Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  
Văn bản pháp quy


Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023 PDF. In Email

1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2023 Xem tại đây.

2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học năm 2023 Xem tại đây.

3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - động lực năm 2023 Xem tại đây.

4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2023 Xem tại đây.

5. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Dược học năm 2023 Xem tại đây.

6. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá năm 2023 Xem tại đây.

7. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải năm 2023 Xem tại đây.

8. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học năm 2023 Xem tại đây.

9. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm năm 2023 Xem tại đây.

10. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh năm 2023 Xem tại đây.

11. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự năm 2023 Xem tại đây.

12. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học trái đất - Mỏ năm 2023 Xem tại đây.

13. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế năm 2023 Xem tại đây.

14. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luật học năm 2023 Xem tại đây.

15. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim năm 2023 Xem tại đây.

16. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Ngôn Ngữ học năm 2023 Xem tại đây.

17. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp năm 2023 Xem tại đây.

18. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Sinh học năm 2023 Xem tại đây.

19. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học năm 2023 Xem tại đây.

20. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học năm 2023 Xem tại đây.

21. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi năm 2023 Xem tại đây.

22. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Toán học năm 2023 Xem tại đây.

23. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2023 Xem tại đây.

24. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn hoá - Nghệ thuật - Thể dục thể thao năm 2023 Xem tại đây.

25. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn học năm 2023 Xem tại đây.

26. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Vật lý năm 2023 Xem tại đây.

27. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2023 Xem tại đây.

28. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Y học năm 2023 Xem tại đây.

Nguồn: Hội đồng Giáo sư Nhà nước

 
Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022 PDF. In Email

1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2022 Xem tại đây.

2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học năm 2022 Xem tại đây.

3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - động lực năm 2022 Xem tại đây.

4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2022 Xem tại đây.

5. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Dược học năm 2022 Xem tại đây.

6. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá năm 2022 Xem tại đây.

7. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải năm 2022 Xem tại đây.

8. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học năm 2022 Xem tại đây.

9. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm năm 2022 Xem tại đây.

10. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh năm 2022 Xem tại đây.

11. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự năm 2022 Xem tại đây.

12. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học trái đất - Mỏ năm 2022 Xem tại đây.

13. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế năm 2022 Xem tại đây.

14. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luật học năm 2022 Xem tại đây.

15. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim năm 2022 Xem tại đây.

16. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Ngôn Ngữ học năm 2022 Xem tại đây.

17. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp năm 2022 Xem tại đây.

18. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Sinh học năm 2022 Xem tại đây.

19. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học năm 2022 Xem tại đây.

20. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học năm 2022 Xem tại đây.

21. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi năm 2022 Xem tại đây.

22. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Toán học năm 2022 Xem tại đây.

23. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2022 Xem tại đây.

24. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn hoá - Nghệ thuật - Thể dục thể thao năm 2022 Xem tại đây.

25. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn học năm 2022 Xem tại đây.

26. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Vật lý năm 2022 Xem tại đây.

27. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2022 Xem tại đây.

28. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Y học năm 2022 Xem tại đây.

Nguồn: Hội đồng Giáo sư Nhà nước

 
Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021 PDF. In Email

1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản Xem tại đây

2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học Xem tại đây

3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - động lực Xem tại đây

4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin Xem tại đây

5. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Dược học Xem tại đây

6. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá Xem tại đây

7. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải Xem tại đây

8. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học Xem tại đây

9. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm Xem tại đây

10. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh Xem tại đây

11. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự Xem tại đây

12. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học trái đất - Mỏ Xem tại đây

13. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế Xem tại đây

14. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luật học Xem tại đây

15. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim Xem tại đây

16. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Ngôn Ngữ học Xem tại đây

17. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp Xem tại đây

18. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Sinh học Xem tại đây

19. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học Xem tại đây

20. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học Xem tại đây

21. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi Xem tại đây

22. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Toán học Xem tại đây

23. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học Xem tại đây

24. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn hoá - Nghệ thuật -  Thể dục thể thao Xem tại đây

25. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn học Xem tại đây

26. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Vật lý Xem tại đây

27. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc Xem tại đây

28. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Y học Xem tại đây

Nguồn: Hội đồng Giáo sư Nhà nước

 
CV số 32/HĐGSNN - Thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg PDF. In Email
1. CV số 32/HĐGSNN - Thông báo bổ sung, cập nhật Phục lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg:
{pdf=/images/PhongBan/PhongKHCN/GSPGS2021/bieumau/CV-so-32_bo-sung-cap-nhat-phu-luc-2-qd37.pdf|100%|900|native}
2. Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg: PDF
3. Các biểu mẫu:
1. Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Mẫu 1-PL II 2021
2. Bản xác nhận thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên Mẫu 2-PL II 2021
3. Báo cáo khoa học tổng quan Mẫu 3-PL II 2021
4. Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn Mẫu 4-PL II 2021
5A. Phiếu thẩm định hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư (Hội đồng Giáo sư cơ sở) Mẫu 5A-PL II 2021
5B. Phiếu thẩm định hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư (Hội đồng Giáo sư cơ sở - chuyên ngành KH An ninh, KH Quân sự) Mẫu 5B-PL II 2021
6A. Phiếu thẩm định hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư (Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành) Mẫu 6A-PL II 2021
6B. Phiếu thẩm định hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư (Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành - chuyên ngành KH An ninh, KH Quân sự) Mẫu 6B-PL II 2021
7. Phiếu nhận xét, đánh giá ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư Mẫu 7-PL II 2021
8A. Bản trích ngang các tiêu chuẩn chức danh (Hội đồng Giáo sư cơ sở) Mẫu 8A-PL II 2021
8B. Bản trích ngang các tiêu chuẩn chức danh (Hội đồng Giáo sư cơ sở - chuyên ngành KH An ninh, KH Quân sự) Mẫu 8B-PL II 2021
9A. Bản trích ngang các tiêu chuẩn chức danh (Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành) Mẫu 9A-PL II 2021
9B. Bản trích ngang các tiêu chuẩn chức danh (Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành - chuyên ngành KH An ninh, KH Quân sự) Mẫu 9B-PL II 2021
10. Biên bản họp bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Mẫu 10-PL II 2021
11. Biên bản kiểm phiếu Mẫu 11-PL II 2021
12. Biên bản họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư Mẫu 12-PL II 2021
13. Biên bản họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/ Phó giáo sư (lần 2) Mẫu 13-PL II 2021
14. Báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư Mẫu 14-PL II 2021
15. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Mẫu 15-PL II 2021
16. Biên bản họp hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư Mẫu 16-PL II 2021

 

 
Thông tư số: 06/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ xung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở PDF. In Email
 
Trang 1 trong tổng số 8


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 1613 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Bảy 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4