Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Phòng Công Nghệ Thông Tin
Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 
 
QUYẾT ĐỊNH - Về việc ban hành Quy chế sử dụng Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM PDF. In Email

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số:      1703         /QĐ-ĐHSP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày  13  tháng 10   năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế sử dụng Cổng thông tin điện tử của

Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Căn cứ Quyết định số 426/TTg ngày 27/10/1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Sư phạm TP.HCM;

Căn cứ Điều lệ Trường đại học ban hành kèm theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/04/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế;

Căn cứ Thông tư 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và Trưởng phòng Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Quy chế sử dụng Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, CNTT, Kế hoạch – Tài chính, Đào tạo, Sau đại học, KHCN&TCKH, các đơn vị trực thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);

- Đảng ủy (để b/c);

- Lưu: TCHC, CNTT.

 

 

 

TS. BẠCH VĂN HỢP

 
THÔNG BÁO - V/v: Hoàn thiện trang thông tin của các đơn vị tích hợp váo Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM PDF. In Email

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số  345    /ĐHSP-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 10   năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Hoàn thiện trang thông tin của các đơn vị tích hợp vào

Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM)

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Theo quyết định số 1703/QĐ-ĐHSP ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế sử dụng Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, mỗi đơn vị trực thuộc Trường được cấp một trang thông tin điện tử riêng nằm trong hệ thống Cổng thông tin chung của Trường. Đề nghị Trưởng các đơn vị thành lập Ban biên tập và sớm hoàn thiện trang thông tin của đơn vị. Ban biên tập của đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và biên tập nội dung trang thông tin của đơn vị mình.

Kể từ ngày 24/10/2011 Trường sẽ chính thức đưa Cổng thông tin điện tử vào sử dụng thay thế website hiện nay của Trường. Cổng thông tin điện tử sẽ được triển khai đồng thời tại 02 địa chỉ: http://www.hcmue.edu.vnhttp://www.hcmup.edu.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-     Như trên;

-     Lưu: TCHC, CNTT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Đặng Chính Nghĩa

 
THÔNG BÁO - V/v: Tổ chức khóa tập huấn triển khai Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM PDF. In Email

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số   444   /ĐHSP-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2010

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức khóa tập huấn triển khai Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM)

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Theo công văn số 423/ĐHSP-CNTT ngày 22/10/2010 gởi các đơn vị thông báo về việc triển khai Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, Trường đã nhận được danh sách cán bộ phụ trách quản trị và cập nhật thông tin web site do các đơn vị gởi về Trường thông qua phòng Công nghệ thông tin.

Trường gởi thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ quản trị và cập nhật thông tin web site của đơn vị như sau:

  1. 1. Lịch tập huấn cho cán bộ phụ trách quản trị và cập nhật thông tin web site của các Khoa, Tổ bộ môn

-         Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương, Q.5, Tp.HCM.

-         Cán bộ phụ trách quản trị Web site:

  • Thời gian: 14h-17h thứ hai ngày 06/12/2010

-         Cán bộ phụ trách cập nhật thông tin web site:

  • Thời gian: 14h-17h thứ ba ngày 07/12/2010
  1. 2. Lịch tập huấn cho cán bộ phụ trách quản trị và cập nhật thông tin web site của các Phòng ban chức năng, Thư viện, Ký túc xá, các Trung tâm và các đơn vị khác.

-         Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương, Q.5, Tp.HCM.

-         Cán bộ phụ trách quản trị Web site:

  • Thời gian: 14h-17h thứ tư ngày 08/12/2010

-         Cán bộ phụ trách cập nhật thông tin web site:

  • Thời gian: 14h-17h thứ năm ngày 09/12/2010

Trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo đến các cán bộ của đơn vị (theo các danh sách đính kèm) tham gia khóa tập huấn này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-     Như trên;

-     Lưu: TCHC, CNTT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

ThS. Đặng Chính Nghĩa

 
THÔNG BÁO - Về việc triển khai Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM PDF. In Email

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số   423   /ĐHSP-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2010

THÔNG BÁO

(V/v: Triển khai Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM)

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Để thuận tiện trong việc phổ biến đầy đủ và kịp thời nhất các thông tin về tổ chức, đào tạo, quản lý, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chi tiết về thủ tục hành chính của Trường cho cán bộ giáo viên và sinh viên cũng như các đối tác ngoài trường một cách nhanh chóng, Trường tiến hành triển khai hệ thống Cổng thông tin điện tử, trong đó mỗi đơn vị sẽ có một web site riêng trong hệ thống cổng thông tin chung của Trường.

Thời gian triển khai thực hiện: từ ngày 15/12/2010.

Đề nghị Trưởng các đơn vị tiến hành tổ chức thực hiện triển khai web site được cấp của đơn vị mình, cụ thể:

- Thiết kế, tổ chức nội dung web site của đơn vị;

-  Lập danh sách cán bộ phụ trách quản trị (tối thiểu một cán bộ), cán bộ cập nhật thông tin trên web site của đơn vị (tối thiểu một cán bộ) theo mẫu đính kèm; điền thông tin đơn vị theo mẫu đính kèm và gởi về phòng Công nghệ thông tin theo địa chỉ email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 26/10/2010 để tổ chức các lớp đào tạo hướng dẫn sử dụng;

- Cập nhật thường xuyên thông tin trên web site của đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-     Như trên;

-     Lưu: TCHC, CNTT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

ThS. Đặng Chính Nghĩa

 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 2


 Phần mềm 

FileZilla Client

file zillaFileZilla Client (còn được gọi tắt là FileZilla) là trình khách FTP tự do, mã nguồn mở, đa nền tảng. Sẵn dùng cho Windows, Linux, và Mac OS X. Hỗ trợ FTP, SFTP , và FTPS.   Các tính năng chính: Main...