BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số: 1077 /TB-ĐHSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày  10 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO SỐ 4

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc - 2016”

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên các trường ĐHSP,

các trường có khoa sư phạm tham dự Hội thảo khoa học về nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc – 2016

Sau thông báo số 1, 2 và 3 về việc tổ chức “Hội thảo khoa học về nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc – 2016”, đến nay các công tác chuẩn bị đã xong, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch chi tiết như sau:

1. Địa điểm và thời gian tổ chức

—     Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, số 280 An Dương Vương, F4, Q5, TP. Hồ Chí Minh,

—     Thời gian: Ngày 24 và 25/10/2016 (Có chương trình chi tiết kèm theo).

2. Kỷ yếu Hội thảo: Các tác giả có bài được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo (Kỷ yếu toàn văn và Kỷ yếu tóm tắt do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản, có chỉ số ISBN).
3. Đại biểu tham dự

Ban Tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc – 2016” kính đề nghị lãnh đạo các trường đại học sư phạm toàn quốc và các trường có khoa sư phạm lập danh sách đại biểu, tác giả tham dự Hội thảo (theo mẫu đính kèm) và gửi về Ban Tổ chức qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 17/10/2016.

Thông tin chi tiết về Hội thảo sẽ được cập nhật thường xuyên trên website của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh: http://www.hcmue.edu.vn và website của Hội thảo: http://hoithaokhoahoc.hcmup.edu.vn/.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-  Như kính gửi;

-  Lưu: TCHC, KHCN- MT&TCKH, Đoàn TN.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí và đóng dấu)

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng

 


 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số: 53 /TB-ĐHSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày  20 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO SỐ 2

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ

các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc, lần thứ VI - năm 2016

Kính gửi:...........................................................................................

Nối tiếp thành công của Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc đã được tổ chức tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, trường Đại học Hải Phòng và trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; đồng thời phát huy vai trò của cán bộ trẻ trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) toàn quốc lần thứ VI - năm 2016 như sau:

 

1. Chủ đề hội thảo: “Cán bộ trẻ với đổi mới và sáng tạo”

 

2. Mục đích của Hội thảo

-       Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất, kết quả ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác giảng dạy; phát triển các kỹ năng cần thiết trong hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ các trường ĐHSP và các khoa sư phạm trực thuộc các trường đại học trên toàn quốc.

-       Tạo diễn đàn khoa học để Cán bộ trẻ các trường ĐHSP và các khoa sư phạm trực thuộc các trường đại học trên toàn quốc có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đặc biệt trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

 

3. Nội dung của Hội thảo

-       Báo cáo những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất về các lĩnh vực: khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Trình bày những biện pháp và những sáng kiến có liên quan đến đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra - đánh giá kết quả học tập, đổi mới chương trình, sách giáo khoa,…

-       Thảo luận các giải pháp cơ bản thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong trường ĐHSP và đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học ở trường phổ thông cũng như các vấn đề hợp tác, trao đổi về nghiên cứu khoa học của Cán bộ trẻ trong các trường Sư phạm.

 

4. Đối tượng tham gia viết bài hội thảo

Cán bộ trẻ dưới 35 tuổi, đang công tác và sinh hoạt Đoàn thanh niên tại các trường ĐHSP, các khoa sư phạm trực thuộc các trường đại học trên toàn quốc.

5. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

-       Thời gian: tháng 10/2016.

-       Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Số 280 An Dương Vương, phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.


6. Đối tượng, thể lệ, thời hạn và địa chỉ gửi bài

6.1. Thể lệ gửi bài

-       Mỗi bài báo được trình bày dưới dạng bài báo khoa học, dài tối đa 10 trang; viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh được chế bản trên khổ A4; font chữ Times New Roman; size 13; định dạng lề trên, lề dưới và lề trái: 30 mm, lề phải: 25mm, cách dòng đơn, khoảng cách giữa các đoạn văn là 6pt. Các công thức Toán học dùng MathType; số của công thức đánh phía bên phải. Hình vẽ rõ, không quá 7x14 cm, được định dạng PNG, JPG, WMF. Tên hình vẽ đặt ở phía dưới. Tên bảng biểu đặt ở phía trên. Hình và bảng đều phải đánh số thứ tự.

-       Phần đầu báo cáo: Tiêu đề của báo cáo in đậm, size 15; Tên bài phải được dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh (tùy ngôn ngữ viết bài). Dưới tiêu đề ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ cơ quan, điện thoại và email của tác giả chính để liên hệ.

-       Danh mục Tài liệu tham khảo: Danh mục Tài liệu tham khảo không quá 10 đơn vị, trừ trường hợp tài liệu có liên quan trực tiếp với trích dẫn. Những tài liệu tham khảo viết bằng các thứ tiếng ngoài hệ chữ La-tin được chuyển sang kí tự La-tin. Tài liệu tham khảo được xếp theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức…), sắp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người Việt Nam, của họ tác giả đối với người nước ngoài.

-       Nguồn tài liệu trích dẫn là số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo, được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang. Ví dụ: [1],[10, tr. 21-22] ...

-       Bài viết phải kèm theo tóm tắt (abstract) từ khóa (keywords) bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tên bài phải được dịch sang tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh (tùy ngôn ngữ viết bài). Mỗi phần tóm tắt không dài quá 5 dòng đánh máy, cần nêu bật những nội dung chính, đóng góp mới của công trình. Từ khóa cần cụ thể, liệt kê 3 - 5 đơn vị.

-       Cuối bài ghi rõ: họ tên, học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ, điện thoại, e-mail và có chữ kí của (các) tác giả.

-       Các báo cáo khoa học có chất lượng sẽ được in trong Tạp chí khoa học của Trường. Bài không đăng, không trả lại bản thảo.

6.2. Thời hạn gửi bài

-       Báo cáo tóm tắt: trước ngày 31 tháng 5 năm 2016.

-       Báo cáo toàn văn: trước ngày 30 tháng 7 năm 2016

6.3. Địa chỉ gửi bài

- Địa chỉ nhận báo cáo qua hộp thư điện tử: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , tiêu đề thư ghi rõ bài báo gửi Hội thảo khoa học.

-       Mọi chi tiết xin liên hệ:

+     Ô. Nguyễn Vĩnh Khương, P.Trưởng phòng KHCN-MT&TCKH, số ĐT: 0903.924.139;

+     Ô. Lâm Thanh Minh, Bí thư Đoàn Trường, số ĐT: 0988.696.101.

 

 

Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ trẻ các trường ĐHSP, các khoa Sư phạm trực thuộc các trường đại học trên toàn quốc gởi bài và tham dự Hội thảo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-  Như kính gửi;

-  Lưu: TCHC, KHCN- MT&TCKH, Đoàn TN.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí và đóng dấu)

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng