Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Danh mục hội nghị, hội thảo từng năm


Danh mục Hội nghị, Hội thảo năm học 2016 -2017 PDF. In Email
Thứ năm, 05 Tháng 1 2017 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TPHCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CẤP KINH PHÍ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM HỌC 2016 – 2017

(Kèm theo Quyết định số:  12 /QĐ-ĐHSP ngày 04-01-2017 của Hiệu trưởng)

Stt

Nội dung

Đơn vị

Thời gian

Cấp

1

Hội thảo Khoa học của học viên Cao học và Nghiên cứu sinh

Phòng KHCN&MT-TCKH,
Phòng Sau Đại học,

10/2016

Trường

2

Hội thảo Khoa học “Hệ giá trị - Mục tiêu phát triển nhân cách người học của hệ thống giáo dục

Phòng  KHCN&MT-TCKH

12/2016

Quốc gia

3

Hội thảo Khoa học Quốc tế Didactic Toán (Việt – Pháp)

K. Toán – Tin, K. Giáo dục tiểu học, Phòng KHCN&MT-TCKH

04/2017

Quốc tế

4

Hội thảo Khoa học Quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung

Khoa Tiếng Trung, Phòng HT-QT, Phòng KHCN&MT-TCKH

04/2017

Quốc tế

5

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu dạy học Ngữ văn trong nhà trường - từ truyền thống đến hiện đại”

Khoa Ngữ văn, Phòng KHCN&MT-TCKH

04/2017

Quốc gia

6

Hội thảo khoa học “Phát triển mô hình tham vấn học đường ở trường phổ thông

Khoa Tâm lý học, Phòng KHCN&MT-TCKH

12/2017

Quốc gia

7

Hội thảo khoa học “Chương trình đào tạo sư phạm hình thành năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên”

Viện Nghiên cứu Giáo dục, Phòng Đào tạo, Phòng KHCN&MT-TCKH

07/2017

Quốc gia

8

Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực đánh giá bằng nhận xét cho giáo viên tiểu học”

Viện Nghiên cứu Giáo dục, Khoa Giáo dục Tiểu học, Phòng KHCN&MT-TCKH

09/2017

Quốc gia

9

Hội thảo khoa học “Cán bộ trẻ Trường Đại học Sư phạm TPHCM, lần thứ III – năm 2017 mở rộng”

Phòng KHCN&MT-TCKH, Đoàn Thanh niên

03/2017

Trường

10

Hội nghị khoa học “Giáo dục và đổi mới lần thứ I”

Khoa Giáo dục mầm non, Khoa Khoa học Giáo dục, Phòng KHCN&MT-TCKH

08/2017

Quốc gia

11

Hội thảo khoa học “Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm trong dạy học Sinh học”

Khoa Sinh học, Phòng KHCN&MT-TCKH

11/2017

Trường

 

 

 

 

 

Danh sách này có 11 hội nghị/hội thảo khoa học./.

 
Danh mục Hội nghị, Hội thảo năm học 2015 -2016 PDF. In Email
Thứ năm, 05 Tháng 11 2015 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TPHCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CẤP KINH PHÍ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM HỌC 2015-2016

(Kèm theo Quyết định số:  2378/ ĐHSP-KHCN&MT-TCKH ngày 04-11-2015 của Hiệu trưởng)

Stt

Nội dung

Đơn vị

Thời gian

Cấp

1.

Hội thảo khoa học quốc tế: “Vai trò của giáo dục tiếng Nht tại Đông Nam Á - Liên kết trong đào tạo nhân lc toàn cu

Phòng KHCN&MT-TCKH,

Khoa tiếng Nhật

9/2015

Quốc tế

2.

Hội thảo Khoa học của học viên Cao học và Nghiên cứu sinh

Phòng KHCN&MT-TCKH,

Phòng Sau Đại học

10/2015

Trường

3.

Xemina khoa học: “Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên sư phạm

Khoa Hoá học,

Khoa Giáo dục Tiểu học

9/2015

Trường

4.

Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

Viện Nghiên cứu Giáo dục,

Trường Trung học Thực hành

4/2016

Quốc gia

5.

Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các trường Sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực người học”

Viện Nghiên cứu Giáo dục

4/2016

Quốc gia

6.

Hội nghị “Tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2010-2015 và định hướng phát triển 5 năm 2016-2020

Phòng KHCN&MT-TCKH

05/2016

Trường

Danh sách có 06 Hội nghị, Hội thảo.

