DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN VÀ CÁN BỘ TRẺ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÀN QUỐC - NĂM 2016

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

NHIỆM VỤ

1

PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

3

PGS.TS. Nguyễn Tiến Công

Trưởng Phòng KHCN&MT-TCKH

Uỷ viên thường trực

4

TS. Ngô Quốc Việt

Trưởng khoa Công nghệ Thông tin

Uỷ viên

5

TS. Trương Văn Tuấn

Trưởng khoa Địa lý

Uỷ viên

6

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá

Trưởng khoa Giáo dục Chính trị

Uỷ viên

7

TS. Phan Thị Thu Hiền

Trưởng khoa Giáo dục Mầm non

Uỷ viên

8

TS. Phạm Thị Lệ Hằng

Trưởng khoa Giáo dục Thể chất

Uỷ viên

9

TS. Dương Minh Thành

Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học

Uỷ viên

10

ThS. Hoàng Thị Nga

Trưởng Khoa Giáo dục Đặc biệt

Uỷ viên

11

TS. Dương Bá Vũ

Trưởng Khoa Hoá học

Uỷ viên

12

TS. Nguyễn Đức Danh

Trưởng khoa Khoa học Giáo dục

Uỷ viên

13

TS. Nguyễn Anh Tiến

Trưởng khoa Lịch sử

Uỷ viên

14

PGS.TS. Nguyễn Thành Thi

Trưởng khoa Ngữ văn

Uỷ viên

15

TS. Phạm Văn Ngọt

Trưởng khoa Sinh học

Uỷ viên

16

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng khoa Toán - Tin

Uỷ viên

17

PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn

Trưởng khoa Tâm lý học

Uỷ viên

18

TS. Nguyễn Ngọc Vũ

Trưởng khoa tiếng Anh

Uỷ viên

19

TS. Phạm Xuân Mai

Trưởng khoa tiếng Nga

Uỷ viên

20

TS. Nguyễn Minh Thắng

Trưởng khoa tiếng Pháp

Uỷ viên

21

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Trưởng khoa tiếng Trung

Uỷ viên

22

ThS. Cao Lê Dung Chi

Trưởng khoa tiếng Nhật

Uỷ viên

23

TS. Cao Anh Tuấn

Trưởng khoa Vật lý

Uỷ viên

24

PGS.TS. Ngô Minh Oanh

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục

Uỷ viên

25

ThS. Nguyễn Ngọc Trung

Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính

Uỷ viên

26

ThS. Nguyễn Thị Yến Nam

Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính

Uỷ viên

27

TS. Trịnh Thanh Sơn

Trưởng Phòng Sau Đại học

Uỷ viên

28

TS. Dương Thị Hồng Hiếu

Trưởng Phòng Đào tạo

Uỷ viên

29

ThS. Huỳnh Công Ba

Trưởng Phòng CTCT & HSSV

Uỷ viên

30

Ông Phạm Minh Đức

Trưởng Phòng Quản trị Thiết bị

Uỷ viên

31

ThS. Nguyễn Vĩnh Khương

Phó trưởng Phòng KHCN&MT-TCKH

Uỷ viên thư ký

32

Ông Lâm Thanh Minh

Bí thư Đoàn thanh niên

Uỷ viên thư ký

 

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN VÀ CÁN BỘ TRẺ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÀN QUỐC - NĂM 2016

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

NHIỆM VỤ

1

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban TT

3

PGS.TS. Nguyễn Tiến Công

Trưởng Phòng KHCN&MT-TCKH

Uỷ viên TT

4

ThS. Nguyễn Ngọc Trung

Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính

Uỷ viên

5

ThS. Nguyễn Thị Yến Nam

Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính

Uỷ viên

6

TS. Trịnh Thanh Sơn

Trưởng Phòng Sau Đại học

Uỷ viên

7

TS. Dương Thị Hồng Hiếu

Trưởng Phòng Đào tạo

Uỷ viên

8

ThS. Huỳnh Công Ba

Trưởng Phòng CTCT & HSSV

Uỷ viên

9

Ông Phạm Minh Đức

Trưởng Phòng Quản trị Thiết bị

Uỷ viên

10

Bà Đỗ Hạnh Ngân

Chủ tịch Hội Sinh viên

Uỷ viên

11

ThS. Nguyễn Vĩnh Khương

Phó trưởng Phòng KHCN&MT-TCKH

Uỷ viên thư ký

12

Ông Lâm Thanh Minh

Bí thư Đoàn thanh niên

Uỷ viên thư ký

 

