Phổ biến giáo dục pháp luật
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Chương trình đề án PBGDPL
Kế hoạch thực hiện Đề án “củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” năm 2012
BỘ TƯ PHÁP
BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN


Số: 1988/KH-ĐA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  15 tháng  03 năm 2012

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án "củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" năm 2012

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

A

Hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án

 

 

 

 

1

Xây dựng văn bản

 

 

-Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án

- Văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố chỉ đạo điểm thực hiện Đề án

- Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương tổng kết Đề án 2 giai đoạn 2008-2012

- Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương tổng kết Chương trình PBGDPL của Chính phủ giai đoạn 2008-2012
- Văn bản hướng dẫn khen thưởng việc thực hiện Chương trình.

Bộ Tư pháp

Các thành viên Ban chỉ đạo

 

 

 

 

 

Tháng 2-4/2012

 

Công văn

-Dự toán kinh phí thực hiện Đề án

Bộ Tư pháp

 

Tháng 2-3/2012

Dự toán

Tải văn bản tại đây

 
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 5