 
Danh mục hội nghị, hội thảo năm 2014 PDF. In Email
Thứ sáu, 07 Tháng 3 2014 00:00

Xem chi tiết

 
Danh mục hội nghị, hội thảo năm 2013 PDF. In Email
Thứ tư, 20 Tháng 3 2013 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỘI NGHỊ, HỘI THẢO ĐĂNG KÍ THỰC HIỆN NĂM 2013
(Kèm theo Công văn số             /ĐHSP-KHCN&TCKH    ngày ..../3/2012
của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Tp.HCM
Kinh phí: Triệu đồng
Stt Nội dung Đơn vị Kinh phí Thời gian Cấp
1 Kiến trúc và Công nghệ e-learning lần thứ 5 (e- Learning Architecture and Technology 2013 - ELATE 2013) Khoa CNTT 50 03/2013 Cấp Quốc tế
2 Hội nghị sinh viên NCKH cấp Trường năm 2013 Phòng KHCN&MT-TCKH 100 5/2013 Cấp Trường
3 Hội nghị về giải pháp tăng cường liên kết hợp tác đào tạo và mở các mã ngành sau đại học Phòng Sau Đại học 100 12/2013 Cấp Trường
4 Hội thảo Khoa học của học viên Cao học và Nghiên cứu sinh Trường ĐHSP Tp.HCM Phòng Sau Đại học 60 9/2013 Cấp Trường
5 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Giáo dục Đặc biệt Khoa GDĐB 50 5/2013 Cấp Trường
6 Hội thảo “Phương pháp quản lí và giáo dục học sinh phổ thông hiện nay Khoa TLGD 50 8/2013 Cấp Trường
7 Ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài đến lối sống của học sinh phổ thông ở Việt Nam hiện nay Viện NCGD 50 12/2013 Cấp Trường
8 Xây dựng mô hình học tập ngoài trời ở bậc học phổ thông tại Việt Nam Viện NCGD 50 10/2013 Cấp Trường
9 Giải pháp đảm bảo chất lượng cho việc đào tạo hệ vừa làm vừa học  tại các trường Đại học- Cao đẳng Việt Nam Viện NCGD 50 11/2013 Cấp Trường
10 Giải pháp nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho đội ngũ giáo viên phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Viện NCGD 50 6/2013 Cấp Trường
11 Hợp tác và cạnh tranh giữa các trường đại học Việt Nam trong xu thế khu vực hóa và toàn cầu Viện NCGD 50 9/2013 Cấp Trường
12 Hội thảo khoa học "Định hướng nghề cho sinh viên Khoa Giáo dục mầm non" Khoa GDMN 30 9/2013 Cấp Trường
13 Hội thảo khoa học cán bộ: Giáo dục phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu Khoa Địa lý 25 11/2013 Cấp Trường
14 Hội thảo Giáo dục ngôn ngữ cho học sinh tiểu học Khoa GDTH 40 5/2013 Cấp khoa
15 Hội nghị khoa học Toán - Tin 2013 Khoa Toán - Tin 30 9/2013 Cấp khoa
16 Hội nghị "Hóa học chất rắn và khoa học vật liệu" Khoa Hóa học 25 4/2013 Cấp khoa
17 Phát triển khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ của sv không chuyên ngữ Tổ ngoại ngữ 20 6/2013 Cấp khoa
18 Hội thảo "Kỹ năng dạy học vật lý cho sinh viên ngành sư phạm" Khoa Vật lý 14 9/2013 Cấp khoa
19 Hội thảo khoa học cấp khoa Khoa Địa lý 10 7/2013 Cấp khoa
20 Hội nghị Khoa học năm 2013 Khoa Sinh 10 8/2013 Cấp khoa
21 Nghiên cứu và giảng dạy Hán ngữ lần 2 Khoa Trung 10 12/2013 Cấp khoa
22 Tọa đàm về triển khai chương trình giáo dục mầm non trên địa bàn Tp.HCM Khoa GDMN 10 9/2013 Cấp khoa
23 Hội thảo Khoa học cấp khoa Khoa Nga 9 4/2013 Cấp khoa
24 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Vật lý 9 4/2013 Cấp khoa
25 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Địa lý 8 5/2013 Cấp khoa
26 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Sinh 8 4/2013 Cấp khoa
27 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa TLGD 8 4/2013 Cấp khoa
28 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Toán - Tin 8 4/2013 Cấp khoa
29 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa GDMN 8 4/2013 Cấp khoa
30 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Tiếng Pháp 7 4/2013 Cấp khoa
31 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa CNTT 7 04/2013 Cấp khoa
32 Hội nghị đúc kết công tác tổ chức thực tập cho sinh viên hệ biên phiên dịch và du lịch Khoa Tiếng Pháp 5 5/2013 Cấp khoa
33 Hội thảo về phương pháp dạy và học tiếng Pháp cho đối tượng D1 Khoa Tiếng Pháp 5 8/2013 Cấp khoa
34 Hội thảo thực nghiệm nghiệp vụ hóa chương trình đào tạo ở 3 hệ sư phạm, Biên phiên dịch và du lịch của khoa tiếng Pháp Khoa Tiếng Pháp 5 12/2013 Cấp khoa
35 Hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy các môn chuyên ngành Khoa Tiếng Pháp 4 01/2013 Cấp khoa
Tổng số 35 Hội nghị, Hội thảo 925
 
