Phổ biến giáo dục pháp luật
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Chương trình đề án PBGDPL
Công văn hướng dẫn bộ, ngành, địa phương tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 – 2012

Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 12/03/2008 tại Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg, đến nay sau 05 năm thực hiện Chương trình, để đánh giá những kết quả đạt được và rút kinh nghiệm nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn tiếp theo, theo nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết việc thực hiện Chương trình như sau:

  • Các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết việc thực hiện Chương trình và các Đề án được ban hành kèm theo Chương trình bằng hình thức phù hợp;
  • Báo cáo tổng kết gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30/9/2012;
  • Các cơ quan chủ trì các đề án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (chủ trì thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số); Bộ Tư pháp (chủ trì thực hiện Đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước); Bộ Giáo dục và Đào tạo (chủ trì thực hiện Đề án nân cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường); Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (chủ trì thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp) cần xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổng kết Đề án và tổ chức tổng kết Đề án của ngành mình xong trong tháng 9/2012.

Để việc tổng kết có trọng tâm và và thiết thực, hiệu quả, Bộ Tư pháp xây dựng Đề cương báo cáo tổng kết và các Bảng phụ lục thống kê số liệu, kết quả đạt được về việc thực hiện Chương trình. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào Đề cương và các Bảng phụ lục này  xây dựng báo cáo tổng kết của bộ, ngành, địa phương mình.

 
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»

Trang 2 trong tổng số 5