French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Thanh tra đào tạo
  
Giải quyết khiếu nại
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT KHIẾU NẠI 2012 9895
2 Xử lý đơn khiếu nại 2403
3 Quy định chung, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, điều kiện để khiếu nại 3327
4 Quy trình thực hiện giải quyết khiếu nại lần 2 3080
5 Quy trình thực hiện giải quyết khiếu nại lần đầu 2992
 


 Kênh video TTĐT 

 SÁCH NGHIỆP VỤ 

 TIẾP CÔNG DÂN 

 Đăng nhập 
 Hoạt động Công đoàn 

 GIAO LƯU, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA