Get Adobe Flash player

Lịch đăng ký sử dụng phòng

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (10-4-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 10-4-2017

1 Thứ 3, ngày 11/4/2017, từ tiết 11 - 15 GDTH 1 200 máy chiếu A103 - ADV
2 Thứ 5, ngày 13/4/2017, từ tiết 11 - 16 GDTH 1 200 máy chiếu A103 - ADV
3 Chủ nhật, 23/4/2017, 15g00 - 21g00 GDTH 1 200 máy chiếu Giảng đường D
5 Chủ nhật, 16/4/2017,
từ tiết 1 - 6
Toán - Tin 1 120 Micro, máy chiếu D.203 - KTX
6 Thứ bảy, 22/4/2017, từ tiết 17g30 - 21g00 Toán - Tin 1 50 Micro, máy chiếu A.203-ADV
7 Thứ 3, ngày 18/4/2017, từ tiết 1 - 5 Tâm lý học 1 35 Mic, máy chiếu C.205- ADV
8 Thứ 7, ngày 15/4/2017, từ 7g00 - 17g00 Tiếng Anh 1 50 C.407- ADV
9 Chủ nhật, 16/4/2017, từ 6g00 - 18g00 Tâm 1 200 05 bàn, 200 ghế Sân dãy M
10 Chủ nhật, 16/4/2017, từ 7g00 - 17g00 Lịch sử 1 150 10 bàn, 150 ghế Sảnh nhà A

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (04-4-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 04-4-2017

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ 6, ngày 7/4/2017, từ tiết 4-6 Tiếng Anh 1 50 Máy chiếu, micro, âm thanh B201-ADV
2 Chủ nhật, 09/4/2017, từ tiết 3-12 Tiếng Anh 1 50 Máy chiếu, micro, âm thanh Không được
3 Chủ nhật 09/04/2017, từ tiết 1 - 9 Tiếng Trung 1 200 Micro, máy chiếu Giảng đường D
4 Thứ năm, 13/4/2017,
từ 17g00 - 21g00
HSV Trường 1 120 mic,máy chiếu Giảng đường D
5 Thứ bảy, 15/4/2017,
từ 14g00 - 20g00
Đoàn Trường 1 120 mic,máy chiếu Giảng đường D
6 Chủ nhật, 16/4/2017, từ 13g30 - 17g00 Tiếng Trung 1 60 mic,máy chiếu Không được
7 Thứ bảy, 22/4/2017,
từ 17g00 - 21g00
Vật lý 1 200 Micro, máy chiếu Giảng đường D
8 Thứ 7, ngày 15/04/2017, tiết 1-5 Tiếng Anh 1 150 Máy chiếu, Âm thanh Không được

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (24-3-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 24-3-2017

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ 6, 31/3/2017, tiết 13-15 Hóa học 1 100 Máy chiếu, micro giảng đường D
2 Thứ 7, 01/4/2017, tiết 7-12 CNTT 1 70 Máy chiếu, micro không được
3 Thứ 7, 01/4/2017, tiết 7-12 Toán - Tin 1 50 Máy chiếu, micro B.212 - ADV
4 Thứ bảy, 1/4/2017, 17h- 21h, Vật lý 1 150 Micro + máy chiếu không được
5 Chủ nhật, 02/4/2017, tiết 1-6 Toán - Tin 1 100 Máy chiếu, micro không được
6 Chủ nhật, 02/4/2017, tiết 1-6 GDTH 1 50 Máy chiếu, Micro B.103- ADV
7 Thứ 6, 07/4/2017, tiết 13-15 Hóa học 1 100 Máy chiếu, micro giảng đường D
8 Thứ bảy, 8/4/2017, 17h- 21h, Vật lý 1 150 Micro + Máy chiếu Giảng đường D
9 Chủ nhật, 9/4/2017, tiết 1 - 12 Đoàn Trường 1 50 Micro + Máy chiếu không được
10 Chủ nhật, 16/4/2017, tiết 1 - 13 Đoàn Trường 1 50 Micro + Máy chiếu giảng đường D
11 Chủ nhật, 16/4/2017, tiết 1-12 GDQP 1 100 Máy chiếu, micro Giảng đường A - LVS
12 Chủ nhật, 16/4/2017, tiết 1-6 Tiếng Trung 1 50 Máy chiếu, micro B.103 - ADV
13 Chủ nhật 23/4/2017, từ 07g00 - 21g00 GDTH 1 150 Máy chiếu, Micro không được
14 Thứ 5, 27/04/2017,
từ 16h - 21h,
GDCT 1 100 Micro + Máy chiếu giảng đường D

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (15-3-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 15-3-2017

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ 7, ngày 18/3/2017, từ tiết 6-12 KHGD 1 50 micro,máy chiếu, âm thanh B.211-ADV
2 Chủ nhật, 19/03/2017, từ tiết 1-6 HSV Trường 2 60 micro,máy chiếu, âm thanh B.101; B102 -ADV
3 Chủ nhật, 19/03/2017, từ tiết 1-7 GDTH 4 60 micro,máy chiếu, âm thanh B.111; B.112, B.113, B.114-ADV
4 Chủ nhật, 19/03/2017, từ tiết 6-12 Tiếng Trung 1 100 micro,máy chiếu, âm thanh Giảng đường A -LVS
5 Thứ 7, ngày 25/3/2017, từ tiết 7-12 CNTT 1 150 micro,máy chiếu, âm thanh không được
6 Thứ 7, ngày 01/4/2017, từ tiết 17g00 - 21g00 Tiếng Trung 1 150 micro,máy chiếu, âm thanh không được

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (09-3-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 09-3-2017

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ bảy, 11/3/2017, tiết 13–15 Toán-Tin học 1 50 Micro, máy chiếu A.203-ADV
2 Chủ nhật, 12/3/2017, tiết 1-6 Toán-Tin học 1 50 Micro, máy chiếu B.110-ADV
3 Chủ nhật, 12/3/2017, tiết 2-5 Tiếng Anh 1 50 Micro, máy chiếu B.111-ADV
4 Chủ nhật, 12/03/2017, tiết 1-5 Vật lý 1 100 Micro+ máy chiếu D.102-KTX
5 Chủ nhật, 12/03/2017, từ 13h - 17h Tiếng Trung 1 120 micro, máy chiếu D.206-KTX
6 Thứ bảy, 18/03/2017, từ 17h - 21h30 Tiếng Trung 1 150 micro,máy chiếu, âm thanh A.103-ADV
7 Thứ 7, ngày 18/3/2017, 14g - 17g30 KHGD 1 80 Micro, máy chiếu B.209-ADV
8 Chủ nhật, 19/3/2017, tiết 1-6 GDTH 5 40 Máy chiếu, Micro, Remote B.103-ADV
9 Thứ 7, ngày 25/3/2017,  từ 12g – 17g30 KHGD 1 120 Micro, máy chiếu không được
10 Thứ 7, ngày 25/3/2017, từ 12g30 - 17g00 CNTT 1 150 Micro, máy chiếu không được
11 Chủ Nhật, 02/04/2017, tiết 1 - 9 Vật lý 1 150 Miro, romote, máy chiếu Giảng Đường D

Chuyên Mục