Danh mục hội nghị, hội thảo năm 2012 PDF. In Email
Thứ sáu, 11 Tháng 5 2012 09:19
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH HỘI NGHỊ, HỘI THẢO NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 816/QĐ-ĐHSP ngày 17/4/2012)

Kinh phí: Triệu đồng

Stt

Nội dung

Đơn vị

Kinh phí

Thời gian

Cấp

Ghi chú

1

Hội thảo khoa học "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đảng uỷ Trường

30 tr.

11-2012

Trường

Đại biểu thuộc Đảng uỷ khối các trường ĐH, CĐ, TCCN

2

Hội thảo quốc tế về Tâm lý học đường lần thứ 3

Khoa Tâm lý GD

120 tr.

8-2012

Quốc gia

Đại biểu quốc tế

3

Hội nghị quốc tế Didactíc toán lần 3

Khoa Toán Tin

120 tr.

12-2012

Quốc gia

Đại biểu quốc tế

4

Hội nghị SV NCKH Trường

P.KHCN&MT-TCKH

85 tr.

5-2012

Trường

Toàn Trường

5

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa Tâm lí GD

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Trường

6

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa Toán Tin

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

7

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa Địa lí

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

8

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa Vật lí

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

9

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa GD Mầm non

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

10

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa Công nghệ TT

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

11

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa GDTH

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

12

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa Sinh học

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

13

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa Hóa học

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

14

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa Lịch sử

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

15

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa Tiếng Pháp

5 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

16

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa GD Đặc biệt

6 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

17

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa GD Chính trị

6 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

18

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa tiếng Trung

5 tr.

4-2012

Khoa

Toàn BM.

19

Hội thảo khoa học của học viên Cao học và Nghiên cứu sinh trường ĐHSP Tp. HCM

P. Sau Đại học -
P. KHCN&MT-TCKH

30 tr.

12-2012

Trường

Các khoa đào tạo SĐH và học viên, NCS

20

Giáo dục đạo đức trong các trường Đại học- Cao đẳng Việt Nam

Viện Nghiên cứu GD

50 tr.

11-2012

Trường

Đại biểu toàn quốc

21

Hội nghị chuyên đề các Tổ, Bộ môn

Khoa Hóa học

8 tr.

11-2012

Khoa

Toàn Khoa

22

Hội nghị chuyên đề các Tổ, Bộ môn

Khoa Lịch sử

8 tr.

6-2012

Khoa

Toàn Khoa

23

Hội nghị chuyên đề các Tổ, Bộ môn

Khoa Tiếng Pháp

6 tr.

3-2012

Khoa

Toàn Khoa

24

Nghiên cứu và giảng dạy Hán ngữ lần 2

Tiếng Trung

8 tr.

12-2012

Khoa

Toàn Khoa

25

Hội nghị NCKH của cán bộ, giảng viên

Khoa Công nghệ TT

7 tr.

6-2012

Khoa

Toàn Khoa

26

Hội thảo khoa học "Kết nối ngôn ngữ, văn hóa và giảng dạy"

Khoa tiếng Anh

10 tr.

6-2012

Khoa

Toàn Khoa

27

Hội thảo khoa học "Dạy học ở tiểu học theo quan điểm tích hợp"

Khoa GD Tiểu học

15 tr.

12-2012

Trường

Toàn Trường

28

Hội thảo khoa học đổi mới phương pháp dạy và học theo hệ thống tín chỉ

Khoa GD Mầm non

15 tr.

9-2012

Khoa

Toàn Khoa

29

Hội thảo khoa học cán bộ: "Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó đến kinh tế - xã hội"

Khoa Địa lí

20 tr.

11-2012

Khoa

Toàn Khoa

30

Hội thảo khoa học cán bộ, giảng viên trẻ: "Sáng kiến, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện một số phương pháp dạy học tại Trường ĐHSP Tp.HCM"

Khoa Tâm lí GD

15 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

31

Hội thảo khoa học của cán bộ, giảng viên Tổ Ngoại ngữ

Tổ Ngoại ngữ

8 tr.

 

Tổ

Toàn Tổ

 

TỔNG CỘNG

647 tr.

 

 


 

LẬP BẢNG


Nguyễn Vĩnh Khương

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

TS Bạch Văn Hợp

 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 2


 Tin mới cập nhật 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC TỪ 03/02/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 16/02/2020

Căn cứ Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học, Trường Đại học Sư phạm...