Get Adobe Flash player

QĐND - Đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười mãi là niềm tự hào. Mỗi lần kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười là một dịp để Đảng ta suy nghĩ sâu sắc hơn về những bài học lớn có tính chất phổ biến của Cách mạng Tháng Mười, cổ vũ phong trào quần chúng cách mạng, củng cố niềm tin vào Chủ nghĩa Mác - Lênin và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng nói: "Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế". Cách mạng Tháng Mười Nga đã chứng minh, chủ nghĩa đế quốc là đêm trước của cách mạng vô sản. Từ đây, giai cấp vô sản ở các nước, dù ở trình độ phát triển như thế nào, nếu được tổ chức lại, được một đảng mácxít - lêninnít chân chính và dũng cảm lãnh đạo, liên minh chặt chẽ được với nông dân, thì nhất định trở thành một lực lượng cách mạng vô địch, có thể giải phóng toàn thể quần chúng lao động và các dân tộc khỏi ách áp bức, bóc lột.

Cách mạng Tháng Mười để lại nhiều bài học quý giá, khẳng định tính sáng tạo trong luận điểm của Lênin, rằng trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, cách mạng vô sản, dưới hình thức này hay hình thức khác, có thể nổ ra và giành thắng lợi ở một nước. Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra khả năng cho những nước chậm phát triển về kinh tế, sau khi thực hiện thắng lợi cách mạng dân tộc dân chủ, có thể tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

Người Việt Nam đầu tiên tiếp thụ được chân lý của chủ nghĩa Lênin và ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười là Nguyễn Ái Quốc, cũng là người Việt Nam đầu tiên đọc Luận cương của Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Người đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản, với hơn nửa thế kỷ đấu tranh quên mình cho sự nghiệp giải phóng giai cấp và dân tộc, cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã bắc cây cầu vĩ đại giữa Cách mạng Tháng Mười với cách mạng Việt Nam, giữa phong trào cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới.

Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện chiến đấu không mệt mỏi theo con đường mà Chủ nghĩa Mác - Lênin đã vạch ra; không ngừng học tập và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam những bài học lớn của Cách mạng Tháng Mười. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta liên tục dấy lên các cao trào cách mạng, vượt qua không biết bao nhiêu tình huống hiểm nghèo, gian khổ, hy sinh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trước hết là thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, những kinh nghiệm mang tính phổ biến của Cách mạng Tháng Mười, những kinh nghiệm phong phú của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế vào những điều kiện cụ thể của đất nước, để vạch ra đường lối chính trị và phương pháp cách mạng đúng đắn, nhằm giải quyết những vấn đề của thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Lãnh tụ V.I.Lenin thuyết trình trước đông đảo nhân dân thành phố Petrograd. Ảnh: Sputnik.ru

Đó là thắng lợi của đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. Hồ Chí Minh nói: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” và "Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên toàn thế giới khỏi ách nô lệ".

 

Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Ngay từ đầu, Đảng đã giành lấy và "giương cao ngọn cờ cách mạng dân tộc dân chủ, lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc"*.

Được sự chỉ dẫn bởi chủ nghĩa Lênin, những người cộng sản Việt Nam hiểu rõ: Nếu trước kia dân tộc gắn liền với giai cấp tư sản, phong trào dân tộc gắn liền với thắng lợi của chủ nghĩa tư bản đối với chế độ phong kiến, thì trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, dân tộc gắn liền với giai cấp vô sản và do giai cấp vô sản đại biểu-là giai cấp duy nhất có khả năng giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, ngọn cờ độc lập và chủ quyền dân tộc, tiến bộ, phồn vinh, hạnh phúc. Nhận thức được chân lý gắn liền dân tộc với giai cấp vô sản, đường lối cách mạng Việt Nam hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển của thời đại mới. Cách mạng Việt Nam hòa nhập vào dòng tiến hóa chung của thời đại.

Trong thời kỳ đầu, khi cả nước chỉ làm một nhiệm vụ chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cũng như trong thời kỳ phải tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và cả trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đã hoàn toàn độc lập và thống nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn giữ vững và không ngừng giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. Trên cơ sở quán triệt học thuyết Mác - Lênin về cách mạng không ngừng, Đảng ta nhận thức rõ độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH không thể tách rời nhau.

Với thắng lợi hoàn toàn và triệt để của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cả nước làm nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng XHCN. Những người cộng sản Việt Nam nhận thức một cách sâu sắc rằng, độc lập dân tộc và CNXH là một.

Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, đó là sức mạnh, là nguồn gốc thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với đường lối đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã động viên và kết hợp được sức mạnh của CNXH với sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước; đã phát huy cao độ truyền thống bất khuất từ nghìn xưa của dân tộc; đã động viên và tập hợp một cách vừa vững chắc, vừa rộng rãi mọi sinh lực của cả dân tộc; kết hợp được sức mạnh của cách mạng Việt Nam với sức mạnh thời đại. Dù đất không rộng lắm, người không đông lắm, đời sống còn nghèo, trình độ khoa học-kỹ thuật còn thấp, nhưng nhờ kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, sức mạnh của quy luật lịch sử; được sự giúp đỡ chí tình của các nước XHCN anh em…, nên chúng ta đã giành chiến thắng trước những thế lực đế quốc đầu sỏ và hung bạo nhất.

Giành được độc lập và thống nhất cho Tổ quốc, nhân dân Việt Nam quyết giữ vững độc lập và thống nhất của Tổ quốc. Độc lập dân tộc vẫn là một vấn đề sống còn của tất cả các dân tộc yêu tự do. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam chẳng những là thắng lợi của đường lối chiến lược đúng đắn, mà còn là thắng lợi của phương pháp cách mạng đầy sáng tạo. Nghiên cứu về Lênin, chúng ta càng thấy rõ, Lênin là thiên tài trong nghệ thuật lãnh đạo cách mạng; hết sức sáng suốt trong việc dự đoán tình huống, quyết đoán một cách nhanh chóng và hết sức đúng đắn trong những trường hợp cấp bách và hiểm nghèo. Rắn như thép và nguyên tắc, nhưng hết sức uyển chuyển về sách lược. Tất cả những đặc điểm ấy ở Lênin, đặc biệt là trong thời kỳ Cách mạng Tháng Mười, là những bài học quý báu đối với Đảng Cộng sản Việt Nam về phương diện chỉ đạo chiến lược, sách lược và phương pháp cách mạng.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nêu cao tinh thần cách mạng triệt để, tinh thần cách mạng tiến công, luôn xuất phát từ tình hình so sánh lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng trong từng thời kỳ mà thay đổi phương châm chỉ đạo chiến lược, thay đổi những phương pháp cách mạng một cách thích hợp, nhằm giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

Trong quá trình đấu tranh, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng phát triển bản lĩnh sáng tạo và nghệ thuật lãnh đạo cách mạng của mình, vừa bằng cách thường xuyên phân tích, đúc kết những kinh nghiệm cách mạng Việt Nam, vừa bằng cách học tập cẩn thận, có chọn lọc những kinh nghiệm về phương pháp cách mạng của các nước.

Trước kia, khi khẳng định những kinh nghiệm cơ bản có tính chất phổ biến của Cách mạng Tháng Mười, Lênin đồng thời cho thấy, sau này khi đi lên CNXH, mỗi dân tộc tất nhiên sẽ sáng tạo ra những hình thức, biện pháp, bước đi đặc thù của mình. Điều đó có nghĩa là cương lĩnh xây dựng CNXH của đảng mácxít - lêninnít ở mỗi nước khác nhau thì phải lấy những nguyên lý chung của CNXH khoa học làm nền tảng, nhưng lại phải biết xuất phát từ tình hình cụ thể của nước mình để vận dụng những nguyên lý chung đó một cách thích hợp và có hiệu quả nhất.

............

Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.12, tr. 407.

GS NGUYỄN ĐỨC BÌNH,

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng,

Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương


Nguồn: http://www.qdnd.vn/100-nam-cach-mang-thang-muoi-nga-vi-dai/danh-gia-phan-tich/niem-tu-hao-va-nhung-bai-hoc-quy-bau-doi-voi-cach-mang-viet-nam-522091

 

“Sau 100 năm lý tưởng cao đẹp và những giá trị to lớn của cách mạng Tháng Mười Nga là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội vẫn luôn tỏa sáng, vẫn luôn là nguồn động lực thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam”.

Đó là khẳng định của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội thảo khoa học “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam tổ chức ngày 26/10, tại Hà Nội.

