Get Adobe Flash player

Lịch đăng ký sử dụng phòng học

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (19-10-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 18-10-2017 (Tạm thời Phòng Đào tạo mới chỉ bố trí lịch tới ngày 26/10, do đó các đơn vị sử dụng sau thời gian này vẫn chưa được bố trí phòng, những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành)

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị sử dụng

Lý do sử dụng phòng

Phòng sử dụng

Thứ 7, 21/10/2017

tiết 6-10

1

50

Micro, máy chiếu

GDĐB

B.103

Chủ nhật, 22/10/2017 tiết 1-5

1

150

Micro, máy chiếu

CNTT

LLQ.D.106

Thứ tư, 25/10/2017

tiết 13h-20h30

1

120

Micro, máy chiếu

GDTH

Giảng đường D

Thứ 6, 27/10/2017

tiết 6-10

1

50

Micro, máy chiếu

GDQP

LVS.A.201

Thứ 6, 27/10/2017

17h-21h

1

150

Micro, máy chiếu

Vật lý

Giảng đường D

Thứ 7, 28/10/2017

tiết 6 - 10

3

50

Micro, máy chiếu

HĐ Đoàn

B316, 317, 318

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (16-10-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 14-10-2017 (Tạm thời Phòng Đào tạo mới chỉ bố trí lịch tới ngày 22/10, do đó các đơn vị sử dụng sau thời gian này vẫn chưa được bố trí phòng, những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành)