 

DANH SÁCH BAN THƯ KÝ HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN VÀ CÁN BỘ TRẺ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÀN QUỐC - NĂM 2016”

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ - CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Ông Nguyễn Vĩnh Khương

Phó trưởng Phòng KHCN&MT-TCKH

Trưởng ban

2

Ông Lâm Thanh Minh

Bí thư Đoàn thanh niên

Phó ban TT

3

Ông Huỳnh Phẩm Dũng Phát

Phó Bí thư Đoàn thanh niên

Phó ban

4

Ông Nguyễn Kiều Phát

Phó Bí thư Đoàn thanh niên

Uỷ viên

5

Ông Nguyễn Hữu Hiếu

Đoàn thanh niên

Uỷ viên

6

Bà Vũ Thị Thanh Mai

Phòng KHCN&MT-TCKH

Uỷ viên

7

Bà Trương Việt Trâm Anh

Phòng KHCN&MT-TCKH

Uỷ viên

8

Bà Lê Thị Cẩm Nhi

Phòng KHCN&MT-TCKH

Uỷ viên

9

Bà Nguyễn Thị Thúy Trinh

Phòng KHCN&MT-TCKH

Uỷ viên

10

Ông Đặng Vũ Khoa

Phòng KHCN&MT-TCKH

Uỷ viên

11

Bà Đỗ Hạnh Ngân

Chủ tịch Hội Sinh viên

Uỷ viên

 

 

DANH SÁCH BAN TÀI CHÍNH – HẬU CẦN HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN VÀ CÁN BỘ TRẺ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÀN QUỐC - NĂM 2016

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ - CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Bà Nguyễn Thị Yến Nam

Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính

Trưởng ban

2

Ông Nguyễn Vĩnh Khương

Phó Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học

Phó ban TT

3

Ông Lâm Thanh Minh

Bí thư Đoàn trường

Phó ban

4

Ông Huỳnh Phẩm Dũng Phát

Phó Bí thư Đoàn trường

Uỷ viên

5

Ông Nguyễn Kiều Phát

Phó Bí thư Đoàn trườn

Uỷ viên

6

Ông Nguyễn Hữu Hiếu

UVBTV Đoàn trường

Uỷ viên

7

Bà Vũ Thị Thanh Mai

Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học

Uỷ viên

8

Bà Trương Việt Trâm Anh

Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học

Uỷ viên

9

Bà Lê Thị Cẩm Nhi

Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học

Uỷ viên

10

Bà Nguyễn Thị Thúy Trinh

Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học

Uỷ viên

11

Ông Đặng Vũ Khoa

Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học

Uỷ viên

12

Bà Đỗ Hạnh Ngân

Chủ tịch Hội Sinh viên

Uỷ viên

Quyết định thành lập Ban tổ chức

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số: 1323 /QĐ-ĐHSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày  07 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo khoa học về

nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc - Năm 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Điều lệ Trường đại học ban hành kèm quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10-10-2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 799/KH-ĐHSP ngày 08-9-2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học năm học 2015 – 2016;

Căn cứ Công văn số 525/KH-ĐHSP ngày 07-6-2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội thảo khoa học về nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc - Năm 2016;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng KHCN&MT-TCKH,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội thảo khoa học về nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc - Năm 2016 ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2016 gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế các Quyết định số 1934/QĐ-ĐHSP và 1935/QĐ-ĐHSP ngày 31-8-2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH và Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng TC-HC, KH-TC, KHCN&MT-TCKH và các thành viên có tên trong danh sách ghi ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-  Như Điều 3;

-  Lưu: TC-HC, KHCN&MT-TCKH.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí và đóng dấu)

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng