Phổ biến giáo dục pháp luật
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Chương trình đề án PBGDPL
Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình 212

Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 được ban hành kèm theo Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/20047 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình gồm 04 Đề án:

  • Đề án thứ nhất: Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa thông tin ở xã, phường, thị trấn;
  • Đề án thứ hai: Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư;
  • Đề án thứ ba: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn;
  • Đề án thứ tư: Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

Sau 05 năm thực hiện Chương trình, Ban chỉ đạo Chương trình 212 Trung ương đã tổ chức tổng kết việc thực hiện Chương trình nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và rút ra bài học kjnh nghiệm từ việc thực hiện Chương trình để xác định phương hướng, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hội nghị tổng kết Chương trình 212 được tổ chức theo 02 khu vực: khu vực phía Bắc tổ chức ngày 17/08/2011 tại tỉnh Quảng Bình (các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra) và khu vực phía Nam tổ chức ngày 09/9/2011 tại tỉnh Bình Thuận (các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào).

Hội nghị đã đánh giá một cách toàn diện, khách quan những ưu điểm, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình và từng Đề án cụ thể. Ngày 02/10/2011, Ban chỉ đạo Chương trình 212 Trung ương đã ban hành Báo cáo số 159/BC-BCĐ về việc tổng kết thực hiện Chương trình.

Tải file tại đây

 
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»

Trang 5 trong tổng số 5