Get Adobe Flash player

Lịch đăng ký sử dụng phòng

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (24-02-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học gửi hoàn thành đăng ký online và nộp về Văn phòng trước 24-02-2017

 

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Chủ Nhật, ngày 05/03/2017, tiết 1-6 HSV Trường 1 60 Micro, máy chiếu B.101-ADV
2 Thứ 5, 09/03/2017, từ 17h30 đến 20h30 CNTT 1 100 Micro, máy chiếu Giảng đường D
3 Thứ 7, 11/03/2017, từ tiết 2-6 GDCT 2 50 míc, máy chiếu A.112;A.404-ADV
4 Chủ nhật, 12/3/2017 từ tiết 1 - 3 Tiếng Nga 1 65 mic, máy chiếu B.103-ADV
5 Chủ nhật, 12/03/2017, tiết 7 - 10 GDCT 1 50 mic, máy chiếu B.103-ADV
6 Thứ 3, 14/3/2017 từ 17h30 đến 20h30 Địa lý 1 50 mic, máy chiếu A.104-ADV
7 Thứ 4 15/3/2017 từ 17h30 đến 20h30 GDMN 1 50 mic, máy chiếu A.203-ADV
8 Thứ 4 15/3/2017 từ 17h30 đến 20h30 GDTH 1 90 mic, máy chiếu Giảng đường D
9 Thứ 6, 24/03/2017, từ 17h30 đến 20h30 CNTT 1 100 Micro, máy chiếu Giảng đường D

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (15-02-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học gửi hoàn thành đăng ký online và nộp về Văn phòng trước 15-02-2017

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ bảy 11/3/2017, 14g00 - 17g00 KHGD 1 50 Mic B.118- ADV
2 Thứ 7, 25/02/2017, tiết 6-10 GDCT 1 150 Máy chiếu, mic Giảng đường D
3 Thứ 7, 25/02/2017, tiết 1-6 GDCT 4 50 Mic B.216- ADV
4 Thứ 7, 25/02/2017, 17g30 - 20g30 GDQP 1 100 Máy chiếu, micro Giảng đường D
5 Thứ 7, 25/02/2017, tiết 1-6 Hoá học 1 120 Máy chiếu, micro Không được
6 Chủ nhật, 26/02/2017, 12g00 - 18g00 Ngữ Văn 1 120 Máy chiếu, micro Giảng đường D
7 Thứ 5, 09/03/2017, tiết 12 - 15 Tâm lý học 1 80 Micro A.507- ADV
8 Thứ 7, 11/03/2017, tiết 6 - 10 GDCT 2 50 Míc, máy chiếu B.210; B.211- ADV
9 Thứ 7, 11/3/2017, 17g30 - 20g30 GDQP 1 150 Máy chiếu, micro Giảng đường D
10 Thứ 7, 01/4/2017, 17g30 - 20g30 GDQP 1 150 Máy chiếu, micro Giảng đường D

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (05-12-2016)

(Kết quả đăng ký sử dụng phòng gửi về trước ngày 05-12-2016)

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ 4, 07/12/2016, tiết 13-15 CLB Ngôi nhà Trái tim 1 50 Máy chiếu, micro Dãy A - ADV
2 Thứ 6, 09/12/2016, tiết 13-15 CLB Ngôi nhà Trái tim 1 50 Máy chiếu, micro A.105 - ADV
3 Thứ 7, 10/12/2016,
17g00 - 20g00
Hóa học 1 120 GĐ D
4 Chủ nhật, 11/12/2016, tiết 2-5 CLB Ngôi nhà Trái tim 1 50 Máy chiếu, micro A.105 - ADV
5 Thứ 2, 12/12/2016, tiết 13-15 CLB Ngôi nhà Trái tim 1 50 Máy chiếu, micro A.105 - ADV
6 Thứ 3, 13/12/2016, tiết 1-12 Tiếng Trung 1 150 Máy chiếu, micro HT KTX
7 Thứ 5, 15/12/2016, tiết 1-6 GDQP 1 200 Máy chiếu, micro HT KTX
8 Thứ 7, 17/12/2016, tiết 2-15 Tiếng Hàn Quốc 1 150 Máy chiếu , micro KTX.D.203
9 Thứ 7, 17/12/2016, tiết 2-15 Hoá học 1 150 Máy chiếu , micro không được
10 Chủ nhật, 18/12/2016, tiết 2-6 Toán - Tin 1 50 Máy chiếu , micro A.105 - ADV
11 Thứ 3, 20/12/2016, tiết 1-6 Địa lý 1 180 Máy chiếu, micro không được
12 Thứ 5, 22/12/2016, tiết 13-15 Tâm lý học 1 150 Micro A103 - ADV
13 Thứ 7, 24/12/2016, tiết 1-6 CLB Sinh viên Sáng tạo 1 50 Máy chiếu , micro A312 - ADV
14 Chủ nhật, 25/12/2016, tiết 1-6 GDMN 1 100 Máy chiếu, micro KTX.D.005

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (28-11-2016)

(Kết quả đăng ký sử dụng phòng gửi về trước ngày 25/11/2016)

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ 4, 30/11/2016, tiết 7-12 TLH 1 60 Máy chiếu, micro B315 - ADV
2 Thứ 5, 01/12/2016, tiết 5-6 GDTC 1 40 Máy chiếu, micro A.311-ADV
3 Thứ 6, 02/12/2015, tiết 12-14 Ngữ văn 1 40 Máy chiếu. micro Không được
4 Thứ 6, 02/12/2016, tiết 4-6 GDTC 1 40 Máy chiếu, micro A.506-ADV
5 Thứ 6, 02/12/2016, tiết 4-5 GDTC 1 40 Máy chiếu, micro B.301-ADV
6 Thứ 7, 03/12/2015, tiết 6-14 Ngữ văn 1 70 Máy chiếu. micro HT KTX không được hoặc A509 liên hệ phòng QTTB - ADV
8 Thứ 7, 03/12/2016, tiết 7-12 GDQP 1 200 Máy chiếu, micro Không được
9 Chủ nhật, 04/12/2015, tiết 1-12 Ngữ văn 2 40 Máy chiếu. micro B.101-LVS
10 Thứ 2, 05/12/2016, tiết 5-15 Vật lý 1 200 Máy chiếu, micro Không được
11 Thứ 3, 06/12/2016, tiết 2-6 TLH 1 50 Máy chiếu. micro B.114-ADV
12 Thứ 3, 06/12/2016, tiết 5 - 15 Vật lý 1 200 Máy chiếu, micro Không được
13 Thứ 5, 08/12/2016, tiết 8-12 TLH 1 60 Máy chiếu, micro B.110 - ADV
14 Thứ 5, 08/12/2016, tiết 2-6 TLH 1 50 Máy chiếu. micro B116 - ADV
15 Thứ 7, 10/12/2016, tiết 5-15 Vật lý 1 200 Máy chiếu, micro Không được
16 Chủ nhật, 11/12/2016, tiết 1-6 TLH 1 200 Máy chiếu, micro Không được
17 Chủ nhật, 11/12/2016,
17g30 - 21g00
CLB Ngôi nhà Trái tim 1 60 Máy chiếu. micro GĐ D
18 Chủ nhật, 11/12/2015, tiết 1-6 Ngữ văn 1 70 Máy chiếu. micro HT KTX không được hoặc A509 liên hệ phòng QTTB - ADV
19 Thứ 4, 14/12/2016, tiết 2-6 TLH 1 50 Máy chiếu, micro B113 - ADV
20 Thứ 5, 15/12/2016, tiết 2-6 TLH 1 60 Máy chiếu, micro Không được
21 Thứ 5, 15/12/2016, tiết 2-6 TLH 1 60 Máy chiếu, micro Không được
22 Chủ nhật, 18/12/2016, tiết 1-7 Địa lý 1 150 Máy chiếu, micro Không được
23 Chủ nhật, 18/12/2016, tiết 1-12 TLH 1 150 Máy chiếu, micro Không được
24 Thứ 6, 23/12/2016, tiết 9-12 Tiếng Nga 1 120 Máy chiếu, micro GĐ D
25 Chủ nhật, 25/12/2016, tiết 7-12 Tiếng Nga 1 60 Máy chiếu, micro D.005-KTX

