) (Xem toàn văn)

Vietnamese culture of behavior presented in Kim Trong - Thuy Kieu's love story in Nguyen Du's Tale of Kieu

32(66)

103-110

LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ

131

ĐL 2011-03-26

Nguyễn Thị Bình

Xây dựng một số chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững tại các khu công nghiệp Đồng Nai (Xem toàn văn)

Building some criteria to evaluate the sustainable development in the Dong Nai industrial zones

26(60)

108-113

132

ĐL 2011-07-29

Nguyễn Thị Bình

Nghiên cứu thực trạng phát triển trang trại ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001 – 2008

(Xem toàn văn)

Status of developing farms in Dong Nai province from 2001 to 2008

29(63)

105-114

133

ĐL 2011-12-32

Vũ Thị Kim Cúc

Vai trò của các nhân tố kinh tế - xã hội đối với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố Hải Phòng (Xem toàn văn)

Socio - economic factors toward the changes of agrico-economic structure of Hai Phong City

32(66)

36-44

134

ĐL 2011-03-26

Nguyễn Văn Cư,

Nguyễn Thám,

Nguyễn Đăng Độ

Quản lý đất lưu vực sông Hương theo hướng hạn chế thoái hóa đất (Xem toàn văn)

Managing soil on Huong river basin according to limiting soil degradation

26(60)

53-63

135

ĐL 2011-03-26

Hoàng Công Dũng

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp TP Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại và phát triển bền vững (Xem toàn văn)

Accelerating the Industry Structure Changing in Ho Chi Minh City toward the modern and sustainable development

26(60)

98-107

136

LS 2011-03-26

Võ Văn Dũng

Quan điểm về mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân thời kì Tiên Tần (Xem toàn văn)

The viewpoint on the relationship between government and people in thepre-Qin period

26(60)

128-136

137

LS 2011-07-29

Võ Xuân Đàn

Ngô Chân Lưu và giới trí thức Phật giáo Việt Nam đầu thời kỳ tự chủ (Xem toàn văn)

Ngo Chan Luu and Buddhist intellectuals at the beginning of the autonomous time in Vietnam

29(63)

68-75

138

ĐL 2011-09-30

Nguyễn Đăng Độ,

Nguyễn Thám

Đặc điểm phân hóa tự nhiên và sự hình thành các đơn vị cảnh quan lưu vực sông Hương (Xem toàn văn)

Characteristics of natural differentiation and the formation of landscape units in Huong river basin

30(64)

132-145

139

ĐL 2011-03-26

Nguyễn Hà Quỳnh Giao

Thực trạng khai thác thị trường khách du lịch quốc tế đến Thừa Thiên – Huế giai đoạn 2000 – 2009 (Xem toàn văn)

Status of exploiting the international tourism market in Thua Thien – Hue from 2000 to 2009

26(60)

88-97

140

ĐL 2011-03-26

Hoàng Thị Việt Hà

Phát triển cây ăn trái tỉnh Đồng Tháp – thực trạng và giải pháp (Xem toàn văn)

Developing fruit-tree growing in Dong Thap province – status and solution

26(60)

74-78

141

ĐL 2011-07-29

Phạm Xuân Hậu

Vấn đề phát triển kinh tế biển - đảo, ven biển Việt Nam thời kỳ kinh tế thị trường và hội nhập (Xem toàn văn)

Issues of developing sea-island and coast economy in Vietnam  in the time of integration

29(63)

76-86

142

ĐL 2011-12-32

Nguyễn Kim Hồng

Nguyễn Thị Bé Ba

An ninh lương thực vùng đồng bằng sông Cửu Long (Xem toàn văn)

The Mekong Delta: food securrity

32(66)

3-15

143

LS 2011-03-26

Bùi Tiến Huân

Chính sách “giáo hóa” của triều Nguyễn đối với vùng núi miền Trung (1802-1883)

(Xem toàn văn)

“Cultivation” policy of the Nguyen dynasty for the people on the mountains in the Central Vietnam(1802-1883)

26(60)

123-127

144

LS 2011-12-32

Nguyễn Minh Mẫn

An ninh năng lượng thế giới những năm đầu thế kỉ XXI (Xem toàn văn)

The world’s energy security in the early years of XXI century

32(66)

45-56

145

ĐL 2011-03-26

Nguyễn Phúc Nghiệp

Sông rạch và kênh đào ở Tiền Giang trong các thế kỉ XVII-XVIII và nửa đầu thế kỉ XIX (Xem toàn văn)

