Get Adobe Flash player

 

 

Website Liên kết

Ngày 19-12-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Đây là bước cụ thể hóa quan điểm Đại hội XII của Đảng về: “ … đẩy mạnh thực hiện chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đồng thời thực hiện tốt việc phân cấp quản lý cán bộ trong tình hình mới.

Quy định số 105-QĐ/TW thể hiện rõ những nội dung cơ bản và toàn diện ở tất cả các mặt, các khâu, các bước trong công tác cán bộ (CTCB). Nội dung của quy định mang tính toàn diện, nhưng tập trung nhất ở tiêu chí về cán bộ được bổ nhiệm lần đầu; quy định về bổ sung cấp ủy, thành viên lãnh đạo cấp ủy; quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thuộc diện Trung ương quản lý... Nội dung của từng quy định khá chi tiết, cụ thể về tiêu chí, về từng loại cán bộ, từng chức vụ. Quy định nêu rõ: Không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên không được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 1 năm kể từ khi có quyết định kỷ luật. Đảng viên bị kỷ luật cách chức trong vòng 1 năm kể từ ngày có quyết định không được bầu vào cấp ủy, không chỉ định, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn. Cán bộ trong thời gian xem xét kỷ luật thì chưa đưa vào quy hoạch; chưa xem xét bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn.


Quy định về bổ sung cấp ủy, thành viên lãnh đạo cấp ủy cũng được cụ thể hóa chi tiết đối với từng loại cán bộ, đảng viên. Cụ thể là, đối với những đồng chí được đại hội giới thiệu; đối với việc kiện toàn, bổ sung các chức danh bí thư, phó bí thư…; đối với nhân sự được giới thiệu để bầu vào ban chấp hành tỉnh ủy, thành ủy…; việc bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử. Quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thuộc diện Trung ương quản lý, nhấn mạnh quy trình, trong đó đặc biệt là quy định rõ về chức danh cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định. Những quy định trên rất rõ ràng, cụ thể, phản ánh tính khách quan, toàn diện và sự chính xác cao trong công tác cán bộ.


Quy định số 105-QĐ/TW cũng xác định trách nhiệm và quyền hạn của các cấp ủy, tổ chức đảng và các bộ phận khác liên quan đến CTCB. CTCB là thuộc các cấp ủy đảng và có sự tham gia của nhiều tổ chức, nhiều bộ phận khác nhau trong hệ thống chính trị. Với quy định này, mỗi bộ phận phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn về cán bộ, đặc biệt là cán bộ bổ nhiệm lần đầu; cùng với đó, phải có trách nhiệm và tự chịu trách nhiệm về những thông tin cung cấp để bổ nhiệm cán bộ phải đầy đủ thông tin, rõ ràng về tiêu chuẩn.


Để Quy định số 105-QĐ/TW đi vào thực tiễn cần quán triệt, vận dụng, triển khai thực hiện một cách đồng bộ từ cấp ủy cao nhất đến cấp cơ sở; từ các tổ chức đảng đến các tổ chức khác thuộc hệ thống chính trị. Cấp ủy đảng các cấp phải tuân thủ nghiêm túc để làm gương cho các tổ chức, cơ quan khác. Cần đối chiếu với Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị để tiến hành đồng thời việc rà soát lại CTCB trước đây, khắc phục những hạn chế, bất cập, đồng thời triển khai thực hiện các bước tiếp theo của CTCB. Việc rà soát, phát hiện những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật và tiến hành thi hành kỷ luật thuộc nguyên tắc CTCB của Đảng. Sớm chấn chỉnh, xử lý nghiêm những biểu hiện dựa vào quan hệ thân quen, người nhà, cục bộ địa phương…; xem nhẹ tiêu chuẩn cán bộ và không chấp hành đúng quy trình; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của các cơ quan thẩm định...


Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị là sản phẩm kết tinh từ thực tiễn và trí tuệ, cùng tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, kiên quyết khắc phục những hạn chế, bất cập. Việc thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao vi phạm là thuộc nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới, thể hiện tinh thần kiên quyết của Đảng ta, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền.
Những vấn đề cụ thể hóa trong Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị là cơ sở định hướng cho CTCB đi vào quy trình, khoa học hóa và có tính pháp quy hóa ngày càng cao; là một bước đổi mới có tính đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng thật sự ngang tầm nhiệm vụ mới, tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân.


Nguồn: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/tao-chuyen-bien-quan-trong-ve-phan-cap-quan-ly-va-bo-nhiem-can-bo-527462

Số lượt truy cập