Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Cán bộ cơ hữu (Tổ Khoa học Tự nhiên)

Tổ Khoa học Tự nhiên trực thuộc Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 15/03/2000 . Lúc mới thành lập, Tổ có 05 thành viên, trong đó có 01 tiến sỹ , 02 thạc sỹ và 02 cử nhân.

Tổ Khoa học Tự nhiên có nhiệm vụ giảng dạy và quản lý về mặt chuyên môn các bộ môn thuộc khoa học tự nhiên (Toán và Phương pháp dạy học Toán, Địa lý đại cương, Vật lý đại cương, Sinh vật đại cương, Sinh lý trẻ…) và một số môn đặc thù của Khoa Giáo dục Tiểu học (Phương pháp dạy Tự nhiên - Xã hội, Phương pháp giáo dục thể chất…) cho các hệ đào tạo. Ngoài ra, Tổ còn tham gia nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và các tài liệu tham khảo, tổ chức và hướng dẫn sinh viên thực tập, kiến tập…

To Khoa hoc Tu nhien


Ngày 15 tháng 10 năm 2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 1963/QĐ-ĐHSP về việc cơ cấu lại các Tổ bộ môn của Khoa Giáo dục Tiểu học. Tại thời điểm được đổi tên, tái cơ cấu và thay đổi nhân sự, Tổ Khoa học Tự nhiên gồm có các thành viên:

 1. ThS. Trần Hoàng (Tổ trưởng)
 2. ThS. Đỗ Thị Nga
 3. ThS. Trần Đức Thuận
 4. ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh
 5. ThS. Nguyễn Minh Giang
 6. ThS. Trần Thanh Dũng
 7. ThS. Nguyễn Ngọc Trọng

Một số thành viên khác của Tổ Khoa học Tự nhiên gồm có:

 • ThS. Đinh Công Chủ
 • KTQG. Phan Thanh Liên
 • PGS.TS. Đậu Thế Cấp
 • ThS. Phan Thị Hằng

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội