Khoa Toán-Tin
  
Ban chủ nhiệm khoa
  • Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
  • Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Mỵ Vinh Quang, TS. Nguyễn Thị Nga
 
Công đoàn
  • Chủ tịch: TS. Nguyễn Hà Thanh
  • Phó chủ tịch: Trương Thị Bích Phượng
  • Ủy viên: TS. Trần Tuấn Nam
 
Chi ủy
  • Bí thư: Đồng chí Trịnh Công Diệu
  • Ủy viên: Đồng chí Mỵ Vinh Quang
 
Giáo vụ khoa
  • Cô Trương Thị Bích Phượng
  • Cô Hồ Thị Ngọc Điệp