Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Hóa học
Department of Chemistry
  
Đại học
Đại học PDF Imprimer Envoyer
Mercredi, 14 Avril 2021 18:27

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tên chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

1

7140212

Sư phạm Hoá học

Sư phạm Hoá học

2016

2018

2020

2

7140201

Hoá học

Hoá học

2020

Chương trình đào tạo

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tên chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

1

7140212

Sư phạm Hoá học

Sư phạm Hoá học

2016

2018

2020

2

7140201

Hoá học

Hoá học

2020

 
 Đăng Nhập