Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Giới Thiệu Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ PDF 打印 E-mail
周二, 2011年 02月 22日 01:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & HỌC SINH, SINH VIÊN

 

(Ban hành kèm Quyết định số 1203/QĐ-ĐHSP-TCHC ngày 2 tháng 10 năm 2009 của Hiệu Trưởng trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ chí Minh)

 

Điều 1: Chức năng:

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh – Sinh viên có chức năng:

1.      Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực chính trị tư tưởng.

2.      Quản lý học sinh, sinh viên theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường.

Điều 2: Nhiệm vụ:

1. Công tác chính trị tư tưởng:

a)      Xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên.

b)     Tổ chức cho cán bộ, viên chức và sinh viên học tập các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành, của địa phương và của Nhà trường;

c)     Chịu trách nhiệm tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên theo các chuyên đề: đạo đức, pháp luật, mỹ học, văn hóa, nghệ thuật, môi trường, dân số, phòng chống tệ nạn xã hội, thời sự trong nước và quốc tế;

d)     Tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” vào đầu mỗi năm học;

e)     Nắm vững tình hình tư tưởng học sinh, sinh viên để có những đề xuất các biện pháp thực hiện công tác chính trị tư tưởng phù hợp, hiệu quả;

f)      Phối hợp với Khoa Giáo dục Chính trị, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường và các đơn vị khác để tổ chức các hoạt động, các cuộc thi, các phong trào đáp ứng nhu cầu hoạt động chính trị - xã hội – văn hóa – văn nghệ - thể thao của học sinh, sinh viên phù hợp với mục tiêu giáo dục và đào tạo;

g)     Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin nội bộ như những hoạt động của Trường và những gương người tốt việc tốt trong cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên.

h)     Cùng với Ký túc xá, Phòng tổ chức – hành chính chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nơi Trường trú đóng để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội. Phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm xảy ra trong sinh viên.

i)       Quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng theo yêu cần nhiệm vụ của Trường.

2. Công tác quản lý sinh viên:

a)      Trên cơ sở Quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, xây dựng và trình hiệu trưởng ký ban hành Quy định cụ thể v/v quản lý sinh viên trong nhà trường;

b)     Tổ chức tiếp nhận sinh viên, quản lý hồ sơ nhận học, theo dõi và bổ sung hồ sơ, kết quả học tập và kết quả rèn luyện của sinh viên;

c)     Thực hiện các chế độ, chính sách, quy chế, quy định liên quan đến sinh viên: tham gia xét cấp học bổng (kể cả các học bổng do các tổ chức và cá nhân tài trợ); miễn giảm học phí, phối hợp với các đơn vị cử sinh viên đi du học ở nước ngoài; tham gia xét tiến độ học tập của sinh viên; tiếp nhận đơn và xét duyệt cho sinh viên vào ở Ký túc xá, làm Thẻ sinh viên, xác nhận các giấy tờ liên quan đến sinh viên (trừ các giấy tờ liên quan đến công tác đào tạo); phối hợp với các đơn vị giải quyết các thủ tục chuyển trường, chuyển về địa phương đối với các sinh viên nghỉ học; phân công công tác cho sinh viên tốt nghiệp; phối hợp với các đơn vị giải quyết việc bồi hoàn kinh phí đối với sinh viên không chấp hành quyết định phân công công tác hoặc đi định cư ở nước ngoài;

d)     Tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa Lãnh đạo Trường với đại diện sinh viên hàng năm; giải quyết các khiếu nại của sinh viên theo thẩm quyền;

e)     Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ khai giảng và Lễ tốt nghiệp;

f)      Theo dõi việc phát triển Đảng trong sinh viên;

g)     Đánh giá kết quả rèn luyện trong sinh viên. Đề xuất các danh hiệu thi đua khen thưởng và xử lý các vi phạm kỉ luật của sinh viên trong các hoạt động đào tạo và trong rèn luyện;

h)     Phối hợp với các khoa, phòng ban khác tổ chức cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, tham dự các kỳ thi Olympic các môn khoa học và tổ chức các hoạt động giao lưu giúp sinh viên có cơ hội phấn đấu, rèn luyện toàn diện;

i)       Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Trường;

j)       Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn việc làm cho sinh viên;

k)     Phối hợp với cơ quan chức năng và địa phương quản lý sinh viên ngoại trú;

l)       Xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên các khóa đào tạo của Trường. Giữ mối liên hệ với các cựu sinh viên.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức:

Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên gồm 2 bộ phận:

1.      Bộ phận quản lý công tác chính trị tư tưởng

2.      Bộ phận quản lý sinh viên

Điều 4: Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp, Hiệu trưởng sẽ xem xét, sửa đổi.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Bạch Văn Hợp

 


 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...