Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Thân Thiện - Hiệu Quả - Phát Triển
  
Phòng KHTC Giới Thiệu
Chức năng - Nhiệm vụ - Quá trình phát triển

1. Chức năng:

Phòng Kế hoạch Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, quản lý hoạt động tài chính, tài sản, chế độ kế toán. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ:

 • Lập và thực hiện kế hoạch được duyệt về thu chi tài chính.
 • Lập và theo dõi các hợp đồng đào tạo và thực hiện điều khoản kinh phí.
 • Kiểm tra  chặt chẽ quá trình thu chi, thanh quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động, mua sắm, xây dựng, sửa chữa.
 • Tổ chức thực hiện công tác kế toán của Trường. Hướng dẫn chế độ kế toán và các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, kiểm tra tài chính đối với các đơn vị hạch toán độc lập của Trường.
 • Lập kế hoạch ngân sách, căn cứ dự toán được giao và kế hoạch công tác của các đơn vị, cân đối nhu cầu sử dụng kinh phí các đơn vị theo các quy định và định mức chi tiêu.
 • Thực hiện công khai tài chính theo quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu của Bộ và của cơ quan có thẩm quyền về báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, công tác thanh tra, kiểm tra, bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định
 • Quản lý tài chính, tài sản của Trường.
 • Phối hợp với phòng Quản trị Thiết bị và các đơn vị kiểm kê tài sản theo quy định.

3. Quá trình phát triển

Là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, có chức năng nhiệm vụ trong công tác quản lý tài chính như đã nêu trên, trong suốt 39 năm kể từ ngày thành lập trường (1976-2015), Phòng KH&TC luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao liên tục là tập thể lao động tiên tiến. Tập thể phòng và các cá nhân được nhiều bằng khen, giấy khen cấp Bộ và Trường. Thành tích lớn nhất mà Phòng đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên  môn là sự nỗ lực đưa hoạt động tài chính của nhà Trường ổn định, đảm bảo đáp ứng việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản và kế hoạch của nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các công tác chuyên môn khác. Cùng với sự lớn mạnh của nhà trường về quy mô và hình thức đào tạo theo nhiêm vụ cũng như phục vụ công đồng, nâng cao dân trí, các nguồn thu sự nghiệp của Trường được tăng lên, bổ sung thu nhập và phúc lợi cho CB-VC. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ viên chức của phòng cũng được phát triển về trình độ, khả năng chuyên môn và phẩm chất chính trị.

Từ năm 2001 ngoài kinh phí do NSNN cấp, phòng KH-TC đã tiếp nhận tất cả các nguồn kinh phí khác từ các hoạt động sự nghiệp có thu của Trường quản lý thống nhất và tập trung một đầu mối. Những thành tích nổi bật của phòng trong năm năm gần đây như sau:

a. Công tác quản lý tài chính:

 • Triển khai nghiêm túc việc lập kế hoạch ngân sách được giao. Giải quyết kịp thời những vướng mắc trong việc chi tiêu ngân sách nhà nước trong quá trình thay đổi cơ chế quản lý tài chính theo Nghị định 43 của đơn vị và Kho bạc Nhà nước.
 • Tham mưu tích cực cho việc xây dựng các chế độ chi tiêu nội bộ của trường nhằm minh bạch và công khai hóa việc sử dụng các nguồn kinh phí;
 • Triển khai kịp thời các chính sách mới của Nhà nước, hướng dẫn cán bộ công chức thực hiện chế độ chi tiêu nội bộ của trường đối với cán bộ công chức.
 • Hướng dẫn các đơn vị những quy định về chế độ chứng từ kế toán và và yêu cầu chấp hành đúng quy trình tạm ứng và thanh quyết toán.
 • Chủ động ứng dụng tin học trong công tác chuyên môn;
 • Công khai tài chính theo đúng quy chế; đảm bảo an toàn kho quỹ.

b. Xây dựng đội ngũ:

