Phổ biến giáo dục pháp luật
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Chương trình đề án PBGDPL
Các văn bản triển khai thực hiện Đề án PBGDPL cho thanh niên năm 2012

BỘ TƯ PHÁP

Số: 2873/BTP-PBGDPL
V/v hướng dẫn thực hiện “Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 13 tháng 4  năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 26 tháng 11 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2160/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015. Năm qua, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Đề án đối với thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, Bộ Tư pháp đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Đề án; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên, cán bộ Đoàn; biên soạn các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức giới thiệu pháp luật, hướng dẫn hành vi ứng xử pháp luật cho thanh niên, thiếu niên… Ủy ban nhân dân nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban điều hành; ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Việc triển khai Đề án bước đầu có ý nghĩa, tác dụng tích cực, tạo cơ sở tăng cường các hoạt động giáo dục ý thức pháp luật cho thanh niên, thiếu niên trên phạm vi toàn quốc.

Tải văn bản tại đây

BỘ TƯ PHÁP
BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN

Số: 1825/KH-ĐA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2012

BỘ TƯ PHÁP

Số: 2873/BTP-PBGDPL
V/v hướng dẫn thực hiện “Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” năm 2012

KẾ HOẠCH
thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm  nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2012

Tải văn bản tại đây

 
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»

Trang 3 trong tổng số 5