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (16-11-2016)

(Kết quả đăng ký sử dụng phòng gửi về trước ngày 16-11-2016)

 

Stt Thời gian
(thứ, tiết, ngày)
Đơn vị Chi tiết yêu cầu Phòng sử dụng
(Phòng Đào tạo xếp)
SL
phòng
Số lượng
SV/phòng
Thiết bị sử dụng
(ghi cụ thể)
1 Thứ 5, 24/11/2016,
tiết 7-12
Hoá học 1 60 Máy chiếu, micro B103-ADV
2 Thứ 5, 24/11/2016,
tiết 7-12
Vật lý 1 100 Máy chiếu, micro HT-KTX
3 Thứ 5, 24/11/2016,
tiết 7-12
KHGD 1 80 Micro, âm thanh M.304-ADV
4 Thứ 6, 25/11/2016,
tiết 1-6
CNTT 1 100 Máy chiếu, micro D.302-KTX
5 Thứ 6, 25/11/2016,  tiết 7-12 GDTH 1 40 Âm thanh B.303-ADV
6 Thứ 7, 26/11/2016,
tiết 7-12
GDTH 1 100 Máy chiếu, micro D.102-KTX
7 Thứ 7, 26/11/2016,
tiết 7-12
GDTH 1 100 Âm thanh D.206-KTX
8 Chủ nhật, 27/11/2016, tiết 1-12 HSV
Trường
2 50 Micro, âm thanh B.101;B.102-LVS
9 Chủ nhật, 27/11/2016, tiết 1-3 CLB
SVST
1 40 Máy chiếu, micro B.104-LVS
10 Chủ Nhật, 27/11/2016, tiết 1-12 Hoá học 1 200 Máy chiếu, micro Không  được (Cả 3 cs)
11 Thứ 7, 03/12/2016,
tiết 7-12
Địa lý 1 150 Máy chiếu, micro GĐ D- ADV
12 Thứ 7, 03/12/2016,
tiết 1-6
CNTT 1 180 Máy chiếu, micro GĐ D -ADV
13 Chủ Nhật, 04/12/2016, tiết 1-12 Hoá học 1 200 Máy chiếu, micro Không  được (Cả 3 cs)
14 Chủ nhật, 04/12/2016, tiết 1-12 Tiếng Trung 1 150 Máy chiếu, micro Không  được (Cả 3 cs)
15 Chủ nhật, 04/12/2016, tiết 1-12 Tiếng Hàn 1 150 Máy chiếu, micro Không  được (Cả 3 cs)
16 Chủ nhật, 04/12/2016, tiết 1-6 Tiếng Anh 1 100 Máy chiếu, micro Không  được (Cả 3 cs)
17 Chủ nhật, 04/12/2016, tiết 1-6 Toán - Tin 1 150 Máy chiếu, micro Không  được (Cả 3 cs)
18 Thứ 5, 08/12/2016,
tiết 12-15
Toán - Tin 1 150 Máy chiếu, micro GĐ D-ADV
19 Chủ Nhật, 11/12/2016, tiết 1-12 Hoá học 1 200 Máy chiếu, micro GĐ D- ADV
20 Chủ nhật, 18/12/2016, tiết 1-6 KHGD 1 80 Máy chiếu, micro Không  được
21 Thứ 5, 22/12/2016,
17g30 - 20g30
HSV
Trường
1 180 Máy chiếu, micro GĐ D-ADV

Chuyên Mục