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Cách đây 100 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích Nga đứng đầu là Lênin vĩ đại, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loại khởi nghĩa lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng lập nên nhà nước Xô viết, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới mở đầu thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công không chỉ đánh dấu sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới mà còn tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa, một chế độ xã hội xóa bỏ mọi áp bức bất công, đem lại công bằng, bình đẳng, tự do cho con người, đối lập với các chế độ xã hội của giai cấp bóc lột trước đó. Sự ra đời của nhà nước Xô viết và bước phát triển to lớn của Liên Xô trong những thập niên đầu xây dựng Chủ nghĩa xã hội thể hiện đầy đủ sức mạnh và tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã thổi luồng ánh sáng mới của thời đại, ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin truyền tỏa đến Việt Nam đúng vào lúc phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ta đang có chuyển biến sâu sắc, giai cấp công nhân đã có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và bước lên vũ đài chính trị, góp phần chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc vào đầu thế kỷ XX. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là kết quả của sự kết hợp giữa Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt căn bản của cách mạng Việt Nam, từ đó con đường cứu nước và giải phóng dân tộc chỉ có thể là con đường cách mạng vô sản, là con đường gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn cách mạng Việt Nam với xu thế thời đại. Cách mạng Tháng Mười không chỉ rọi sáng con đường cách mạng Việt Nam mà còn cổ vũ quần chúng công nông vùng lên làm cách mạng, đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân; Chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô trong đánh bại quân phiệt Nhật Bản buộc chúng đầu hàng vô điều kiện vào ngày 15/8/1945 đã tạo tiền đề rất quan trọng cho nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do của chủ nghĩa xã hội, cổ vũ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga và thực tiễn hoạt động chính quyền Xô Viết đã để lại nhiều kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn rất sâu sắc cho Đảng và nhân dân Việt Nam. Vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp với những giá trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga vào điều kiện cụ thể của đất nước, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để giành được những thắng lợi vẻ vang.

Hội thảo khoa học “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại” - ảnh: HM

Cùng với những biến đổi sâu sắc của thời đại và thế giới, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật, Đảng ta kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kiên trì sự nghiệp đổi mới khởi xướng từ Đại hội VI, tháng 12/1986 cho đến nay. Sau hơn 30 năm đổi mới, với tư cách là một Đảng chân chính, trong bất kỳ hoàn cảnh nào Đảng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời không ngừng tiếp thu có chọn lọc, tận dụng phù hợp với giá trị của nền văn minh nhân loại để hiện thực hóa con đường cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Những thắng lợi là phần thưởng to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta gần 9 thập kỷ qua, đặc biệt trong hơn 30 năm đổi mới đã góp phần khẳng định tầm vóc lớn lao, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng. Đồng thời là minh chứng sinh động về tính đúng đắn của con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga là dịp để khẳng định tầm vóc ý nghĩa lớn lao và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga và những đóng góp to lớn của xã hội hiện thực trong lịch sử nhân loại, đồng thời cũng là dịp chúng ta nhìn nhận phân tích sâu sắc, khoa học những kinh nghiệm, bài học lịch sử, những thành công và thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực, mô hình Xô viết sau hơn 70 năm tồn tại và phát triển; từ đó rút ra những quy luật, những cách thức phát triển mới nhanh, bền vững phù hợp với xu thế thời đại trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Ban tổ chức Hội thảo cho biết đã nhận được 60 bài tham luận chuyên sâu của các chuyên gia, các nhà khoa học và các nhà hoạt động chính trị thực tiễn. Mỗi bài viết là một vấn đề lớn, thậm chí là vấn đề rất lớn, rất hệ trọng mang tầm lý luận và thực tiễn của quốc gia và quốc tế liên quan đến vận mệnh của chủ nghĩa xã hội trên thế giới và ở Việt Nam.

Các đại biểu đã tập trung làm sáng tỏ và khẳng định giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga và những tác động của nó đến chủ nghĩa xã hội hiện thực và phong trào công nhân thế giới một thế kỷ qua; đánh giá khách quan, khoa học những thành tựu, hạn chế của chủ nghĩa xã hội hiện thực khởi đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga hơn 70 năm qua; chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến sự trì trệ, khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội hiện thực phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và mỗi nước; khẳng định ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam và định hướng, giải pháp cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam, phấn đấu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các đại biểu khẳng định: Một thế kỷ trôi qua nhưng chưa có một sự kiện nào lại có ý nghĩa lớn lao và tính chất quốc tế sâu rộng như cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. Sức mạnh toàn diện và tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô đã khẳng định và tôn vinh giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của các phong trào cách mạng trên thế giới trong thế kỷ XX. Chủ nghĩa xã hội hiện thực từ thắng lợi ở một nước đã phát triển trở thành hệ thống thế giới, tiếp sau Liên Xô nhiều nước ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ la tinh đã lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa cho sự phát triển, hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, đóng vai trò chi phối nhiều vấn đề, sự kiện quan trọng của thế giới hiện đại.

