Get Adobe Flash player

 

 

Website Liên kết

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ, TCCN

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 180- HD/ĐU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

Về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Thực hiện Hướng dẫn Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm TP. HCM hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chuyên đề như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Xác định tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề trong hoạt động của chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Các cấp ủy đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Các chi bộ đảm bảo thực hiện sinh hoạt chuyên đề định kỳ theo quy định. Nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề của chi bộ cần đổi mới phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả, thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của chi bộ, tránh hình thức.

 

Đọc thêm...

Số lượt truy cập