Vietnamese-VN简体中文

Tuổi trẻ Khoa Trung
Năng động - Sáng tạo - Nhiệt huyết
 

 

Trang Chủ Biêu mẫu - Hướng dẫn Hướng dẫn CTTN - ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH THANH NIÊN NĂM HỌC 2011 - 2012
CTTN - ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH THANH NIÊN NĂM HỌC 2011 - 2012 PDF. In Email
Thứ sáu, 02 Tháng 3 2012 14:49

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

*** TP. Hồ Chí Minh, ngày  22 tháng 9 năm 2011

Số:    /HD-ĐTN

HƯỚNG DẪN

Tổ chức triển khai, đăng ký thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá

và công nhận công trình thanh niên năm học 2011 - 2012


Nhằm thực hiện chủ đề năm học 2011 - 2012 “Đoàn viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, tự tin hội nhập”, Ban Thường vụ Đoàn Trường hướng dẫn việc triển khai, đăng ký thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá và công nhận công trình thanh niên năm học 2011 - 2012, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU:

1. 100% cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường, Đoàn cơ sở thực hiện ít nhất 01 công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại đơn vị.

2. Ít nhất 35 công trình thanh niên được công nhận công trình thanh niên làm theo lời Bác năm học 2011 - 2012.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN:

1. Công trình thanh niên: là phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện, nhằm tạo môi trường để đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia những việc làm thiết thực góp phần cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của tổ chức Đoàn - Hội; qua đó giúp đoàn viên, hội viên, thanh niên rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức vì tập thể, cộng đồng. Công trình thanh niên phải do tập thể đoàn viên thanh niên của đơn vị đăng ký thực hiện và phải có những sản phẩm cụ thể.

2. Phân loại công trình thanh niên:

2.1. Theo cấp quản lý:

Công trình thanh niên có thể chia thành 3 cấp: chi đoàn, Đoàn cơ sở, Đoàn trường. Công trình thanh niên có thể được thực hiện với sự phối hợp của nhiều cơ sở Đoàn trong cùng 1 đơn vị hoặc đơn vị khác.

Đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm duyệt kế hoạch thực hiện công trình thanh niên của cơ sở nhằm xác định tính chất, mức độ khả thi, mục tiêu công trình trước khi cơ sở triển khai thực hiện. Đoàn cơ sở nào duyệt kế hoạch thực hiện công trình thanh niên của cấp trực thuộc thì có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá, công nhận kết quả thực hiện các công trình thanh niên đó.

2.2. Theo nội dung công trình:

+ Nhóm công trình tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị: tập trung các công trình thực hiện việc học tốt, dạy tốt; khuyến khích giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên tích cực nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng đào tạo, hình ảnh của nhà trường ra ngoài xã hội,...

+ Nhóm công trình thực hiện việc xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị: tập trung các công trình, phần việc xây dựng lớp học sạch đẹp, văn minh, không nói tục chửi thề, xây dựng nếp sống văn minh học đường, các công trình tạo cảnh quan môi trường sư phạm sạch đẹp, xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh, sinh viên,… 

+ Nhóm công trình thực hiện an sinh xã hội: tập trung các công trình, phần việc giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng Nhà tình bạn,…

+ Nhóm công trình đồng hành cùng thanh niên trên đường mưu sinh lập nghiệp: tập trung các công trình, phần việc hỗ trợ học sinh, hỗ trợ học bổng, nhà trọ,…

+ Nhóm công trình xây dựng Đoàn - Hội  vững mạnh: Nghiên cứu chọn lựa những vấn đề còn hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn - Hội để xây dựng công trình như phần mềm quản lý Đoàn viên - Hội viên; công tác tập hợp thanh niên; xây dựng chi đoàn kiểu mẫu, nâng cao năng lực cán bộ Đoàn - Hội,…

3. Đảm bảo tính hiệu quả khi triển khai thực hiện công trình thanh niên:

3.1. Được việc: Thể hiện được vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên tại đơn vị góp phần giải quyết những vấn đề khó, mới trong hoạt động chuyên môn tại đơn vị.

3.2. Được người: Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên có thể phát huy năng lực cá nhân, khả năng sáng tạo; rèn luyện nhận thức chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức và khả năng làm việc tập thể, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ.

3.3. Được tổ chức: Tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên cùng tham gia thực hiện công trình. Qua đó có thể phát hiện những nhân tố tích cực để xây dựng đội ngũ kế thừa, lực lượng đoàn viên ưu tú, thanh niên tiên tiến tại đơn vị.

Rèn luyện khả năng tổ chức, quản lý cho đội ngũ cán bộ góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn – Hội vững mạnh, đồng thời tạo uy tín và thể hiện vai trò xung kích của tổ chức đối với xã hội.

3.4. Hiệu quả về kinh phí (nếu có): Kinh phí làm lợi được từ công trình thanh niên có thể sử dụng để bổ sung cho hoạt động Đoàn tại cơ sở, kinh phí khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong quá trình thực hiện công trình thanh  niên.

4. Quy trình tổ chức thực hiện công trình thanh niên: có 5 bước

Bước 1: Nghiên cứu chọn công trình và xây dựng kế hoạch thực hiện

Bước 2: Đăng ký thực hiện

Bước 3: Tổ chức thực hiện công trình

Bước 4: Giám sát và kiểm tra quy trình thực hiện Công trình thanh niên

Bước 5: Tổ chức nghiệm thu, công nhận và tổng kết bàn giao

Lưu ý: Nếu phát hiện việc tổ chức đăng ký thực hiện không đảm bảo tiêu chuẩn là công trình thanh niên thì Đoàn cấp trên trực tiếp không chấp thuận công trình thanh niên và yêu cầu thực hiện lại các nội dung đảm bảo theo tiêu chuẩn.

Đoàn cấp trên trực tiếp sau khi kiểm tra mục đích, tính khả thi của công trình phải xác nhận các công trình thanh niên thực hiện trong năm học 2011 - 2012 của cơ sở Đoàn và chỉ đánh giá công nhận những công trình thanh niên được xác nhận.


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường:

- Căn cứ Hướng dẫn này, cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường triển khai, tổ chức đăng ký công trình thanh niên theo chủ đề năm học 2011 - 2012.

- Thời gian cơ sở tổ chức đăng ký công trình tại đơn vị chậm nhất là ngày 30/9/2011. Riêng các chi đoàn năm nhất là ngày 15/10/2011

- Các Đoàn cơ sở gửi bảng tổng hợp tất cả công trình thanh niên năm học 2011 - 2012 của đơn vị đã qua thẩm định, có xác nhận của Chi ủy - Ban chủ nhiệm khoa  gửi về Văn phòng Đoàn Trường chậm nhất ngày 12/10/2011.

2. Cấp Đoàn Trường:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường có trách nhiệm định hướng việc triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên năm học 2011 - 2012 cho cơ sở được phân công phụ trách; tham gia giám sát, kiểm tra, đánh giá và thẩm định công trình thanh niên tại cơ sở theo chủ đề năm học 2011 - 2012.

- Phân công Ủy ban Kiểm tra Đoàn Trường là bộ phận tổng hợp số lượng công trình thanh niên cấp cơ sở đăng ký trong năm học 2011 - 2012; tham mưu kế hoạch tổ chức giám sát, kiểm tra và công nhận công trình thanh niên cấp trường năm học 2011 - 2012.

- Tổ chức hội thu 18/3/2012.

3. Tiến độ thực hiện:

- Tháng 09/2011: Hướng dẫn việc triển khai thực hiện, các đơn vị cơ sở Đoàn xác định công trình thanh niên tại đơn vị và xây dựng kế hoạch tổ chức.

- Ngày 08/10/2011: Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký thực hiện công trình thanh niên năm học 2011 - 2012.

- Tháng 10/2011 – 3/2012: thực hiện công trình thanh niên.

- Tháng 4/2012:   Kiểm tra, đánh giá công trình và công nhận

- Tháng 5/2012: Tổ chức tổng kết tuyên dương các công trình đạt hiệu quả cao, công trình thanh niên làm theo lời Bác năm học 2011 - 2012.


TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Thi Ngọc Cẩm 

Nhạc Hot Việt Tháng 02/2014 - Various Artists

Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3


 Văn hóa - Giải trí - Giáo dục 

 HỆ THỐNG VĂN BẢN ĐOÀN TRƯỜNG 

 Hệ thống văn bản Hội sinh viên 

 Trò chuyện cùng sv 

 Gương mặt tiêu biểu 

 Tin phòng đọc 

Mục lục sách phòng đọc 

Để dễ dàng hơn trong việc tìm sách, các bạn sinh viên có thể tham khảo mục lục sách phòng đọc tại...
 

  Du lịch Việt Nam  

 Danh ngôn cuộc sống 

  Nào ta cùng cười  

 Phần mềm luyện thi bằng lái xe Moto hạng A1 

 WebLinks 


 Tin tức - Sự kiện 

Khánh thành bảo tàng Côn Đảo tại Bà Rịa-Vũng Tàu


Ngày 6/9, tại huyện Côn Đảo, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lễ khánh thành Bảo tàng Côn Đảo. Du khách tham quan khu di tích "chuồng cọp" ở Nhà tù Côn Đảo, nơi trước đây từng giam cầm những chiến sỹ cách mạng. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN) Công trình Bảo tàng Côn Đảo được khởi công xây dựng từ tháng 12/2009, với tổng kinh phí trên 62 tỷ đồng; trong đó 40 tỷ đồng...