French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Thân Thiện - Hiệu Quả - Phát Triển
  
Phòng KHTC Nhân Sự
NHIỆM VỤ VIÊN CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

ThS. NGUYỄN THỊ YẾN NAM

Trưởng phòng

Kế toán trưởng

Bí thư Chi bộ Phòng KH-TC

: 08.38352020 – 136

: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tổ chức, điều hành, kiểm soát công việc chuyên môn chung của phòng

Xử lý các công văn, văn bản chuyên môn

Giải quyết các hồ sơ tạm ứng, thanh toán

Phân bổ kinh phí hoạt động cho các đơn vị

Tổ chức triển khai công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán các đơn vị trực thuộc

Tổ chức bộ máy kế toán, phân công, phân nhiệm các bộ phận kế toán, đề xuất tuyển dụng, luân chuyển, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật CBVC

Tham gia các Dự án, các Ban, Hội đồng của Trường

LÊ THỊ TƯỜNG VÂN

Phó Trưởng phòng

Chủ tịch Công đoàn bộ phận Phòng KH-TC

: 08.38352020 – 138

: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch ngân sách, lập dự toán chi tiết hàng năm

Phân bổ và điều chỉnh dự toán cho các đơn vị trực thuộc

Điều hành thực hiện dự toán NS qua kho bạc

Tham gia dự án XDCB và các dự án khác

Kiểm tra quy trình, thủ tục mua sắm tài sản, trang thiết bị theo quy định hiện hành

Ký các chứng từ thu chi tạm ứng, thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản theo phân công của Trưởng Phòng

Tổng hợp các báo cáo số liệu, thống kê thuộc nguồn NSNN

ThS. NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Phó Trưởng phòng

Kế toán tổng hợp

: 08.38352020 – 139

: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tổng hợp, hiệu chỉnh số liệu để lập các biểu mẫu, sổ kế toán và  báo cáo tài chính năm theo quy định

Quản trị dữ liệu kế toán trên hệ thống máy tính nội bộ

Lập bảng kê chứng từ tạm ứng,  thanh toán kho bạc

Lập các báo cáo số liệu, thống kê nguồn thu sự nghiệp

Tổng hợp số liệu báo cáo của Viện NCGD và TT Thuân An

Cập nhật thông tin, văn bản mới liên quan đến chế độ chính sách và nhiệm vụ đơn vị từ website của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Tài chính, Cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước
LÊ NGUYỄN NHƠN ÁI 

Kế toán các nguồn thu, công nợ ngoài trường

Ủy viên Công đoàn bộ phận Phòng KH-TC

: 08.38352020 – 138

: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo dõi, tổng hợp, lập chứng từ thu các nguồn thu sự nghiệp và thu hoạt động dịch vụ

Theo dõi việc sử dụng kinh phí các hợp đồng đào tạo; xác nhận số liệu để giải quyết tạm ứng và thanh toán chi hoạt động, tính tiền giờ dạy các cho giảng viên các hệ ngoài CQ

Đối chiếu số liệu kinh phí với các địa phương, đôn đốc việc thanh toán kinh phí của các địa phương,
Theo dõi số thu – chi hoạt động của các Trung tâm dịch vụ

Lập báo cáo thu sự nghiệp và thu khác

Hỗ trợ kế toán ngân hàng và kế toán kho bạc
ĐẶNG PHƯƠNG MAI

Kế toán thanh toán

: 08.38352020 – 138

: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lập, kiểm tra, hạch toán các khoản thu - chi tạm ứng và thanh toán tiền mặt

Phân tích, thanh toán tiền mặt

Thu thuế TNCN đối tượng vãng lai đối với các chứng từ chi tiền mặt

Theo dõi công nợ, đôn đốc thu nợ tạm ứng của các đơn vị, cá nhân trong trường

Hỗ trợ kế toán các nguồn thu, công nợ và kế toán kho bạc
TRẦN TUẤN KHANH

Kế toán học phí, học bổng

: 08.38352020 – 140

: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Thu học phí hệ chính quy

Theo dõi báo nợ sinh viên cuối học kỳ

Quản lý tài khoản thu học phí tại ngân hàng NN

Theo dõi các nguồn thu liên quan đến công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, sau đại học

Theo dõi chi học bổng và các chế độ khác cho sinh viên chính quy

Hỗ trợ kế toán học phí ngoài chính quy

Hỗ trợ cập nhật website Phòng
NGUYỄN NHẬT AN

Kế toán Ngân hàng

Thanh toán kinh phí bồi dưỡng chuyên đề

: 08.38352020 – 140

: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Quản lý và thực hiện các giao dịch và hạch toán các khoản thanh toán cho cá nhân và các đơn vị qua các tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng

Theo dõi tình hình đóng thuế TNCN của CB-VC trong trường, viết biên lai thu thuế, khấu trừ thuế TNCN vãng lai

Lập danh sách nộp thuế hàng tháng

Theo dõi các hợp đồng bồi dưỡng chuyên đề: đối chiếu kinh phí, đôn đốc công nợ, xác nhận số liệu để giải quyết chi hoạt động, tính tiền giờ dạy các cho giảng viên và các bộ phận phục vụ

Hỗ trợ kế toán lương và thanh toán cá nhân
PHẠM HOÀNG CHƯƠNG

Kế toán thuế

Thủ kho

: 08.38352020 – 139

: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Thực hiện các báo cáo các loại thuế và tình hình sử dụng hóa đơn, ấn chỉ hàng tháng

Phân tích và theo dõi thuế thu nhập cá nhân của CBVC Trường

Lập chứng từ nộp thuế

Quản lý và lập hóa đơn các khoản thu dịch vụ

Lập dự trù kinh phí thực tập sư phạm cho các đoàn thực tập của các hệ đào tạo

Phụ trách kho lưu trữ tài liệu

 

PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG

Kế toán thu học phí

Văn thư

: 08.38352020 – 140

: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Thu học phí các hệ đào tạo ngoài chính quy, các lớp bồi dưỡng, bồi dưỡng chuyên đề

Phụ trách công tác văn thư, trình ký chứng từ trong ngày cho Hiệu trưởng

Cấp phát và đối chiếu thanh toán ấn chỉ

Hỗ trợ kế toán học phí hệ chính quy

 

NGUYỄN THỊ HUỆ

Kế toán lương và các khoản thanh toán cá nhân

: 08.38352020 – 139

: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tính lương, phụ cấp, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác cho CBVC

Tính và thực hiện các báo cáo về BHXH, BHYT. Đối chiếu thanh quyết toán các khoản BHXH

Tính giờ dạy cho giảng viên và CB mời giảng, kinh phí tổ chức thi, hướng dẫn bài tập, niên luận, khóa luận hệ ĐH chính quy, Sau ĐH

Thu tiền nhà và hỗ trợ CB làm thủ tục vay vốn NH khi có nhu cầu

Hỗ trợ kế toán tài sản, vật tư, hợp đồng đào tạo
PHẠM VĂN HOAN

Kế toán dự án

Kế toán kho bạc

Bí thư chi đoàn Phòng KH-TC – Nhà xuất bản ĐHSP

: 08.38352020 – 137

: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Kế toán Dự án XDCB

Thực hiện các giao dịch sử dụng kinh phí NSNN và tiền gửi tại kho bạc. Thanh toán kho bạc

Theo dõi cấp phát, thanh toán kinh phí KHCN. Lưu ý tiến độ thực hiện, nghiệm thu quyết toán và kinh phí chuyển năm sau

Lập bảng đối chiếu tình hình cấp phát và sử dụng dự toán với Kho bạc
ThS. NGUYỄN QUỲNH ANH

Kế toán tài sản, vật tư

Lập hợp đồng đào tạo

: 08.38352020 – 140

: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Kế toán tài sản: Lập hồ sơ tài sản, biên bản bàn giao tài sản, báo cáo về tình hình tăng giảm tài sản, kiểm kê tài sản định kỳ, thực hiện các thủ tục thanh lý tài sản

Đối chiếu sổ kế toán với kho công cụ dụng cụ, vật tư

Phụ trách công tác quản lý thiết bị, tài sản của phòng

Thu hồi ấn chỉ của các đơn vị hoạt động dịch vụ, lập bảng kê ấn chỉ đã sử dụng để báo cáo thuế

Lập hợp đồng, thanh lý hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng với các địa phương

VÕ THỊ THU HỒNG

Thủ quỹ

 

Thu chi tiền mặt cho các hoạt động

Thường xuyên đối chiếu sổ sách, bảo đảm an toàn các nguồn tiền trong quỹ

Báo cáo tình hình tồn quỹ tiền mặt định kỳ và khi có biến động kịp thời với lãnh đạo phòng

Sắp xếp chứng từ thu chi để trình ký.

Thực hiện khóa sổ quỹ theo quy định.

 
Thanh toán cá nhân

Thông tin lương

 Truy Cập 

 Liên Kết Website