Từ những tham luận các đại biểu đã phân tích về những sai lầm nhận thức về lý luận dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô hình Xô viết, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam. Các đại biểu cho rằng: Sự sụp đổ của Liên xô và các nước Đông Âu không phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội mà là sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội giáo điều, sơ cứng, chậm thay đổi với những biến chuyển to lớn của thời cuộc, khi cải tổ, cải cách lại xa rời nguyên tắc của Chủ nghĩa Mác- Lênin, từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội; sự sụp đổ của mô hình Chủ nghĩa xã hội Xô viết xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan đã tác động rất sâu sắc đến mọi mặt của đời sống chính trị thế giới, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự vận động và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực thế giới. Nhưng chính từ thực tiễn đó đã để lại những bài học thực tiễn quý giá, là cơ hội cho mỗi quốc gia nhận thức rõ hơn, đúng hơn quy luật vận động, phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội, phù hợp với đặc điểm dân tộc mình và xu thế của thời đại. Sau sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các nước xã hội chủ nghĩa không tồn tại với tư cách là một hệ thống, nhưng sức sống và giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười, của chủ nghĩa xã hội vẫn tiếp tục được khẳng định trong sự nghiệp đổi mới, cải cách ở các nước xã hội chủ nghĩa.

Tại Hội thảo, GS.TS  Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: kết quả nghiên cứu, thảo luận tại Hội thảo sẽ góp phần cung cấp thêm cơ sở, căn cứ lý luận và thực tiễn cho đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước theo ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga và mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, Hội thảo cũng sẽ góp phần tạo niềm tin khoa học để thực hiện tốt hơn các Nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng, nhất là thực hiện có hiệu quả những quyết định quan trọng mới đây của Đảng tại Hội nghị Trung ương 4, 5, 6./.

 

Nguồn: http://www.dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/100-nam-cach-mang-thang-muoi-nga-va-chu-nghia-xa-hoi-hien-thuc-gia-tri-lich-su-va-y-nghia-thoi-dai-459360.html

Phát triển đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng


Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng TP Hồ Chí Minh khen thưởng các tổ chức đảng thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên

Thời gian vừa qua, công tác phát triển đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng viên mới kết nạp ngày càng tăng về số lượng và bảo đảm về chất lượng, qua đó, nâng cao tỷ lệ đảng viên trong giảng viên, giáo viên, sinh viên, học viên tại các trường.

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 24-11-2011 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về "Tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố", Đảng ủy Khối ĐH, CĐ thành phố Hồ Chí Minh (Đảng ủy khối) đã chỉ đạo các trường ĐH, CĐ tập trung rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, hội viên ưu tú để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Trong đó, chú trọng đối tượng là cán bộ quản lý chủ chốt các tổ chức chính trị, xã hội; trưởng, phó bộ môn; giảng viên trẻ, sinh viên là đoàn viên ưu tú. Yêu cầu các đơn vị gắn công tác kết nạp đảng viên với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và xem việc kết nạp đảng là một trong những tiêu chí đánh giá tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh hằng năm.

Từ năm học 2011 - 2012 đến nay, tổ chức đảng của các trường trực thuộc Đảng bộ khối đã kết nạp được 3.650 đảng viên, trong đó, đảng viên là giảng viên dưới 35 tuổi là 822 đồng chí (chiếm 22,52%); sinh viên, học viên ưu tú 2.828 đồng chí (chiếm tỷ lệ 77,48%), vượt 41,4% so với chỉ tiêu đề ra. Tính đến hết tháng 9-2017, toàn Đảng bộ khối có 28 tổ chức đảng, trong đó có 26 đảng bộ và hai chi bộ cơ sở với 360 chi bộ trực thuộc (trong đó có 65 chi bộ sinh viên).

Một trong những khó khăn là sinh viên thường chỉ học tại trường trong thời gian bốn năm, đến từ nhiều địa phương khác nhau, chưa có nhiều kinh nghiệm cho nên việc khai lý lịch phải hướng dẫn nhiều lần. Mặt khác, sau khi được kết nạp vào Đảng, các sinh viên ra trường, công việc thường không ổn định hoặc làm việc tại các công ty chưa có tổ chức đảng cho nên việc chuyển sinh hoạt Đảng cho sinh viên ra trường còn một số bất cập.

Bí thư Đảng ủy Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (HCMUTE) Đỗ Văn Dũng cho biết, để thực hiện tốt việc kết nạp đảng viên là sinh viên, Đảng ủy trường chỉ đạo cán bộ văn phòng và chi bộ trực thuộc hướng dẫn kỹ những sinh viên trong diện bồi dưỡng kết nạp Đảng khai lý lịch và viết đơn xin vào Đảng; đồng thời, cấp ủy phải đọc và hướng dẫn người khai chỉnh sửa những sai sót kịp thời. Trung bình, sau ba tháng từ khi hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các đồng chí đã hoàn tất hồ sơ xin vào Đảng và sau chín tháng, chi bộ hoàn tất việc xác minh hồ sơ. Tính riêng trong năm 2016, Đảng ủy HCMUTE đã hoàn tất xác minh lý lịch 48 quần chúng xin vào Đảng và ra quyết định kết nạp 62 đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối ĐH, CĐ thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thiên Kha cho biết, trong sáu năm gần đây, hầu hết các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối đều có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; quan tâm chỉ đạo phát triển đảng viên cũng như sinh hoạt chi bộ sinh viên; xây dựng nghị quyết chuyên đề nhằm tháo gỡ khó khăn về thủ tục, quy trình để đẩy nhanh công tác phát triển Đảng. Tổ chức Đoàn Thanh niên thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và lãnh đạo nhiều phong trào chính trị, hoạt động xã hội với chất lượng ngày càng được nâng cao.

Song song với việc đẩy mạnh phát triển đảng viên là sinh viên, các trường ĐH,CĐ ở thành phố luôn quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sinh viên. Nội dung sinh hoạt chi bộ liên quan mật thiết đến nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, bảo đảm cho chi bộ và mỗi đảng viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Do đó, việc củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là vấn đề thường xuyên, là việc làm không thể thiếu của toàn Đảng bộ Khối ĐH, CĐ thành phố Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Trường đại học Sài Gòn là một trong những đơn vị luôn quan tâm, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ sinh viên. Đồng chí Hoàng Hữu Lượng, Bí thư Đảng ủy Trường đại học Sài Gòn cho biết: “Chúng tôi luôn xác định những thành viên trong cấp ủy phải là những đồng chí tiêu biểu về năng lực, trình độ, đặc biệt là phải có uy tín. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho các đồng chí trong cấp ủy và các đồng chí dự nguồn tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác đảng. Luôn duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng và thông báo nội dung sinh hoạt nhằm tạo điều kiện cho đảng viên nắm và phát biểu xây dựng trong các buổi sinh hoạt đảng. Trong sinh hoạt chi bộ, phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt tinh thần tự phê bình và phê bình…”.

NHẤT SƠN

Nguồn: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/34518002-phat-trien-dang-vien-trong-cac-truong-dai-hoc-cao-dang.html

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1080-QĐ/TU ngày 05/7/2017 về việc đổi tên đảng bộ. Theo đó, Đảng bộ Khối các trường Đại học - Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp được đổi thành Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh.

Xem văn bản tại đây.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Dưới đây là toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Quang cảnh Hội nghị  (Ảnh: PC)

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 05/5 đến 10/5/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về: Đề án "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Đề án "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; Đề án tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX "Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân"; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2016 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2016 xem xét thi hành kỷ luật cán bộ. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị:

1- Thông qua nội dung cơ bản các văn kiện sau đây:

- Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

- Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện các Nghị quyết nói trên.

 

2- Tán thành với Tờ trình và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao công tác chuẩn bị, quá trình tiến hành và kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẳng định việc kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc, bài bản, đạt yêu cầu đề ra.

 

3- Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII.

 

4- Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến về các báo cáo của Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm: Báo cáo của Bộ Chính trị về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đến Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2016; Báo cáo về công tác tài chính Đảng năm 2016.

 

5- Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

 

http://dangcongsan.vn/chinh-tri/thong-bao-hoi-nghi-lan-thu-nam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-437356.html

Số lượt truy cập