 • Hiện nay phòng có 13 nhân sự, trong đó có 1 chuyên viên chính, 3 thạc sĩ tốt nghiệp các chuyên ngành tài chính, kế toán, kinh tế hoặc đã qua các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ, 2 VC đang theo học cao học.
 • 100% VC của đơn vị có thể sử dụng máy tính phục vụ công việc hàng ngày cũng như không ngừng tự học tập, bồi dưỡng chuyên môn.
 • Đội ngũ VC bổ sung thay thế trong thời gian qua có đủ trình độ và khả năng đáp ứng công việc đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ.
 • 100% VC chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, thái độ phục vụ đúng mực, tuân thủ các quy định của nhà nước và của Trường.
 • Nội bộ đơn vị có tinh thần giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong công tác, thẳng thắn trong đóng góp ý kiến xây dưng tập thể và nhà trường; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

c. Xây dựng cơ sở vật chất:

 • Quản lý, phân bổ nguồn vốn phù hợp để tăng cường CSVC của nhà trường phục vụ công tác đào tạo và NCKH. Tham mưu với lãnh đạo trường những nội dung cơ bản trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng vật tư, trang thiết bị.
 • Thực hiện đúng quy định về công tác quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, cân đối nguồn kinh phí tham gia vốn đối ứng  dự án.
 • Dưới sự chỉ đạo và quan tâm của lãnh đạo Trường, trang thiết bị phục vụ cho nghiệp vụ của phòng được nâng cấp thường xuyên và trang bị mới, đảm bảo phục vụ các yêu cầu của công việc.

d. Chăm lo đời sống cán bộ:

 • Cùng với các đơn vị chức năng tham gia nhiều hoạt động có thu nhằm tăng nguồn thu sự nghiệp cho Trường, bổ sung quỹ lương và phúc lợi chung.
 • Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức toàn trường.
 • Phối hợp với công đoàn bộ phận trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB-VC của đơn vị: tham quan, nghỉ mát, nghỉ dưỡng sức, vận dụng các quy định, chế độlàm thêm, kiêm nhiệm...theo quy định của nhà nước, của Trường để đảm bảo thu nhập giúp moi người yên tâm công tác.

e. Hoạt động Đảng, đoàn thể:

 • Lực lượng CBVC của đơn vị tích cực hưởng ứng các hoạt động phong trào của Công đoàn, Đoàn TN nhà trường. Công đoàn phòng luôn đạt nhiều giải thưởng cao trong các đợt hội thi 8/3 và hội diễn văn nghệ cấp Trường.
 • Từ năm 2001 đến nay, chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh năm năm liên tục. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 đảng viên được xếp loại A1. Đội ngũ đảng viên của chi bộ phát triển và vững vàng trong công tác. Trong thời gian qua, chi bộ kết nạp được 03 đảng viên mới, 01 quần chúng đã hoàn tất thủ tục, hồ sơ, chờ Đảng ủy khối xem xét và ra quyết định kết nạp.

Nhìn chung có sự phối hợp tốt giữa công tác của chi bộ, chính quyền và công đoàn bộ phận.

f. Đánh giá chung

Phòng Kế hoạch Tài chính giữ một vị trí quan trọng trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đội ngũ cán bộ viên chức của phòng ngay từ những ngày đầu đã không ngừng nỗ lực phấn đấu về nghiệp vụ chuyên môn nhằm đáp ứng những yêu cầu của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, đảm bảo thu nhập ổn định cho cán bộ công chức.

Trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong việc mở rộng các loại hình hoạt động, những kinh nghiệm rút ra được đã giúp cho nghiệp vụ của phòng được nâng cao, hoạt động tài chính của trường từng bước được kế hoạch hóa và vào nề nếp.

Những thành tích nổi bật của Phòng trong năm năm gần đây là đã tham mưu hiệu quả với lãnh đạo nhà trường trong việc quản lý tập trung các nguồn thu, xây dựng các định mức thu chi nội bộ của Trường nhằm minh bạch và công khai hóa các chế độ chính sách đối với CB-VC. Các nguồn kinh phí ngân sách, dự án nhằm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản được sử dụng đúng quy định, đúng mục đích.

Từ năm 2001 đến nay đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 4 năm liền là tập thể lao động tiên tiến, năm học 2004 -2005 là tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, được Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
Thanh toán cá nhân

Thông tin lương

 Truy Cập 

 Liên Kết Website