Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Phòng Công Nghệ Thông Tin
Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 
 
Chức Năng Giúp Hiệu Trưởng PDF Print E-mail
Wednesday, 11 August 2010 02:10
  • Tổ chức quản lý, khai thác bảo dưỡng hệ thống mạng máy tính

  • Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác đào tạo, quản lý của nhà trường

 
Misson PDF Print E-mail
Wednesday, 11 August 2010 02:12
  • Xây dựng kế hoạch, đề án, dự án về đầu tư phát triển công nghệ thông tin phù hợp với mục tiêu chiến lược của Trường

  • Tổ chức xây dựng, phát triển và quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của Trường

  • Tổ chức xây dựng, phát triển và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của Trường.

  • Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị thực hiện tin học hóa công tác quản lý

  • Xây dựng, nâng cấp trang thông tin điện tử của Trường, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật thông tin

  • Tham gia tư vấn, xây dựng các dự án công nghệ thông tin

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 
 Lastest News 

FileZilla Client

FileZillaFileZilla is free, open source, cross-platform FTP software, consisting of FileZilla Client and FileZilla Server. Binaries are available for Windows, Linux, and Mac OS X. It supports FTP, SFTP, and FTPS (FTP over SSL/TLS). As of 5 March 2009,...