Rivers and canals in Tien Giang province in the 17th, 18th and the first half beginning of the 19th century

26(60)

45-52

146

LS 2011-05-28

Ngô Minh Oanh

Sự du nhập giáo dục phương Tây vào Nam Kỳ Việt Nam thời thuộc Pháp (1861 - 1945) (Xem toàn văn)

Importation of the Western education to South Vietnam under the French domination (1861 - 1945)

28(62)

13-22

147

ĐL 2011-07-29

Huỳnh Phẩm Dũng Phát

Cơ hội và thách thức từ “cơ cấu dân số vàng” đối với giáo dục phổ thông tỉnh Tiền Giang (Xem toàn văn)

The opportunities and challenges from “demographic bonus” for the education of Tien Giang province

29(63)

135-141

148

LS 2011-12-32

Trần Phi Phượng

Một phương pháp tiếp cận mới về gia đình: mối quan hệ giữa sản xuất và tái sinh sản (Xem toàn văn)

A new approach to family studies: the relationship between production and reproduction

32(66)

163-167

149

ĐL 2011-04-27

Nguyễn Thám,

Hồ Đình Thanh

Ứng dụng công nghệ Gis thành lập bản đồ phân chia lưu vực sông phục vụ cho việc cảnh báo nguy cơ lũ quét ở tỉnh Gia Lai

(Xem toàn văn)

Applying geography information system technology in establishing the partial map of the river basin aiming at warning danger of flash flood in Gia Lai province

27(61)

121-126

150

ĐL 2011-07-29

Nguyễn Thám,

Nguyễn Hoàng Sơn

Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế (Xem toàn văn)

Bioclimatic resource assessment for the development of tourism in Thua Thien - Hue province

29(63)

94-104

151

ĐL 2011-12-32

Trần Thị Đang Thanh

Du lịch mùa nước nổi vùng Đồng Tháp Mười - tiềm năng và thực trạng (Xem toàn văn)

Flood season travel in Dong Thap Muoi – potential and status

32(66)

168-176

152

ĐL 2011-12-32

Phạm Thị Xuân Thọ

Phạm Thị Bạch Tuyết

Biến động dân số Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1999-2009: hiện trạng, nguyên nhân và các giải pháp (Xem toàn văn)

Ho Chi Minh City’s population change in the period 1999 - 2009: status, causes and solutions

32(66)

16-26

153

ĐL 2011-07-29

Phạm Đỗ Văn Trung

Chỉ số tụ cư (agglomeration index) trong quá trình nghiên cứu đô thị hóa ở Việt Nam

(Xem toàn văn)

Agglomeration index in studying the process of urbanization in Viet Nam

29(63)

87-93

154

ĐL 2011-07-29

Nguyễn Xuân Trường

Đặc điểm địa chất và địa lí tự nhiên công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (Xem toàn văn)

Geological features and physical geography of Dong Van stone plateau geopark, Ha Giang province

29(63)

115-123

155

ĐL 2011-12-32

Trương Văn Tuấn

Tính chọn lọc của nhập cư tỉnh Đồng Nai (Xem toàn văn)

The selectivity of immigrants’ characteristics in Dong Nai province

32(66)

27-35

156

ĐL 2011-03-26

La Nữ Ánh Vân

Tài nguyên du lịch biển, đảo Bình Thuận (Xem toàn văn)

Sea and island tourism resources of Binh Thuan province the real situation and solution

26(60)

79-87

KHOA HỌC TRÁI ĐẤT& MÔI TRƯỜNG

157

KHTĐ2011-03-26

Trịnh Văn Anh,

Phạm Xuân Hậu

Hiệu ứng nhà kính và những giải pháp hạn chế hậu quả của việc tăng hiệu ứng nhà kính của trái đất đối với đời sống, kinh tế ở Việt Nam (Xem toàn văn)

Greenhouse effect and some measures to reduce the consequence of the world’s  increase of greenhouse effect toward the life, economy in Vietnam

26(60)

64-73

158

KHTĐ 2011-09-30

Trần Quốc Hà

Theo dõi diễn tiến của chu kỳ hoạt động Mặt Trời thứ 24 (Xem toàn văn)

Studying the 24th solar cycle

30(64)

77-81

Ghi chú:

v     Tổng số bài báo khoa học: 130

v     Tư liệu tham khảo: 17

v     Ý kiến trao đổi: 11

v     Trong đó bài báo khoa học viết bằng tiếng Anh: 06