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị sử dụng

Lý do sử dụng phòng

Phòng sử dụng

Thứ tư, 18/10/2017, Tiết 6 - 10

1

50

Micro, máy chiếu

Hoá học

LVS – A.203

Thứ 4, 18/10/2017, tiết 7 - 10

1

50

Micro, máy chiếu

Ngữ văn

không có phòng

Thứ 4, 18/10/2017, tiết 1-5

1

40

Micro, máy chiếu

Địa lý

LVS – D.102

Thứ 5, 19/10/2017, tiết 10 - 13

1

150

Micro, máy chiếu

GDTH

Giảng đường D

Thứ 5, 19/10/2017, tiết 6 - 10

1

150

Micro, máy chiếu

Đoàn Trường

Giảng đường D

Thứ 5, 19/10/2017, tiết 1-5

1

40

Micro, máy chiếu

Hoá học

không có phòng

Thứ 5, 19/10/2017, tiết 6-10

1

40

Micro, máy chiếu

GDQP

LVS – A.303

Thứ 6, 20/10/2017, tiết 9 - 12

1

50

Micro, máy chiếu

Ngữ văn

A.103

Thứ 6, 20/10/2017, tiết 6 - 10

1

40

Micro, máy chiếu

Khoa học GD

LVS.A.101

Thứ 6, 20/10/2017, 17h-21h

2

50

Micro, máy chiếu

Vật lý

A311, 312

Thứ 7, ngày 21/10/2017, tiết 1-6

2

40

Micro, máy chiếu

CNTT

LLQ.D.101, 201

Thứ 7, 21/10/2017, tiết 1-5

1

40

Micro, máy chiếu

Địa lý

LLQ.D.002

Thứ 7, 21/10/2017, tiết 1-5

1

60

Micro, máy chiếu

GDTH

A.404

Thứ 7, 21/10/2017, tiết 6-10

1

40

Micro, máy chiếu

Tâm lý học

A.403

thứ 7, ngày 21/10/2017, tiết 6-10

2

40

Micro, máy chiếu

CNTT

A.304, 305

Thứ 7,  21/10/2017, Tiết 6 - 10

1

50

Micro, máy chiếu

GDĐB

A.404

Thứ 7, 21/10/2017, tiết 6-10

1

25

Micro, máy chiếu

Tiếng Pháp

A.504

Chủ nhật, 22/10/2017, tiết 1- 10

2

40

Micro, máy chiếu

Tâm lý học

B201, 202

Chủ nhật, 22/10/2017, Tiết 1 -10

1

30

Micro, máy chiếu

Vật lý

B110

Chủ nhật, 22/10/2017, tiết 1-5

2

5

Micro, máy chiếu

GDCT

B.116, 117

Chủ nhật, 22/10/2017, tiết 1-5

1

150

Micro, máy chiếu

CNTT

Không có phòng

Chủ nhật, 22/10/2017, tiết 1-5

1

50

Micro, máy chiếu

Ngữ văn

B.118

Chủ nhật, 22/10/2017, tiết 1-5

4

30

Micro, máy chiếu

GDQP

B.111, 112, 113, 114

Chủ nhật, 22/10/2017, tiết 1-5

1

30

Micro, máy chiếu

Địa lý

B.115

Chủ nhật, 22/10/2017, tiết 1-5

1

50

Micro, máy chiếu

Ngữ văn

LLQ.D.005

Chủ nhật, 22/10/2017, tiết 6-10

1

60

Micro, máy chiếu

Toán - Tin

LLQ.D.005

Chủ nhật, 22/10/2017, tiết 6-10

3

40

Micro, máy chiếu

CNTT

B.109, 111, 112

Chủ nhật, 22/10/2017, tiết 6-10

1

50

Micro, máy chiếu

Ngữ văn

B.117

Chủ nhật, 22/10/2017, tiết 6-10

1

50

Micro, máy chiếu

Ngữ văn

B.118

Kết quả đăng ký sử dụng phòng (09-10-2017)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước ngày 09-10-2017 (Tạm thời Phòng Đào tạo mới chỉ bố trí lịch tới ngày 15/10, do đó các đơn vị sử dụng sau thời gian này vẫn chưa được bố trí phòng, những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành)

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

S

T

T

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị sử dụng

Lý do sử dụng phòng

Phòng sử dụng

1

Thứ 4, 11/10/2017,

tiết 1 - 5

1

50

Micro, máy chiếu

Hoá học

C.715

2

Thứ tư, 11/10/2017, từ 17g30 – 20g00

1

120

Micro, máy chiếu

HĐ Đoàn

Giảng đường D

3

Thứ tư, 11/10/2017, Tiết 6-10

1

40

Micro, máy chiếu

Địa lý

LVS - A.203

4

Thứ bảy, 14/10/2017, tiết 1-5

1

40

Micro, máy chiếu

Tâm lý học

LVS - A.101

5

Thứ bảy, 14/10/2017, tiết 1-5

1

40

Micro, máy chiếu

Hóa học

B318

6

Chủ nhật, 15/10/2017, tiết 1-5

1

40

Micro, máy chiếu

GDQP

KTX - D.002

7

Chủ nhật, 15/10/2017, tiết 1-5

2

40

Micro, máy chiếu

Hoá học

KTX – D101, 102

8

Chủ nhật, 15/10/2017, tiết 1-5

1

40

Micro, máy chiếu

Đoàn khoa

GDTH

KTX – D103

9

Chủ nhật, 15/10/2017, tiết 1-5

1

40

Micro, máy chiếu

LCH khoa GDTH

KTX – D105

10

Chủ nhật, 15/10/2017, tiết 1-5

4

40

Micro, máy chiếu

Toán - Tin

KTX – D302, 303, 305, 306

11

Chủ nhật, 15/10/2017, tiết 1-5

2

40

Micro, máy chiếu

GDCT

KTX – D106, 107

12

Chủ nhật, 15/10/2017, tiết 1-5

2

50

Micro, máy chiếu

Tâm lý học

A204

13

Chủ nhật, 15/10/2017,

tiết 6 – 10

1

120

Micro, máy chiếu

GDCT

A.113

14

Thứ 2, 16/10/2017,

từ 17h30- 19h00.

1

30

Micro, máy chiếu

Tâm lý học

A.311

Chuyên Mục