Phổ biến giáo dục pháp luật
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Giáo dục pháp luật trong nhà trường
Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 1928 và Thông tư liên tịch số 30

BỘ TƯ PHÁP

Số: 4154/BTP - PBGDPL
V/v phối hợp thực hiện Đề án 1928
Và Thông tư liên tịch số 30

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2011

Kính gửi:  Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” là một trong bốn Đề án quan trọng của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012, được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt số 1928/QĐ - TTg ngày 20/11/2009 (sau đây gọi tắt là Đề án 1928). Mục tiêu của Đề án 1928 là nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học, góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Sau khi Đề án 1928 được phê duyệt, ở Trung ương, cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1928, ngày 16/11/2010 Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục – Đào tạo đã ký Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT- BGDĐT – BTP hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học (sau đậy gọi tắt là Thông tư liên tịch số 30). Ở địa phương, đến nay đã có 35 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tổ chức triển khai.

Qua gần hai năm thực hiện, mặc dù vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc song nhiều nhiệm vụ, nội dung của Đề án 1928 đã được triển khai. Hoạt động phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường được hai Bộ và nhiều địa phương tổ chức triển khai đạt được những kết quả  nhất định.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Đề án 1928 và Thông tư liên tịch số 30, Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai các công việc dưới đây :

  1. Xây dựng văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (đối với những địa phương chưa ban hành).
  2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên môn Giáo dục công dân cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo viên môn pháp luật các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở dạy nghề.
  3. Tăng cường công tác phổ biến, giới thiệu văn bản pháp luật mới ban hành cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên ; biên soạn tài liệu pháp luật.
  4. Phối hợp với nhà trường và các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp với học sinh ở các cấp học và điều kiện vùng miền.
  5. Lồng ghép nội dung Đề án 1928 với việc triển khai Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước”.
  6. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp quy định trong Thông tư liên tịch số 30, bảo đảm giao ban hàng năm để đánh giá kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học theo quy định.

Trên đây là hướng dẫn một số hoạt động phối hợp thực hiện Đề án 1928 và Thông tư liên tịch số 30, yêu cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực triển khai và gửi Báo cáo kết quả thực hiện về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trước ngày 30/10/2011.Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Sở Tư pháp phản ánh về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật để nghiên cứu, hướng dẫn (Số điện thoại 04. 62739463 ; 04. 62739469).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Giáo dục – Đào tạo (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


(đã ký)

Nguyễn Thúy Hiền

 
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»

Trang 5 trong tổng số 5